بخش سوم: مردم و قرآن
فصل هفتم: رژیم پهلوی و مقابله با قرآن
هتک و بی‏ احترامی به قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

هتک و بی‏ احترامی به قرآن

هتک و بی احترامی به قرآن

‏ ‏

‏ ‏

پاره کردن قرآن با شعار جاوید شاه 

‏در روز وفات امام صادق ـ علیه السلام ـ با شعار «جاوید شاه» به‏‎ ‎‏مرکز امام صادق و به اولاد جسمانی و روحانی آن بزرگوار حملۀ‏‎ ‎‏ناگهانی کردند؛ و در ظرف یکی دو ساعت تمام مدرسه فیضیه،‏‎ ‎‏دانشگاه امام زمان ـ صلوات اللّه و سلامه علیه ـ را با وضع فجیعی،‏‎ ‎‏در محضر قریب بیست هزار مسلمان، غارت نمودند؛ و دربهای‏‎ ‎‏تمام حجرات و شیشه ها را شکستند. طلاب از ترس جان، خود را‏‎ ‎‏از پشت بامها به زمین افکندند. دستها و سرها شکسته شد. عمامۀ‏‎ ‎‏طلاب و ساداتِ ذریۀ پیغمبر را جمع نموده آتش زدند؛ بچه های‏‎ ‎‏شانزده ـ هفده ساله را از پشت بام پرت کردند؛ کتابها و قرآنها را‏‎ ‎‏ـ چنانکه گفته شده ـ پاره کردند.(309)‏

13 / 1 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهانت به قرآن 

‏ما شاهد هجوم به مدارس دینیه و دانشگاهها بودیم که در آنها قتلها‏‎ ‎‏و غارتهای فراوان و اهانت به قرآن کریم و کتب مقدس اسلامی و‏‎ ‎‏هتک و ضرب طلاب علوم دینیه و آتش زدن کتابهای آنان و در‏‎ ‎‏دانشگاه ضرب و جرح جوانان و دختران بودیم.(310)‏

13 / 8 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسخره کردن آیات قرآن 

‏در زمان این پسر، که بدتر از آن پدر در یک جهاتی بود، در این‏‎ ‎‏زمان تبلیغات زیاد شد، به طوری که این تبلیغات در دانشگاه هم،‏‎ ‎‏جوانها هم ـ که جوانهای خوبی بودند ـ این تبلیغات در آنها هم اثر‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏کرد؛ به حیث که یکوقتی بود که در دانشگاه اسم یک معمم را‏‎ ‎‏شاید نمی شد ببرند! بلکه در دانشگاه بعض از آیات قرآن را در‏‎ ‎‏دیوار می نوشتند و مسخره می کردند. برای اینکه آنها، که منحرف‏‎ ‎‏می کردند اینها را از راه حق، نقشه شان این بود که نبادا یکوقت‏‎ ‎‏اسلام قدرت پیدا بکند در جامعه، و روحانیت که خدمتگزار اسلام‏‎ ‎‏است آن هم قدرت پیدا بکند، و جامعه را بکِشد به طرف مخالفت‏‎ ‎‏با دستگاهها و مخالفت با اجانب.(311)‏

23 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آتش زدن قرآن و کتابهای حدیث 

‏همین قم آنقدر گرفتاری داشت در زمان این شاه سابق و پدر این که‏‎ ‎‏هر دو طرفدار خارجیها و نوکرهای آنها بودند. همین قم و همین‏‎ ‎‏حوزۀ علمیۀ قم مصیبتها از اینها کشیده اند؛ حبسها رفتند؛ تبعیدها‏‎ ‎‏رفتند؛ کشته ها دادند؛ غارت شدند؛ قرآن را آتش زدند در این‏‎ ‎‏مدرسۀ فیضیه، به طوری که برای ما نقل کردند، کتابهای علمی را‏‎ ‎‏آتش زدند؛ کتابهای حدیث را آتش زدند.(312)‏

7 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223