باب دوم اعمال حج تمتع
فصل چهارم: واجبات منیٰ
ب) ذبح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ب) ذبح

‏ ‏

‏ ‏

ب)ذبح 

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است بر کسی که حج تمتع به جا می‌آورد ذبح یک ‏‎ ‎‏هَدْی؛یعنی یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند،و شتر افضل است و پس ‏‎ ‎‏از آن گاو بهتر است.‏

‏مسألۀ 2- کفایت نمی‌کند برای چند نفر به شرکت یک هَدْی در حال ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 257

‏ ‏

‏ ‏

‏اختیار،بلکه در حال ضرورت نیز محل اشکال است،و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏جمع بین شرکت در ذبح و روزه است که ذکر می‌شود.‏

‏مسألۀ 3- سایر حیوانات غیر از سه حیوان مذکور کافی نیست.‏

‏مسألۀ 4- در هَدْی چند چیز معتبر است و باید مراعات شود:‏

‏اول:آنکه اگر شتر باشد سن آن کمتر از پنج سال نباشد و داخل در ‏‎ ‎‏شش سال شده باشد،و اگر گاو است بنا بر احتیاط واجب کمتر از دو سال ‏‎ ‎‏نباشد و داخل در سه سال شده باشد،و همچنین در بُز کمتر از سن گاو ‏‎ ‎‏نباشد،و در میش به احتیاط واجب کمتر از یک سال نباشد و داخل در ‏‎ ‎‏سال دوم شده باشد؛‏

‏دوم:باید صحیح باشد،پس حیوان مریض کافی نیست،حتی مثل ‏‎ ‎‏کچلی بنا بر احتیاط؛‏

‏سوم:باید خیلی پیر نباشد؛‏

‏چهارم:باید تام الاجزاء باشد،و ناقص کافی نیست؛پس اگر واضح ‏‎ ‎‏باشد کوری یا لنگی آن بنا بر اقوی کافی نیست،و اگر واضح نباشد به ‏‎ ‎‏احتیاط واجب کافی نیست و احتیاط واجب آن است که چشمش سفید ‏‎ ‎‏نشده باشد و باید گوش‌بریده و دم‌بریده و شاخ داخل آن شکسته یا بریده ‏‎ ‎‏نباشد؛‏

‏پنجم:باید لاغر نباشد،و اگر در گُردۀ او پیه باشد کافی است،و ‏‎ ‎‏احتیاط آن است که آن را در عرف لاغر نگویند؛‏

‏ششم:باید «خصی»نباشد؛یعنی باید خصْیَتَیْن آن را بیرون نیاورده ‏‎ ‎‏باشند؛‏

‏هفتم:باید بیضۀ آن را نکوبیده باشند به احتیاط واجب؛ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 258

‏ ‏

‏ ‏

‏هشتم:باید در اصل خلقت بی‌دُم نباشد به احتیاط واجب،و اگر گوش ‏‎ ‎‏یا شاخ در خلقت اصلی نداشته باشد بعید نیست کفایت،اگر چه خلاف ‏‎ ‎‏احتیاط است؛‏

‏نهم:در اصل خلقت بی‌بیضه نباشد.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- اگر غیر از خصی یافت نشود بعید نیست کفایت ذبح خصی، ‏‎ ‎‏گر چه احتیاط در جمع بین آن و سالم است در ماه ذی الحجۀ همان سال، ‏‎ ‎‏و اگر نشد سال دیگر،یا جمع بین ناقص و روزه.‏

‏مسألۀ 2- گاومیش در ذبح واجب،کافی است لکن گفته‌اند کراهت ‏‎ ‎‏دارد.‏

‏مسألۀ 3- اگر حیوان،شاخ خارجش شکسته یا بریده باشد اشکال ‏‎ ‎‏ندارد؛و شاخ خارج،شاخ سخت سیاهی است که به منزلۀ غلاف است از ‏‎ ‎‏برای شاخ داخل که آن شاخ سفید است.‏

‏مسألۀ 4- شکاف داشتن گوش و سوراخ بودن آن مانع ندارد،و ‏‎ ‎‏احتیاط آن است که چنین نباشد.‏

‏مسألۀ 5-باید ذبح را بعد از رَمْی جمرۀ عقبه بکند به احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 6- یک گوسفند کمتر چیزی است که کافی است برای ذبح، ‏‎ ‎‏لکن هر چه بیشتر ذبح کند افضل است و در روایت است که ‏‎ ‎‏رسول خدا - صلی اللّٰه علیه و آله - صد شتر همراه آوردند،سی و چهار تای ‏‎ ‎‏آنها را برای حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - نحر کردند و شصت و ‏‎ ‎‏شش تای آنها را برای خودشان.‏

‏مسألۀ 7- اگر هَدْی یافت نشود قیمت آن را پیش شخص امینی ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 259

‏ ‏

‏ ‏

‏بگذارد که در بقیه ذی الحجه بگیرد و در منیٰ ذبح کند،و اگر در این سال ‏‎ ‎‏ممکن نشود سال بعد این کار را بکند.‏

‏مسألۀ 8- اگر هَدْی ناقص یافت شود (از غیر جهت خصی بودن که ‏‎ ‎‏گذشت)احتیاط واجب آن است که آن را ذبح کند و یک هَدْی تام هم در ‏‎ ‎‏بقیه ذی الحجه،و اگر نشد در سال آینده ذبح کند،و احتیاط بهتر آن است ‏‎ ‎‏که جمع کند بین هَدْی ناقص و هَدْی تام به طوری که گفته شد و روزه به ‏‎ ‎‏نحوی که ذکر شد.‏

‏مسألۀ 9- احتیاط واجب آن است که ذبح هَدْی را از روز عید تأخیر ‏‎ ‎‏نیندازد.‏

‏مسألۀ 10- اگر به واسطۀ عذری مثل فراموشی یا غیر آن ذبح را در ‏‎ ‎‏روز عید نکرد،احتیاط واجب آن است که در ایام «تشریق»ذبح کند،و اگر ‏‎ ‎‏نشد در بقیه ماه ذی الحجه،و در تأخیر عمدی نیز همین حکم است.‏

‏مسألۀ 11- اگر حیوانی را به گمان آنکه صحیح و سالم است ذبح کرد ‏‎ ‎‏بعد معلوم شد که مریض یا ناقص بوده،کافی نیست و باید دوباره ذبح کند.‏

‏مسألۀ 12- اگر حیوانی را به گمان چاقی ذبح کرد،بعد معلوم شد لاغر ‏‎ ‎‏است،کافی است.‏

‏مسألۀ 13- اگر حیوانی را به گمان لاغری خرید و به امید آنکه چاق ‏‎ ‎‏درآید برای اطاعت خدا رجائاً ذبح کرد و بعد معلوم شد چاق است،کافی ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسألۀ 14- اگر احتمال نمی‌داد که حیوان چاق است یا احتمال می‌داد، ‏‎ ‎‏لکن از روی بی‌مبالاتی ذبح کرد نه به امید موافقت امر خداوند کافی ‏‎ ‎‏نیست. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 260

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 15- اگر لاغری آن را اعتقاد داشت و به واسطۀ جهل به مسأله ‏‎ ‎‏برای اطاعت خداوند ذبح کرد،بعد معلوم شد چاق است،احتیاط واجب ‏‎ ‎‏در اعاده است.‏

‏مسألۀ 16- اگر ناقص بودن را اعتقاد داشت و به واسطۀ جهل به مسأله ‏‎ ‎‏برای اطاعت خداوند ذبح کرد و بعد معلوم شد صحیح است،ظاهراً کافی ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏مسألۀ 17- احتیاط آن است که ذبیحه را سه قسمت کنند،یک قسمت ‏‎ ‎‏را هدیه بدهند و یک قسمت را صدقه بدهند،و قدری هم از ذبیحه ‏‎ ‎‏بخورند و صدقه را به مؤمنین بدهند،و لکن هیچ یک از این احتیاطها ‏‎ ‎‏واجب نیست،و اگر صدقه را به فقرای کفار بدهد یا آنکه تمام ذبیحه را به ‏‎ ‎‏آنها بدهد،اشکال ندارد و ضامن حصۀ فقرا نیست،لکن احتیاط خصوصاً ‏‎ ‎‏در خوردنِ قدری از ذبیحه خیلی مطلوب است.‏

‏مسألۀ 18- جایز است که ذبح را کسی دیگر به نیابت انجام دهد و ‏‎ ‎‏نیت را نایب کند،و احتیاطاً خود شخص هم نیت کند.‏

‏مسألۀ 19- احتیاط واجب آن است که ذابح مؤمن باشد،بلکه خالی از ‏‎ ‎‏وقت نیست،و همین طور در ذبح کفارات.‏

‏مسألۀ 20- در صورتی که قربانی به دست غیر مؤمن انجام گیرد کفایت ‏‎ ‎‏نمی‌کند،و باید دو مرتبه قربانی کند هر چند در وقت قربانی متوجه نشود ‏‎ ‎‏که ذابح مؤمن نیست،یا جاهل به مسأله باشد.‏

‏مسألۀ 21- ذبح هم از عبادات است و در آن نیت خالص و قصد ‏‎ ‎‏اطاعت خداوند لازم است.‏

‏مسألۀ 22- احتیاط آن است که اگر احتمال نقص یا مرض در گوسفند ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 261

‏ ‏

‏ ‏

‏بدهند آن را معاینه کنند،اگر چه اقوی در احتمال آنکه عیبی حادث شده ‏‎ ‎‏باشد،مثل آنکه احتمال بدهد گوش یا دمش را بریدند یا آن را خصی ‏‎ ‎‏کردند،عدم لزوم معاینه است،و احتیاط در عیبهایی که محتمل است از ‏‎ ‎‏حال تولد داشته و مادرزاد بوده،ترک نشود.‏

‏مسألۀ 23- اگر بعد از ذبح کردن احتمال داد ناقص بودن یا نداشتن ‏‎ ‎‏سایر شرایط را،اعتنا نکند.‏

‏مسألۀ 24- اگر به کسی نیابت داد برای خریداری کردن و ذبح،و نایب ‏‎ ‎‏انجام داد و بعد از آن شخص مُحرم احتمال داد که نایب به شرایط عمل ‏‎ ‎‏نکرده باشد به این احتمال اعتنا نکند،و ذبح کافی است.‏

‏مسألۀ 25- اگر کسی را نایب کرد برای خریداری و ذبح،باید علم پیدا ‏‎ ‎‏کند یا اطمینان به اینکه عمل کرده است،و گمان کفایت نمی‌کند.‏

‏مسألۀ 26- اگر نایب عمداً بر خلاف دستور شرع در اوصاف ذبیحه یا ‏‎ ‎‏در کشتن آن عمل کرد ضامن است و باید غرامت آن را بدهد،و باید ‏‎ ‎‏دو مرتبه ذبح کند.‏

‏مسألۀ 27- اگر نایب از روی اشتباه یا جهل بر خلاف دستور عمل کند ‏‎ ‎‏اگر برای عمل اجرت گرفته است ضامن است،و الّا معلوم نیست ضامن ‏‎ ‎‏باشد،و در هر صورت باید اعاده شود.‏

‏و در اینجا چند مسأله راجع به بدل ذبیحه است:‏

‏مسألۀ 1- اگر قادر نباشد بر ذبح باید سه روز در حج و هفت روز پس ‏‎ ‎‏از مراجعت از حج روزه بگیرد.‏

‏مسألۀ 2- مراد از اینکه قادر بر ذبح نباشد آن است که نه هَدْی را ‏‎ ‎‏داشته باشد،و نه پولش را. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 262

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 3- اگر می‌تواند بدون زحمت و مشقت قرض کند و در ازای ‏‎ ‎‏قرض چیزی که ادا کند داشته باشد،باید قرض کند و ذبح کند.‏

‏مسألۀ 4- اگر می‌تواند بدون مشقت چیزی که زاید از مئونۀ سفر است ‏‎ ‎‏بفروشد باید بفروشد،و هَدْی بخرد،لکن لباس را هر چه باشد لازم ‏‎ ‎‏نیست بفروشد.‏

‏مسألۀ 5- لازم نیست کسب کند و پول هَدْی را تهیه کند،لکن اگر ‏‎ ‎‏کسب کرد و تهیه کرد باید ذبح کند.‏

‏مسألۀ 6- اگر چه لباس را لازم نیست بفروشد،لکن اگر لباس زاید ‏‎ ‎‏داشت و فروخت ظاهراً باید ذبح کند،و احتیاط آن است که روزه هم ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏مسألۀ 7- این سه روزِ روزه را باید در ماه ذی الحجه بگیرد،و احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که از هفتم تا نهم بگیرد،و جلوتر نگیرد.‏

‏مسألۀ 8-باید این سه روز دنبال هم باشد.‏

‏مسألۀ 9- اگر روز هفتم نتوانست روزه بگیرد،روز هشتم و نهم بگیرد ‏‎ ‎‏و یک روز دیگر بعد از مراجعت از منیٰ بگیرد،و احتیاط آن است که بعد ‏‎ ‎‏از ایام تشریق که یازدهم و دوازدهم و سیزدهم است بگیرد.‏

‏مسألۀ 10- این سه روزِ روزه را در ایام تشریق در منیٰ جایز نیست ‏‎ ‎‏بگیرد،بلکه در ایام تشریق در منیٰ روزه برای همه کس حرام است،چه ‏‎ ‎‏حج به جا بیاورد یا نه.‏

‏مسألۀ 11- احتیاط مستحب برای کسی که روز هفتم را روزه نگرفته و ‏‎ ‎‏هشتم و نهم را گرفته،آن است که بعد از مراجعت از منیٰ سه روز روزه ‏‎ ‎‏بگیرد - که اول آن،روز کوچ کردن است یعنی سیزدهم - و متوالی بگیرد،و ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 263

‏ ‏

‏ ‏

‏قصدش آن باشد که سه روز از پنج روز برای ادای روزه واجب باشد.‏

‏مسألۀ 12- اگر روز هشتم را روزه نگرفت،روز نهم را هم نگیرد و بعد ‏‎ ‎‏از مراجعت از منیٰ سه روز دنبال هم بگیرد.‏

‏مسألۀ 13- جایز است اگر از هشتم روزه تعویق افتاد تا آخر ذی الحجه ‏‎ ‎‏هر وقت بخواهد این سه روز را روزه بگیرد،اگر چه احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏بعد از ایام تشریق فوراً بگیرد.‏

‏مسألۀ 14- این سه روز را در سفر می‌تواند روزه بگیرد و لازم نیست ‏‎ ‎‏در مکه قصد اقامت کند،بلکه اگر برای ماندن سه روز در مکه ‏‎ ‎‏مهلت نیست،بین راه هم جایز است بگیرد.‏

‏مسألۀ 15- اگر سه روز روزه را گرفت و بعد از آن متمکن شد از ‏‎ ‎‏هَدْی،لازم نیست ذبح کند،لکن اگر قبل از تمام شدن سه روز متمکن شد ‏‎ ‎‏باید ذبح کند.‏

‏مسألۀ 16- اگر این سه روزِ روزه را نگرفت تا ماه ذی الحجه تمام شد ‏‎ ‎‏باید هَدْی را خودش یا نایبش در منیٰ ذبح کند،و روزه فایده ندارد.‏

‏مسألۀ 17-باید این سه روز روزه را بعد از احرام به عمره به جا آورد و ‏‎ ‎‏قبل از آن نمی‌تواند.‏

‏مسألۀ 18- هفت روز بقیه را باید بعد از مراجعت از سفر حج روزه ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏مسألۀ 19- احتیاط واجب آن است که پی در پی به جا آورد.‏

‏مسألۀ 20- جایز نیست این هفت روز را در مکه یا در راه روزه بگیرد، ‏‎ ‎‏مگر آنکه بنای اقامت در مکه داشته باشد،در این صورت اگر مدتی ‏‎ ‎‏بگذرد که در آن مدت می‌توانست به وطن خود مراجعت کند جایز است ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 264

‏ ‏

‏ ‏

‏به جا آورد،و همچنین جایز است اگر یک ماه بماند.‏

‏مسألۀ 21- در این ایام که با هواپیما مراجعت می‌کنند بعید نیست ‏‎ ‎‏برای کسی که در مکه اقامت کرده جایز باشد به همان مقداری که ‏‎ ‎‏هواپیما اشخاص را به محل می‌رساند صبر کند و روزه بگیرد،لکن ‏‎ ‎‏احتیاط خلاف آن است و به احتیاط واجب جمع بین سه روز و هفت روز ‏‎ ‎‏را نکند.‏

‏مسألۀ 22- اگر در غیر مکه چه در راه یا در بلدی غیر از وطن خودش ‏‎ ‎‏اقامت کرد ظاهراً نتواند هفت روز روزه را در آنجا بگیرد اگر چه به ‏‎ ‎‏مقداری صبر کند که اگر راه می‌پیمود به وطن می‌رسید.‏

‏مسألۀ 23- ابتدای ماهی را که اگر بماند در مکه جایز است روزه را ‏‎ ‎‏بگیرد و همین طور ابتدای حساب موقع رسیدن به وطن را ظاهراً باید از ‏‎ ‎‏وقتی که بنای مجاورت یا اقامت به مکه کرد حساب کند.‏

‏مسألۀ 24- اگر متمکن از روزه گرفتن شد و قبل از آنکه روزه بگیرد ‏‎ ‎‏مرد،واجب است ولیّ او سه روز را قضا کند بنا بر اقوی،و هفت روز دیگر ‏‎ ‎‏را بنا بر احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 25- لازم نیست بعد از برگشتن به بلد خود در همان جا ‏‎ ‎‏روزه بگیرد،پس اگر در جای دیگر قصد اقامت کرد،می‌تواند ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏مسألۀ 26- اگر متمکن از سه روز روزه نشد در مکه و برگشت به محل ‏‎ ‎‏خود،در صورتی که ماه ذی الحجه باقی است می‌تواند در محل بگیرد، ‏‎ ‎‏لکن با هفت روزْ روزه فاصله بدهد و اگر ماه گذشته باشد باید هَدْی ذبح ‏‎ ‎‏کند،اگر چه به وسیله شخص امینی باشد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 265