بخش سوم: مردم و قرآن
فصل سوّم: پیروزی در پرتو قرآن
اتّکای به قرآن، سبب پیروزی ملّت ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

اتّکای به قرآن، سبب پیروزی ملّت ایران

اتّکای به قرآن، سبب پیروزی ملّت ایران

‏ ‏

‏ ‏

اتکال به قرآن، رمز پیروزی ما 

‏من توصیه می کنم به همۀ ملتها که این رمزی که در ایران به آن رمز‏‎ ‎‏غلبه پیدا شد بر ابرقدرتها، این رمز را آنها به کار ببرند. وحدت،‏‎ ‎‏اتکای به خدا، تقویت ایمان، اتکال به قرآن کریم، اتکال به اسلام،‏‎ ‎‏وحدت کلمه؛ رمز پیروزی ما ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏.(233)‏

18 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجلّی نور قرآن در قلب ملّت ایران 

‏این یک معجزه است، یک معجزۀ بزرگ است که شما خواهران و‏‎ ‎‏برادران با هم هم صدا و با مشتهای گره کرده در مقابل‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی ایستاده اید. معجزۀ اسلام است، این قدرت‏‎ ‎‏اسلام است که در شما تجلی کرده است. این قوّت ایمان است که‏‎ ‎‏شما را بر این مبارزه پیروز کرد. این معجزه است که با شهید شدن‏‎ ‎‏یک عزیز، موج در تمام دنیا بلند می شود. این معجزه است که‏‎ ‎‏خانمها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل مسلسلها، در مقابل‏‎ ‎‏توپها و تانکها برقرار کرد و از هیچ چیز نهراسیدید. این نور قرآن و‏‎ ‎‏اسلام است که در دلهای شما و در قلوب همۀ ملت ایران جلوه‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

‏کرده است.(234)‏

16 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرچم قرآن، رمز پیروزی ما 

‏رمز پیروزی امروز ما این است که اتکا به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏داشتیم. رمز پیروزی ما این است که جنبه فقط سیاسی نبود، فقط‏‎ ‎‏برای نفت و امثال اینها نبود؛ جنبه جنبۀ معنوی بود، اسلامی بود.‏‎ ‎‏جوانان ما آرزوی شهادت می کردند، جوانان ما شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کردند؛ همان طور که در صدر اسلام سربازهای اسلام، شهادت‏‎ ‎‏را استقبال می کردند. سربازان ما از شهادت باک ندارند برای اینکه‏‎ ‎‏مردن را... فنا شدن نمی دانند. سربازان ما شهادت را سعادت‏‎ ‎‏می دانند و برای این سعادت کوشش می کنند. رمز پیروزی اتکال به‏‎ ‎‏قرآن و این شیوۀ مقدس بود که شهادت را استقبال می کردند،‏‎ ‎‏خوف در دل آنها نبود. در عین حال که تانکها و مسلسلها به روی‏‎ ‎‏آنها آتش می گشود آنها استقبال می کردند؛ خوف نداشتند. مشت‏‎ ‎‏بر تانک غلبه کرد، مشت بر مسلسل غلبه کرد، مشت بر ابرقدرتها‏‎ ‎‏غلبه کرد. این رمز را حفظ کنید؛ این رمز پیروزی را تا حفظ کنید‏‎ ‎‏پیروز هستید. ملت ما تا با خداست پیروز است. ملت ما تا پناهگاه‏‎ ‎‏او اسلام است پیروز است. پرچم قرآن تا برفراز سر ملت ماست‏‎ ‎‏پیروز است. این رمز را حفظ کنید.(235)‏

26 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تکیه بر قرآن موجب پیروزی 

‏شما دیدید که جمعیت 35 میلیونی ـ که در مقابل یک میلیارد‏‎ ‎‏چیزی نیست ـ و با نداشتن هیچ ابزار جنگی در دست، به واسطۀ‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

‏قدرت ایمان و به اتکا به قرآن و اسلام، بر این قدرت شیطانی که‏‎ ‎‏پشت سر او قدرتهای بزرگتر شیطانی بود غلبه کرد و دست آنها را‏‎ ‎‏از مخازن ایران قطع کرد.(236)‏

5 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکستن سدها با توجّه به قرآن 

‏با توجه به قرآن این سدها را شکستید؛ سدهایی که همه گمان‏‎ ‎‏می کردند ممتنع است.(237)‏

5 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال و آزادی در پیروی از قرآن 

‏در پناه قرآن بود که اسلام در نیم قرن بر همۀ امپراتوریها در آن‏‎ ‎‏وقت غلبه کرد؛ و ما مادامی که در پناه قرآن هستیم بر دشمنان غلبه‏‎ ‎‏خواهیم کرد و اگر خدای نخواسته دشمنان اسلام ما را از اسلام و‏‎ ‎‏قرآن جدا کردند، باید بنشینیم و ببینیم که ما در ذلت ـ خفت‏‎ ‎‏بندگی ـ زندگی می کنیم.‏

‏     استقلال و آزادی در پیروی از قرآن کریم و رسول اکرم‏‎ ‎‏است.(238)‏

5 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی ملّت به برکت گرایش به قرآن 

‏این پیروزی انقلاب ما پیروزی‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ بود که به برکت اسلام و‏‎ ‎‏گرایش به اسلام و با فریاد «اللّه اکبر» این پیروزی به دست آمد.‏‎ ‎‏کسی گمان نکند که اشخاصی یا گروههایی پیروزی را برای ما‏‎ ‎‏تحصیل کردند. خیر، این خدای متعال بود که وقتی که دید مردم در‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏راه او قیام کرده اند با آنها همراهی کرد. شما غافل نباشید از این‏‎ ‎‏انصرافی که دشمنهای ما پیدا کردند راجع به مواجهۀ جدی. این‏‎ ‎‏چه بود؟ اگر آنها می خواستند که با طیاره هایشان، با توپهایشان، با‏‎ ‎‏تانکهایشان بریزند در خیابانها و تهران را بمباران کنند، شما راه‏‎ ‎‏دفاعی نداشتید. کی منصرف کرد اینها را، و کی خوف در دل آنها‏‎ ‎‏انداخت که نتوانستند بکنند؟ شما که قوه ای نداشتید. ما که قدرتی‏‎ ‎‏نداشتیم. آنکه در دل آنها خوف را ایجاد کرد، و پیروزی ما پیروزی‏‎ ‎‏به رُعب شد؛ آن خدای تبارک و تعالی بود. وقتی ملتی توجه به‏‎ ‎‏خدا پیدا کردند و دیدند که راه راهی است که باید به طور شایسته‏‎ ‎‏اقدام درآن بکنند، و سر تاسر کشور ـ همه جا ـ صدای «اللّه اکبر»‏‎ ‎‏بلند شد، خدای تبارک و تعالی با آنها همراهی کرد و دشمنهایی که‏‎ ‎‏نه فقط قدرتهای داخلی بود، قدرتهای خارجی هم، به هم شکست‏‎ ‎‏و همه انصراف پیدا کردند از اینکه مقابله کنند، و در دل همه رعب‏‎ ‎‏پیدا شد. این کاری بود خدایی و از دست هیچ بشری این کار قابل‏‎ ‎‏انجام نبود. پس پیروزی ما پیروزی‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ است که به برکت اسلام، و‏‎ ‎‏به برکت گرایش به قرآن پیدا شد.(239)‏

29 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، اسلحه ملّت ایران 

‏آن حربه ای که در دست ایران است، پیش آنها نیست و آنها‏‎ ‎‏نمی شناسند آن حربه را؛ آن حربۀ ایمان است حربۀ توحید است،‏‎ ‎‏حربۀ اسلام است، حربۀ قرآن مجید است که در تحت بیرق یک‏‎ ‎‏همچو اسلام و قرآن و توحید همه مجتمع هستند و آنها تأییدات غیبی‏‎ ‎‏الهی را منکر هستند، نمی توانند بفهمند، اینها نمی توانند چشمشان را‏‎ ‎‏باز کنند و ببینند که در هر گوشه از ایران یک امور خارق العاده واقع‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏می شود که با دست عادی بشر نمی تواند واقع بشود. آنها در طبس‏‎ ‎‏آمدند و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و‏‎ ‎‏به بهانۀ خارج کردن گروگانها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد.‏‏(240)‏

24 / 12 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183