بخش سوم: مردم و قرآن
فصل دوّم: قیام ملت ایران برای قرآن
تشکیل حکومت قرآنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

تشکیل حکومت قرآنی

تشکیل حکومت قرآنی

‏ ‏

‏ ‏

رفع موانع برای تشکیل حکومت قرآن 

‏این تحول عظیمی که در این ملت پیدا شد یک تحولی بود که‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

‏فقط برای این معنا که مثلاً رژیم نباشد؟ یا دنباله داشت؟‏‎ ‎‏رژیم نباشد؛ حکومت اسلامی باشد. اساس آن بود؛ اساس آن‏‎ ‎‏بود که می خواستند قرآن حکومت کند در این کشور. موانع‏‎ ‎‏را برداشتند که حکومت، حکومت اسلامی باشد؛ نه اینکه‏‎ ‎‏همۀ مقصد این بود که فقط آزاد باشیم. همۀ مقصد این بود‏‎ ‎‏که مستقل باشیم؟ ایران می خواست که مثل مملکت مثلاً‏‎ ‎‏سوئد باشد؟ آزاد هستند؛ مستقل هم هستند؛ اما اگر از قرآن در‏‎ ‎‏آن خبری نباشد، باز هم چنین می خواهند؟ ایرانی ها این‏‎ ‎‏را می خواستند که قرآن باشد یا نباشد؟ اسلام باشد یا نباشد؟ ما‏‎ ‎‏آزاد باشیم، ما آن جهت حیوانی مان، آن جهت حیوانی مان اشباع‏‎ ‎‏بشود، کاری به معنویات دیگر ما نداریم! ایران جوانهای خودش را‏‎ ‎‏برای این داد؟ یا ایران متحول شده بود به یک ملت صدر اسلامی؛‏‎ ‎‏یک جوانهایی مثل جوانهای صدر اسلام که شهادت را برای‏‎ ‎‏خودشان فوز می دانستند، می گفتند شهید هم بشویم‏‎ ‎‏سعادتمندیم.(223)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

16 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجرای قانون اسلام، تنها مقصد ما 

‏ما هیچ حکومتی را جز حکومت اللّه نمی توانیم بپذیریم؛ و هیچ‏‎ ‎‏دستگاهی را که برخلاف قوانین اسلام باشد نمی توانیم بپذیریم. و‏‎ ‎‏هیچ رأیی را که برخلاف رأی اسلام باشد و رأی شخصی باشد،‏‎ ‎‏رأی گروهی باشد، رأی حزبی باشد، ما نمی توانیم بپذیریم. ما آن‏‎ ‎‏را می توانیم بپذیریم که قانونِ اسلام حکمفرمایی کند. ما تابع‏‎ ‎‏اسلام هستیم؛ ما تابع قانون اسلام هستیم؛ و جوانهای ما خونشان‏‎ ‎‏را برای اسلام داده اند. جوانهای ما آنقدر جدیت کردند، می گفتند‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 174

‏ما اسلام را می خواهیم، ما احکام اسلام را می خواهیم.(224)‏

4 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت اسلامی، در بردارندۀ عدالت

‏ما میلمان این است؛ آرزومان این است که یک همچو مکتبی‏‎ ‎‏در خارج بشود، تحقق پیدا کند؛ میل انبیا هم همین بوده است.‏‎ ‎‏میل همۀ ما این است که ما یک حکومتی داشته باشیم، همان‏‎ ‎‏جور حکومتهایی که در صدر اسلام بود که عدالت بود، همه اش‏‎ ‎‏عدالت بود و زاید بر آن، آن مسائلی که در قرآن کریم و در‏‎ ‎‏اسلام هست آنها هم باشد ـ همه چیز ـ و حالا راجع به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی اش که اول قدم است و تا حالا الآن اسلام،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی الآن رژیم ماست. برای اینکه رأی دادید و شد.‏

‏     رژیم سابق رفت، دفن شد تا ابد. دفن شد و حالا رژیم‏‎ ‎‏شما رژیم اسلامی است. در این رژیم اسلامی الآن ما خیلی‏‎ ‎‏مسئولیت داریم. مسئولیت بزرگ داریم و او حفظ آبروی اسلام‏‎ ‎‏است. (225)‏

13 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهضت برای حاکمیت قوانین قرآن 

‏ما نهضت را برای آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن و‏‎ ‎‏قوانین قرآن در کشور ما حکومت کند. و هیچ قانونی در مقابل‏‎ ‎‏قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند، و نخواهد کرد. نهضت‏‎ ‎‏اسلامی است و نهضت اسلامی محتوایش باید اسلامی باشد و‏‎ ‎‏احکام اسلام در سرتاسر کشور باید جاری شود و تمام قشرها‏‎ ‎‏اسلامی شود. ملت ما برای اسلام خون خود را داد و برای اسلام‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

‏ادامه می دهد نهضت خود را.(226)‏

29 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوشش برای تحقق اهداف قرآن 

‏ما باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم. کشور ما که به اسم اسلام‏‎ ‎‏و به اسم قرآن کریم وبا اسم «اللّه اکبر» این جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏مستقر کرد. باید کوشش ما، هر جا که هستیم ودر هر یک از ارگانها‏‎ ‎‏که هستیم ودر هر جای ایران که هستیم، این باشد که اسلام در‏‎ ‎‏آنجا پیاده شود وتحقق پیدا کند.(227)‏

28 / 2 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سختیها و شهادتها برای تحقق قرآن 

‏این ملتی که از اول قیامش برای اسلام بود، برای قرآن بود، این‏‎ ‎‏ملتی که در طول چندین سال، تقریباً دو دهه و اخیراً چند سال، آن‏‎ ‎‏قدر زحمت کشیدند، آن قدر تحمل بلیّات کردند، و آن قدر جوان‏‎ ‎‏دادند و آن قدر خانمانشان به باد فنا رفت، اینها با صراحت گفتند‏‎ ‎‏که ما جمهوری اسلامی می خواهیم. جمهوی اسلامی معنایش این‏‎ ‎‏است که رژیم، رژیم اسلامی باشد؛ حکومت، حکومت اسلامی‏‎ ‎‏باشد، و قوانین، قوانین اسلامی.(228)‏

25 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ملّت برای تحقق دولت اسلام

‏ملت ایران پس از صدها سال گرفتاری به دست شاهان ستم پیشه و‏‎ ‎‏ستمکاران حرفه ای که اسلام عزیز را وسیلۀ غارتگری و چپاول‏‎ ‎‏برای خود و قدرتهای بزرگ و اخیراً امریکای جنایتکار قرار داده‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

‏بودند و قرآن کریم و اسلام بزرگ را در معرض خطر می دیدند، به‏‎ ‎‏پاخاستند و با انقلاب کبیر خود، دولت اسلام را جایگزین رژیم‏‎ ‎‏غیراسلامی و غیرقانونی شاهنشاهی نمودند.(229)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجدید حیات قرآن در پرتو انقلاب 

‏شما اسلام بزرگ را که می رفت دستخوش انحراف منحرفین و‏‎ ‎‏منافقین شود و احکام مترقی آن به احکام دلخواه نادانان مبدل‏‎ ‎‏گردد و با اسم اسلام راستین، قوانین مسلّمِ منصوص در قرآن کریم‏‎ ‎‏به نسیان کشیده شود، زنده و تجدید کردید، و در مقابل هجوم‏‎ ‎‏نظامی و تبلیغاتی همه جانبه ایستادگی نمودید، و در این دو ـ سه‏‎ ‎‏ساله، ره صد ساله پیمودید و تمام موانع را از سر راه برداشته و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را با تمام نهادهایش تحقق بخشیدید و حیاتی‏‎ ‎‏جدید و درخشان و فروزنده به کشورتان و فرهنگتان‏‎ ‎‏بخشودید.(230)‏

2 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبعیت از قرآن و نفی سلطه جویی 

‏ما هیچ مقصدی نداریم، نه حکومت می خواهیم به آن معنا که آن‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ می خواهند و نه قدرت می خواهیم به آن معنا و نه‏‎ ‎‏سلطه جویی می خواهیم و ما همه می خواهیم تابع قرآن کریم و‏‎ ‎‏اسلام عزیز باشیم و قرآن کریم و اسلام عزیز همه چیز ما را اداره‏‎ ‎‏می کند.(231)‏

20 / 10 / 60 

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

مقصد ما، احیای قرآن 

‏البته این نهضت و انقلاب، همۀ اینها مقدمۀ این است از برای اینکه‏‎ ‎‏اسلام پیاده بشود. ما، شما، سایرین یک مقصد دیگری نداشتیم؛‏‎ ‎‏شما نمی خواستید یک قدرتی دست بیاورید، شما می خواستید‏‎ ‎‏اسلام را احیا کنید و بحمداللّه در شرف همین مسائل هست.(232)‏

14 / 11 / 60 

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178