بخش اول: هویّت قرآن
فصل چهارم: دعوت قرآن
دعوت به تشکیل حکومت و اقامه عدل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دعوت به تشکیل حکومت و اقامه عدل

دعوت به تشکیل حکومت و اقامه عدل

‏ ‏

‏ ‏

قرآن و دعوتهای اجتماعی 

‏دعوتهای قرآن، هم در مکۀ مکرمه و هم در مدینۀ مشرفه‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

قرآن و دعوتهای اجتماعی 

‏دعوتهای شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. می شود‏‎ ‎‏گفت که بی استثنا دعوتهای خدا حتی در آن چیزهایی که وظایف‏‎ ‎‏شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از‏‎ ‎‏معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است.(66)‏

23 / 2 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقامۀ عدل همراه معنویات 

‏قرآن دعوت به معنویات تا حدی که بشر می تواند به او برسد و‏‎ ‎‏فوق او ‏‏[‏‏کرده‏‏]‏‏ و بعد هم اقامۀ عدل. پیغمبر هم و سایر کسانی که‏‎ ‎‏لسان وحی بودند، آنها هم این دو رویّه را داشتند. خود پیغمبر هم‏‎ ‎‏عملش اینطور بود، تا آن روزی که حکومت تشکیل نداده بود،‏‎ ‎‏معنویات را تقویت می کرد. به مجرد اینکه توانست حکومت‏‎ ‎‏تشکیل بدهد، علاوه بر معنویات، اقامۀ عدل کرد، حکومت‏‎ ‎‏تشکیل داد و این مستمندان را از زیر بار ستمگران تا آنقدر که‏‎ ‎‏اقتضا داشت وقت، نجات داد.(67)‏

21 / 4 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت سیاسی در کنار ذکر و عبادت 

‏این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا‏‎ ‎‏یک کلمه، یک حرف در او زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتی‏‎ ‎‏که به عین تدبیر مشاهده بکنید، می بینید که مسأله، مسألۀ این نیست‏‎ ‎‏که دعوت برای این بوده است که مردم توی خانه بنشینند و ذکر‏‎ ‎‏بگویند و با خدا خلوت کنند، او بوده است، لکن انحصار نبوده‏‎ ‎‏است. مسأله، مسألۀ دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت‏‎ ‎‏به مملکت داری، و در عین حال که همۀ اینها عبادات است،‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏عبادات جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام‏‎ ‎‏تمام کارهایی که دعوت به آن شده است جنبه عبادی دارد.‏‏(68)‏

23 / 2 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت عمومی به عدالت 

‏اسلام برای یک کشور، برای چند کشور، برای یک طایفه، حتی‏‎ ‎‏برای مسلمین نیست. اسلام برای بشر آمده است. خطابهای اسلام‏‎ ‎‏«یا ایهاالناس» است. گاهی «یا ایّهاالمؤمنون» و یا «یاایهاالناس»‏‎ ‎‏است؛ و همۀ بشر را اسلام می خواهد زیر پوشش عدل خودش‏‎ ‎‏قرار بدهد.(69)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44