بخش سوم: مردم و قرآن
فصل هشتم: برخورد گروهها و احزاب با قرآن
ملی گراها و نهضت آزادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ملی گراها و نهضت آزادی

ملی گراها و نهضت آزادی

‏ ‏

‏ ‏

ملی گرایی برخلاف قرآن کریم 

‏حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مسأله ای است که در‏‎ ‎‏آن حرفی نیست؛ و ملی گرایی در مقابل ملتهای مسلمان دیگر، مسأله‏‎ ‎‏دیگری است که اسلام و قرآن کریم و دستور نبی اکرم(ص) برخلاف آن‏‎ ‎‏است؛ و آن ملی گرایی که به دشمنی بین مسلمین و شکاف در صفوف‏‎ ‎‏مؤمنین منجر می شود بر خلاف اسلام و مصلحت مسلمین و از‏‎ ‎‏حیله های اجانب است که از اسلام و گسترش آن رنج می برند.(327)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد تفرقه به نام ملیّت 

‏اینهایی که با اسم ملیت و گروهگرایی و ملی گرایی بین مسلمین‏‎ ‎‏تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمک کارهای به‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.(328)‏

5 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به راهپیمایی در برابر حکم قصاص قرآن

‏ملت مسلمان را دعوت می کنند که در مقابل لایحۀ قصاص‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

‏راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم‏‎ ‎‏راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی‏‎ ‎‏می کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم. ضروری مسلمین،‏‎ ‎‏چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، ضروری این است که‏‎ ‎‏این قرآن از خداست و در قرآن هرچه باشد ضروری است که باید‏‎ ‎‏پذیرفت. قضیۀ «قصاص» در جاهایی از قرآن تصریح شده است.‏‎ ‎‏لایحۀ قصاص همین مسائل قرآن است. در این راهپیمایی که‏‎ ‎‏مسلمانها را به اصطلاح خودشان دعوت کرده اند، دعوت کرده اند‏‎ ‎‏که مردم قیام کنند در مقابل قرآن! مردم قیام کنند در مقابل احکام‏‎ ‎‏ضروریۀ اسلام!(329)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام جبهه ملّی در برابر قرآن مجید 

‏من باید متأسف باشم، من باید بسیار متأسف باشم، از اینکه غیب‏‎ ‎‏نمی دانم! نمی دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضی از اینها را‏‎ ‎‏می پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت می کردم؛ لیکن نمی دانستم که‏‎ ‎‏اینها بر ضد قرآن هم قیام می کنند. من نمی دانستم که اینها ائتلاف‏‎ ‎‏پیدا می کنند‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مرکز ائتلافشان یک جا است، و ائتلاف پیدا‏‎ ‎‏می کنند با منافقین که «شناخت»شان را اشخاصی که مطالعه‏‎ ‎‏کرده اند می دانند چیست، ائتلاف کرده اند با این جبهه ها که ماسک‏‎ ‎‏را از روی صورتشان برداشتند و به طور صریح مردم را دعوت‏‎ ‎‏کردند به اینکه ای مسلمانها بیایید و حکم قرآن را، حکم «غیر‏‎ ‎‏انسانی» قرآن را!! و لا حولَ ولا قوةَ اِلاّ باللّه . در یک کشور اسلامی‏‎ ‎‏اینطور سبّ بر قرآن و سبّ بر اسلام در مرئیٰ و منظر مسلمین‏‎ ‎‏بشود، و فلان مقام هم تأیید کند و دعوت به شورش! در مقابل‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

‏چه؟ در مقابل نص صریح قرآن؟! امروز، دو بعد از ظهر دعوت به‏‎ ‎‏راهپیمایی است. به حسب چیزی که در اعلامیه شان ثبت شده‏‎ ‎‏است، دعوت به راهپیمایی است در مقابل این حکم «غیر انسانی»‏‎ ‎‏اسلام!ما با اینهایی که اظهار دوستی می کنند و تیشه برداشته اند و‏‎ ‎‏به ریشۀ اسلام می زنند باید چه بکنیم؟ در تمام طول سلطنت‏‎ ‎‏رضاخان و محمدرضا یک همچو جسارتی به قرآن کریم نشد.‏‎ ‎‏مسلمانها بدانند که یک راهی الآن هست در کار، یک روشی الآن‏‎ ‎‏هست در کار، که به طور ناشیگری اینها نقاب راکنار زدند. آنهایی‏‎ ‎‏که در این راهپیمایی می خواهند شرکت کنند، یا اظهار این را کردند‏‎ ‎‏که شرکت بکنند، یا تأیید کردند این شرکت را، یا مردم را دعوت‏‎ ‎‏کردند به این شرکت، اگر بدانند که محتوای این معنا چیست، وای‏‎ ‎‏به حال ملتی که ملی هایشان این باشد، و متدینینی هم که اظهار‏‎ ‎‏تدین می کنند، آن باشد، و سرانشان هم این! و اگر ندانسته می کنند،‏‎ ‎‏چطور اطلاعیۀ «جبهۀ ملی» را ندیده دعوت می کنند به اینکه شما‏‎ ‎‏هم به دنبال جبهۀ ملی راهپیمایی کنید. بازار تهران ببندد و بازار‏‎ ‎‏اصفهان هم ببندد و بازارهای ایران هم ببندند، خیابانها هم همه‏‎ ‎‏ببندند، و همه قیام کنند، استقامت کنند! در مقابل چی؟ در مقابل‏‎ ‎‏لایحۀ قصاص «غیر انسانی»! حکم قرآن «غیر انسانی»!(330)‏

25 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهضت آزادی و حکم قصاص قرآن

‏آیا نهضت آزادی هم قبول دارد که، آن حرفی را که جبهۀ ملی‏‎ ‎‏می گوید؟ آنها هم قبول دارند که این حکم، حکم قصاص که در‏‎ ‎‏قرآن کریم و ضروری بین همه مسلمین است، غیرانسانی است؟‏‎ ‎‏آیا این نماز شب خوانها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

‏قبول ندارند خوب. اعلام کنید، چرا ساکت نشسته اید؟ مگر نهی از‏‎ ‎‏منکر فقط باید من را نهی کنید؟ نهی از منکر فقط برای این است‏‎ ‎‏که دولت را خُرد کنید و مجلس را خُرد کنید و چه؟! با منکر‏‎ ‎‏می خواهید نهی از منکر کنید؟! کدام منکر؟! شما می فرمایید که آن‏‎ ‎‏کسی که دعوت می کند به اینکه بیایید با ‏‏[‏‏برابر‏‏]‏‏ این حکم‏‎ ‎‏غیرانسانی اسلام راهپیمایی کنید، مسلمانها بنشینند تماشا کنند‏‎ ‎‏سَبّ به رسول اللّه بشود، سَبّ به قرآن هم بشود. این سَبّ به قرآن‏‎ ‎‏است.(331)‏

25 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت نهضت آزادی در برابر مخالفت با قرآن 

‏شما آقایانی که نهی از منکر را واجب می دانید، و واجب هم‏‎ ‎‏هست، جزء ضروریات اسلام است، نباید این دوستان خودتان را‏‎ ‎‏نهی کنید که به ضد قرآن حکم نکنند، دعوت نکنند به ضد قرآن،‏‎ ‎‏آیا مراجع اسلام، علمای بلاد اسلام، باید گوش کنند این مطلب را‏‎ ‎‏و هیچ صحبتی نکنند؟ ساکت باشند در مقابل سبّ قرآن کریم؟‏‎ ‎‏ساکت باشند در مقابل کسی که حکم ضروری اسلام و منصوص‏‎ ‎‏کتاب خدای تبارک و تعالی را «غیر انسانی» بخواند؟ در مقابل‏‎ ‎‏لایحۀ قصاص دعوت به شورش می کنند!(332)‏

25 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرزنش نهضت آزادی در تأیید سَبّ قرآن 

‏انسان اینقدر برای دنیا دست و پا بزند که یک جمعیتی که قرآن را‏‎ ‎‏سبّ می کنند و یک جمعیتی که کمونیستها را دعوت می کنند برای‏‎ ‎‏ضدیت با اسلام، شما تأییدشان بکنید. شما ناهی از منکر! مفسر‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

‏قرآن! خوب، بیایید در مقابل اینها بایستید. در مقابل اینها بگویید‏‎ ‎‏این امری که گفتند اینها کفر است. اینکه کسی بگوید حکم خدا‏‎ ‎‏«غیر انسانی» است، اسلام غیر انسانی است، این کافر است.‏‎ ‎‏خوب، شما بیایید این را بگویید، فقط نهی از منکرتان این است که‏‎ ‎‏بعضی از علمای اسلام را شما هی تضعیف کنید، بعضی از‏‎ ‎‏نهادهای اسلامی را تضعیف کنید. این نهی از منکر همه اش‏‎ ‎‏خلاصه شده است در همین؛ هر چه اعلامیه می دهند آقایان و هر‏‎ ‎‏چه صحبت می کنند و هرجا می روند صحبت می کنند، همّ و‏‎ ‎‏غمّشان این است که این جمهوری اسلامی به درد نمی خورد! ما‏‎ ‎‏حتماً باید یا در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم؛ یا در‏‎ ‎‏آغوش شوروی؛ و چون شوروی الحاد دارد و امریکا موحّد است!‏‎ ‎‏و خیلی صحیح است و خوب است، یا کمتر از او بد است، ما‏‎ ‎‏خوب است که همراه اینها باشیم. این چه فکری است که شماها‏‎ ‎‏دارید؟ چرا باید اینطور باشید؟ من بسیار متأسفم! من بسیار‏‎ ‎‏متأسفم! اینکه مرا به درد دل وادار می کند، مقابله با این جمعیت‏‎ ‎‏است. مقابله با آنی است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را‏‎ ‎‏انجام بدهد. اگر اینها واقعاً اعتقاد به اسلام دارند و لازم می دانند‏‎ ‎‏نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر از این است که کسی بگوید‏‎ ‎‏حکم قرآن «غیر انسانی» است، و مردم را دعوت کند برای این؟‏‎ ‎‏اینها دعوت می کنند به راهپیمایی بر ضد کی و به طرف کی،‏‎ ‎‏طرفداری از کی؟ طرفداری از آنکه می گوید که حکم قصاص یک‏‎ ‎‏حکم «غیر انسانی» است؟ طرفداری از این؟ باید یک مسلمان‏‎ ‎‏طرفداری از این مسأله بکند؟(333)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

25 / 3 / 60 

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

دعوت از نهضت آزادی برای جدایی از جبهۀ ملّی 

‏یک دولتی که اسلامی باشد و در وزارتخانه اش وقتی می خواهند‏‎ ‎‏بنشینند با هم صحبت کنند، اول قرآن می خوانند. آخر این هم رسم‏‎ ‎‏شد، که یک مملکتی قرآن بخواند! این «مرتجعین»، «این‏‎ ‎‏مرتجعین» در وزارتخانه قرآن می خوانند! شما با این چیزها بَدید.‏‎ ‎‏نمی گویم این دستۀ متدینش را. من آن دستۀ متدین را حالا هم‏‎ ‎‏عقیده بهشان دارم. در عین حالی که آنها هم ضربه دارند می زنند،‏‎ ‎‏لکن من آن ها را علی'حدّه می کنم. و از خدا می خواهم که اینها جدا‏‎ ‎‏بشوند از آن جمعیتها؛ جدا بشوند و وارد بشوند با سایر مردم. شنا‏‎ ‎‏نکنند در مقابل سیل برخلاف سیل، سیل خروشان، شنا نکنند.‏‎ ‎‏شما یک اشتباه بزرگی دارید و آن این است که خیال می کنید که‏‎ ‎‏حالا در زمان محمدرضا اگر یک دو تا اعلامیه بر ضدش دادید،‏‎ ‎‏مردم به شما علاقه پیدا کردند، حالا هم اگر چنانچه یک اعلامیه به‏‎ ‎‏ضد مثلاً دولت بدهید، مردم علاقه پیدا می کنند! شما مقایسۀ این‏‎ ‎‏دوتاتان غلط بوده است. من که می گویم دید سیاسی ندارید، برای‏‎ ‎‏این است که شماحالا برای اینکه خودتان را روی کار بیاورید ـ من‏‎ ‎‏می دانم که قضیۀ خدایی تو کار نیست! نه من و نه تو! خدایی تو‏‎ ‎‏کارنیست. هر چه هست شیطان است! ـ خوب، شما بیایید‏‎ ‎‏حسابتان را از اینهایی که مقابله با اسلام در اطلاعیه شان کردند و‏‎ ‎‏کمونیستها را دعوت کردند، و آن کمونیستها ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ که شما دشمن‏‎ ‎‏سرسختشان هستید و امریکا هم دشمن سرسختش است، شما‏‎ ‎‏حسابتان را بیایید جدا کنید؛ همین امروز. دیر نشده است؛ همین‏‎ ‎‏امروز در رادیوی ایران اعلام کنید به اینکه این اعلامیه ای که «جبهۀ‏‎ ‎‏ملی» داده است و مردم را دعوت کرده است که، در یکی اش‏‎ ‎‏دعوت کرده است به اینکه لایحۀ قصاص و لوایح دیگر، و در یکی‏‎ ‎‏دیگرش گفته لایحه های غیر انسانی ـ که همین است مقصودش.‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏اینها قرینه اند شما بیایید الآن ـ شماها که اسلام را قبول دارید و‏‎ ‎‏می دانم قبول دارید. شما نهی از منکر را واجب می دانید و می دانم‏‎ ‎‏که واجب می دانید. اگر این شیطان باطنی بگذارد شما را که عقلتان‏‎ ‎‏عمل بکند ـ شما بیایید همین قضیه را محکوم کنید. رادیوی‏‎ ‎‏بعدازظهر را ما باز کنیم، گوش کنیم ببینیم که «نهضت آزادی» اعلام‏‎ ‎‏کرده است که این اطلاعیۀ «جبهه ملی» کفرآمیز است؛ قرآن را‏‎ ‎‏سبّ کرده است. هی نروید دنبال اینکه رجایی علم ندارد! این‏‎ ‎‏عقلش بیشتر از علمش است. و بعضی از شما علمتان بیشتر از‏‎ ‎‏عقلتان است!(334)‏

25 / 3 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239