فصل نهم: جرقه انقلاب
انتشار مقاله موهن نسبت به امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

انتشار مقاله موهن نسبت به امام خمینی (س)

انتشار مقاله موهن نسبت به امام خمینی (س)

‏رژیم برای کاستن از محبوبیت امام در بین مردم و خدشه وارد کردن به وجهه ایشان و‏‎ ‎‏در نتیجه کم کردن اقبال مردم به امام و مبارزه، اقدام به انتشار یک مقاله اهانت آمیز در‏‎ ‎‏روزنامه ‏‏اطلاعات‏‏ نمود.‏‎[1]‎‏ دستگاه منفور پهلوی برای ایجاد نفرت نسبت به روحانیت بویژه‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 393

‏حضرت امام در بین زنان دقیقاً در روزی که به نام آزادی زن نامگذاری شده بود، آن مقاله‏‎ ‎‏موهن را منتشر ساخت. در آن مقاله سراسر تهمت و افترا برای تقدس زدایی از چهره‏‎ ‎‏مبارک حضرت امام در اذهان مردم، ایشان را به عنوان یک روحانی شاعر مسلک و‏‎ ‎‏عاشق پیشه که اصالتاً هندی است معرفی کرده بود. رژیم اگرچه تصور می کرد با این مقاله‏‎ ‎‏می تواند از نفوذ حضرت امام در بین مردم بکاهد ولی ندانسته با این عمل ضربه محکمی‏‎ ‎‏بر پیکر خود وارد ساخت. در اینکه هدف رژیم از این کار مذبوحانه مخدوش کردن‏‎ ‎‏وجهه امام بود هیچ شکی نیست منتها در آن زمان شایع بود که با انتشار این مقاله هدف‏‎ ‎‏دیگری هم دنبال می شده است و آن اینکه بدین وسیله می خواستند با یک تصفیه‏‎ ‎‏درون گروهی داخل رژیم و بدنام نمودن عده ای در پیش شاه آنها را از گردونه قدرت‏‎ ‎‏خارج سازند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 394

  • . روزنامه اطلاعات در تاریخ 17 / 10 / 1356 به شماره 15506 در صفحه 7، مقاله ای با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با نام مستعار احمد رشیدی مطلق منتشر نمود.