بخش دوم: علوم قرآن
فصل اول: منزلت قرآن
لیلة القدر، شب مکاشفۀ حقایق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

لیلة القدر، شب مکاشفۀ حقایق

لیلة القدر، شب مکاشفۀ حقایق

‏ ‏

‏ ‏

ظهور ملائکه در شب قدر 

‏بدانکه «لیلة القدر» چون لیلۀ مکاشفۀ رسول خدا و ائمّۀ‏‎ ‎‏هدی است، از این جهت، کشف جمیع امور ملکیّه از غیب‏‎ ‎‏ملکوت برای آنها می شود؛ و ملائکۀ موکّله بر هر امری از امور‏‎ ‎‏برای آن حضرات در نشئۀ غیب و عالم قلب ظاهر شود، و جمیع‏‎ ‎‏اموری که در مدّت سال برای خلایق تقدیر شده و در الواح عالیه و‏‎ ‎‏سافله مکتوب گردیده، به طور کتب ملکوتی و استجنان وجودی،‏‎ ‎‏بر آنها مکشوف و معلوم گردد؛ و این مکاشفه، مکاشفه ملکوتیّه‏‎ ‎‏است که محیط بر جمیع ذرّات عالم طبیعت است؛ و هیچ امری بر‏‎ ‎‏ولیّ امر از امور رعیت مخفی نخواهد بود؛ و منافات ندارد که برای‏‎ ‎‏آنها در یک شب، امر یک سال و در یک حال نیز جمیع امور دهر و‏‎ ‎‏در یک لحظه جمیع مقدّرات ملکیّه و ملکوتیّه، و بتدریج در ایّام‏‎ ‎‏سنه نیز جمیع امور یومیّه، منکشف شود به طریق اجمال و‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏تفصیل.(108)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حقیقت لیلة القدر 

‏«لیلة القدر» لیله ای است که حق تعالی به حسب جمیع شئون‏‎ ‎‏واحدیّت جمع اسما و صفات، که حقیقت اسم اعظم است، در آن‏‎ ‎‏محتجب باشد؛ و آن تعیّن و بنیۀ ولیّ کامل است که در زمان رسول‏‎ ‎‏خدا آن سـرور، پس از آن ائمـه هدی، واحداً بَعْدَ واحدٍ‏‎ ‎‏می باشند.(109)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لیلة القدر، مهمترین شب ضیافت 

‏این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه مبارک شعبان‏‎ ‎‏اینها مقدمه و آرایشی است که انسان به حسب قلب خودش‏‎ ‎‏می کند برای اینکه مهیا بشود برود مهمانی؛ مهمانی خدا،‏‎ ‎‏مهمانی ای که در آنجا سفره ای که پهن کرده است، قرآن مجید‏‎ ‎‏است و محلی که در آنجا ضیافت می کند مهمش «لیلة القدر» است‏‎ ‎‏و ضیافتی که می کند ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به‏‎ ‎‏مجاهده، به ادعیه مهیا می کند تا برسند به آن سفره ای که از آن باید‏‎ ‎‏استفاده کنند و آن «لیلة القدر» است که قرآن در آن نازل شده‏‎ ‎‏است.(110)‏

21 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علّت فضیلت شب قدر 

‏«لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همۀ سعادت عالَم‏‎ ‎‏در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همۀ شبهای عالَم‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏بالاتر است.(111)‏

21 / 4 / 59 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81