بررسی ابعاد تربیتی وصیت نامه سیاسی، الهی حضرت امام خمینی و دیدگاههای کلی ایشان در رابطه با تعلیم و تربیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : واعظی، سید کمال

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

بررسی ابعاد تربیتی وصیت نامه سیاسی، الهی حضرت امام خمینی و دیدگاههای کلی ایشان در رابطه با تعلیم و تربیت

بررسی ابعاد تربیتی وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) و دیدگاههای کلی ایشان در رابطه با امر تعلیم و تربیت 

سید کمال واعظی 

دانشگاه امام صادق(ع) 

بسم الله الرحمن الرحیم

‏مقدمه: ‏

‏در تمامی ملتها و کشورها یک رسم و عادت پسندیده وجود دارد که افکار و نظرات کسی‏‎ ‎‏که باعث تحولی عمده در آن جامعه شده است مورد بررسی قرار گرفته و نکات ارزشمند آن برای‏‎ ‎‏استفاده بیشتر مورد تأکید قرار گیرد. ‏

‏امام نیز بدون شک بزرگترین مصلح قرن محسوب می شود. اما در رابطه با امام ما به این علت‏‎ ‎‏به بررسی افکار ایشان از آن جهت که امام یک انقلابی، یک مبدع، یک مصلح و یک سیاستمدار‏‎ ‎‏توانا است، نمی پردازیم. آری امام همه اینها هست. ما از این لحاظ فرمایشات ایشان را بعنوان‏‎ ‎‏یک وظیفه شرعی مورد استناد قرار می دهیم، چون باور داریم این گفته ها و نظریات در واقع‏‎ ‎‏ادامه روند همان گفته هایی است که ما از معصومین داریم و لذا باید از آنها اطاعت کنیم اگر رهبر‏‎ ‎‏انقلابی در جامعه ای حرف خوبی زده باشد، منتقدین این حرف خوب را ناشی از آگاهیهای‏‎ ‎‏علمی و تجربی او می دانند. اما در مورد امام با اینکه این مسئله نیز مصداق دارد و لیکن از همه‏‎ ‎‏مهمتر این مطلب می باشد که ارزش و قداست این تعالیم بخاطر اتصال آن با سرچشمه وحی‏‎ ‎‏است. این نحوه تفکر در واقع باعث خواهد گردید که کلام امام در ما بسیار بیشتر نفوذ داشته باشد‏‎ ‎‏و ما مجریان بهتری باشیم. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 236

در این مقاله سعی شده است رهنمودهای تربیتی و به طور کلی مضامینی را که در‏‎ ‎‏وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام و همچنین دیگر آثار ایشان به مسئله تعلیم و تربیت‏‎ ‎‏مربوط می شود، مورد بررسی قرار داده تا بدینوسیله بتوان گامی هر چند مختصر در راستای نشر‏‎ ‎‏هر چه بیشتر این تعالیم در جامعه اسلامی برداشت. ‏

‏وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام شامل یک پیشگفتار، دو مقدمه و 17 تذکر می باشد‏‎ ‎‏که در آن رهنمودهای کامل و جامع ایشان برای بقاء جامعه اسلامی به طور منظم و حساب شده‏‎ ‎‏آمده است. ‏

‏برای بررسی ابعاد تربیتی و فرهنگی این وصیت نامه گرانقدر ابتدا محتوای این مقدمات و‏‎ ‎‏تذکرات بطور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد تا میزان اهتمام و توجهی که ایشان به امر تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت داشته اند مشخص گردد. سپس بطور موردی در رابطه با اشارات خاص ایشان به این‏‎ ‎‏مسئله بحث خواهد شد. ‏

‏محتوای مقدمه اول وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام ‏

‏1 ـ پیروزی انقلاب بزرگ ایران ناشی از تأییدات غیبی الهی بوده است. دلیلی که حضرت‏‎ ‎‏امام برای تأیید این امر ارائه می کنند این مطلب می باشد که اگر این انقلاب ناشی از خواست و‏‎ ‎‏اراده الهی نبود ممکن نبود جمعیتی که آن گونه تحت شرایط آن روز زندگی می کردند و با آن‏‎ ‎‏وضع فساد و تبلیغات روبرو بودند قیام کرده و چنین کاری را انجام دهند. ‏

‏مهمترین دلیلی که حضرت امام در ادامه این بیان ارائه می نمایند مسئله دانشگاهها و وضع‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت در آن دوران بوده است حضرت امام در این رابطه اینطور می فرمایند: ‏

‏ «و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبیرستانها و مراکز آموزشی که مقدرات کشور به دست‏‎ ‎‏آنان سپرده می شد ............ ممکن نبود این ملت با این وضعیت یکپارچه قیام کنند.» ‏

‏بنابراین کاملاً روشن است که از نظر حضرت امام مهمترین عامل ثبات رژیم طاغوت‏‎ ‎‏وضعی بوده است که در مراکز تعلیم و تربیت وجود داشته است. ‏

‏محتوای مقدمه دوم ‏

‏مسئله ای که حضرت امام در مقدمه دوم وصیت نامه خود به آن اشاره می نمایند این مطلب‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 237

می باشد که اسلام به بهترین وجه می تواند پاسخگوی نیازهای تربیتی و فرهنگی یک جامعه‏‎ ‎‏باشد چرا که بر خلاف تمامی نظام های موجود اسلام تنها مکتبی است که در تمامی شئون فردی‏‎ ‎‏و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت دارد و از هیچ‏‎ ‎‏نکته ولو بسیار ناچیز فروگذار ننموده است. ‏

‏امام در ابتدای این مقدمه می فرمایند: ‏

‏ «اسلام و حکومت اسلامی پدیده ای است الهی که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را‏‎ ‎‏در دنیا و آخرت به بهترین وجه تأمین می نماید و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگریها و‏‎ ‎‏فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند.» ‏

‏از بررسی این دو مقدمه کاملاً مشخص می شود که مهمترین مسئله مورد اشاره امام در این دو‏‎ ‎‏مقدمه مسئله تعلیم و تربیت با تأکید بر مسائل زیر می باشد: ‏

‏1 ـ نقش مهم مراکز تعلیم و تربیت دراصلاح و یا فساد جامعه. ‏

‏2 ـ ضرورت اسلامی بودن تعلیم و تربیت. ‏

‏3 ـ ضرورت وجود حکومت اسلامی برای کارآیی تعلیم و تربیت اسلامی ‏

‏بعد از بررسی دو مقدمه وصیت نامه حضرت امام تذکرات ایشان در وصیت نامه باید مورد‏‎ ‎‏توجه قرار گیرد. ‏

‏وصیت نامه حضرت امام شامل 17 تذکر می باشد. برای بررسی مواردی که در این تذکرات‏‎ ‎‏مستقیماً اشاره به مسائل تربیتی دارد، لازم است قبل از هر چیز اشارات این تذکرات، مورد توجه‏‎ ‎‏قرار گیرند. ‏

‏این تذکرات با توجه به مفهوم کلی هر یک از آنها عبارتند از : ‏

‏الف ـ بیان رمز پیروزی انقلاب اسلامی که ناشی از دو رکن انگیزه الهی و وحدت کلمه بوده‏‎ ‎‏است و ضرورت حفظ آن. ‏

‏ب ـ توانایی اسلام در پاسخگویی به نیازهای مختلف زمان و مکان و نفی شعار جدایی دین‏‎ ‎‏از سیاست. ‏

‏ج ـ ضرورت حفظ حکومت اسلامی و پرهیز از هر گونه شایعه پراکنی و پرهیز از واقع نگری‏‎ ‎‏در برخورد با مشکلات مستحدثه بعد از هر انقلاب. ‏

‏د ـ پرهیز از انزوای روحانیت و ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون و استفاده از‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 238

معلمین و اساتید منحرف از اسلام در مراکز آموزش عالی. ‏

‏هـ ـ مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضرورت اتکاء بر توانائیهای خودی ‏

‏و ـ نقش مراکز تعلیم و تربیت به خصوص دانشگاهها در بدست گرفتن مقدرات کشور و‏‎ ‎‏چگونگی انحراف آن. ‏

‏ز ـ مجلس و وظایف مردم و نمایندگان در رابطه با آن و کلاً امر انتخابات در کشور. ‏

‏ج ـ امر قضاوت و رعایت عدالت در جامعه اسلامی. ‏

‏ط ـ اهمیت حوزه های علمیه و برنامه های درسی آن. ‏

‏ی ـ قوه مجریه و ضرورت حسن اجرای قوانین در کشور. ‏

‏ک ـ تأکید دوباره بر اهمیت مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاهها. ‏

‏ل ـ وظایف قوای مسلح و نیروهای انتظامی. ‏

‏م ـ رادیو و تلویزیون و نقش آن در انحراف و اصلاح جامعه. ‏

‏ن ـ نصیحت و ارشاد مخالفین، منحرفین و فریب خوردگان. ‏

‏س ـ رویه و مرام اقتصادی جامعه اسلامی. ‏

‏ع ـ نصیحت روحانی نماها و دعوت به نگرش منطقی در رابطه با انقلاب. ‏

‏ف ـ ضرورت حفظ روحیه انقلابی و تحرک اجتماعی در جوامع اسلامی. ‏

‏ص ـ بیان هدف عالی نهضت و در نتیجه ضرورت برخورد و مواجه شدن با مشکلات‏‎ ‎‏متعدد. ‏

‏همانطور که مشاهده می شود بیش از 3 مورد از تذکرات حضرت امام یعنی حدوداً 15 % از‏‎ ‎‏این تذکرات کاملاً مربوط به امر تعلیم و تربیت و مسائل خاص آن می باشد که این در واقع‏‎ ‎‏نشان دهنده اهمیت فوق العاده این امر از دیدگاه حضرت امام می باشد. ‏

‏با توجه به اهمیت این امر در ادامه مقاله، این 3 تذکر به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند. ‏

‏1 ـ تذکر د ـ ‏

‏حضرت امام دراین تذکر دو قشر متصدی تعلیم و تربیت کشور یعنی دانشگاهیان و‏‎ ‎‏روحانیون را مورد اشاره قرار می دهند و در ادامه اظهار می دارند چگونه این دو قشر توسط‏‎ ‎‏استعمارگران مورد تهاجم قرار می گیرند. ‏

‏از نظر امام این دو قشر به طرق زیر منحرف و یا منفعل می شوند: ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 239

‏ ـ منزوی کردن روحانیت ‏

‏ ـ ایجاد تفرقه و عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون ‏

‏ ـ استفاده از مربیان منحرف از اسلام در مراکز آموزشی و دانشگاهها ‏

‏ ـ بد جلوه دادن دانشگاهیان از لحاظ اعتقادات مذهبی در نظر روحانیون ‏

‏بنابراین می توان گفت مهمترین مسئله مورد تأکید امام در این تذکر وحدت حوزه و دانشگاه‏‎ ‎‏می باشد بطوریکه ایشان عدم این وحدت را سرچشمه انحراف جامعه می دانند ایشان در این‏‎ ‎‏رابطه می فرمایند: ‏

‏ «توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان‏‎ ‎‏برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیون و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر‏‎ ‎‏و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند و بمجرد اینکه فرد یا افرادی‏‎ ‎‏را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر‏‎ ‎‏تأثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارند که توطئه ریشه دواند‏‎ ‎‏که سرچشمه را به آسانی می توان گرفت.» ‏

‏2 ـ تذکر و ـ ‏

‏در این تذکر حضرت امام دانشگاهها را مورد توجه قرار داده و صرفاً در رابطه با این مرکز‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت به بحث می پردازند. ایشان در این تذکر تأکید می نمایند که روش استعمار در‏‎ ‎‏نابودی و انحراف این مراکز با حوزه ها کاملاً تفاوت دارد به این معنی که استعمار سعی دارد با‏‎ ‎‏تلقین فرهنگ شرق و غرب در این مراکز آنها را به انحراف بکشاند. ایشان سه عامل را برای مبارزه‏‎ ‎‏با این توطئه برمی شمارند: ‏

‏ ـ خود جوانان ‏

‏ ـ پدران و مادران و دوستان جوانان ‏

‏ ـ دولتمردان و روشنفکران ‏

‏ایشان می فرمایند: ‏

‏از توطئه های بزرگ آنان که کرارا تذکر داده ام بدست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصاً‏‎ ‎‏دانشگاهها است که مقدرات کشورها در دست محصولات آنهاست ............. که نجات‏‎ ‎‏دانشگاه از انحراف نجات کشور و ملت است. ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 240

‏3 ـ تذکر ک ـ ‏

‏دراین تذکر بار دیگر حضرت امام به مسئله مراکز تعلیم و تربیت اشاره کرده و بنابر گفته‏‎ ‎‏خودشان بواسطه اهمیت فوق العاده این مراکز دوباره به آن اشاره می نمایند. ضروری است گفته‏‎ ‎‏شود که فقط در رابطه با امر تعلیم و تربیت است که حضرت امام دو تذکر را صرفاً به آن‏‎ ‎‏اختصاص داده اند. در این تذکر به تمامی مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاهها اشاره‏‎ ‎‏شده است. ‏

‏ایشان در این فراز از وصیت نامه خود می فرمایند: ‏

‏باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر آنچه بایران و اسلام ضربه مهلک زده است‏‎ ‎‏قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است. اگر دانشگاهها و مراکز تعلیم و تربیت دیگر با‏‎ ‎‏برنامه های اسلامی و ملی در راه منافع کشور بتعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و‏‎ ‎‏جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو‏‎ ‎‏نمی رفت.‏

 

‏ ‏منبع:

وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی(ره)

 

 

کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 241