باب دوم اعمال حج تمتع
فصل چهارم: واجبات منیٰ
الف) رَمْی جمرۀ عقبه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

الف) رَمْی جمرۀ عقبه

‏ ‏

‏ ‏

الف)رَمْی جمرۀ عقبه 

‏رَمْی جمرۀ عقبه؛یعنی ریگ انداختن به جمره که نام محلی است در منیٰ.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- شرط است در سنگی که می‌خواهد بیندازد،به آن «حصی» ‏‎ ‎‏- یعنی ریگ - گفته شود.پس اگر آن قدر ریز باشد که ریگ به آن گفته نشود ‏‎ ‎‏مثل (شن)کافی نیست،و اگر خیلی بزرگ باشد نیز کافی نیست،چنانچه ‏‎ ‎‏به غیر ریگ مثل کلوخ و خزف و اقسام جواهرات نیز جایز نیست،و اما ‏‎ ‎‏اقسام سنگها حتی سنگ مرمر مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 2- شرط است که سنگها از حرم باشد،و سنگ خارج حرم ‏‎ ‎‏کافی نیست،و در حرم از هر موضعی که مباح باشد می‌تواند بردارد مگر ‏‎ ‎‏مسجد الحرام و مسجد خیف،بلکه سایر مساجد بنا بر احوط،و مستحب ‏‎ ‎‏است از مشعر بردارد.‏

‏مسألۀ 3- شرط است که سنگها بکر باشند؛یعنی آنها را کس دیگری ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 253

‏ ‏

‏ ‏

‏به وجه صحیح نینداخته باشد اگر چه در سالهای قبل.‏

‏مسألۀ 4- شرط است که مباح باشد،پس با سنگ غصبی یا آنچه که ‏‎ ‎‏دیگری برای خودش حیازت کرده کافی نیست.‏

‏مسألۀ 5- وقت انداختن سنگ از طلوع آفتاب روز عید است تا غروب ‏‎ ‎‏آن،و اگر فراموش کرد تا روز سیزدهم می‌تواند به جا آورد،و اگر تا آن ‏‎ ‎‏وقت متذکر نشد احتیاطاً در سال دیگر خودش یا نایبش بیندازد.‏

‏مسألۀ 6- واجب است در انداختن سنگها چند امر:‏

‏اول:نیت،با قصد خالص بدون ریا و نمایش دادن عمل به غیر که ‏‎ ‎‏موجب بطلان می‌شود؛‏

‏دوم:آنکه آنها را بیندازد،پس اگر برود نزدیک و با دست بگذارد به ‏‎ ‎‏جمره،کافی نیست؛‏

‏سوم:آنکه به انداختن،به جمره برسد؛پس اگر سنگ را انداخت و ‏‎ ‎‏سنگ دیگران به آن خورد و به واسطۀ آن یا کمک آن به جمره رسید،کافی ‏‎ ‎‏نیست،لکن اگر سنگ به جایی بخورد و کمانه کند و به جمره برسد،کافی ‏‎ ‎‏است ظاهراً؛‏

‏چهارم:عدد سنگ‌ریزه‌ها باید هفت باشد؛‏

‏پنجم:باید بتدریج یکی یکی عقبِ هم بیندازد و در این صورت اگر با ‏‎ ‎‏هم به جمره بخورد مانع ندارد؛ولی اگر همه را یا چند عدد را با هم ‏‎ ‎‏بیندازد کافی نیست اگر چه با هم به جمره نرسد و دنبال هم برسد.‏

‏مسألۀ 1- اگر شک کند که سنگ را دیگری استعمال کرده یا نه،جایز ‏‎ ‎‏است به آن بیندازد.‏

‏مسألۀ 2- اگر سنگی را که در حرم است احتمال بدهد از خارج ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 254

‏ ‏

‏ ‏

‏آورده‌اند،اعتنا نکند.‏

‏مسألۀ 3- اگر شک کند به سنگی که می‌خواهد بیندازد «حصی»یعنی ‏‎ ‎‏ریگ گفته می‌شود،باید به آن اکتفا نکند.‏

‏مسألۀ 4- اگر شک کند در عدد انداختن در وقتی که مشغول عمل ‏‎ ‎‏است،باید چندان بیندازد تا علم به عدد پیدا کند،و همچنین اگر شک کند ‏‎ ‎‏که سنگی که انداخت،خورد به جمره یا نه،باید بیندازد تا علم به رسیدن ‏‎ ‎‏پیدا کند.‏

‏مسألۀ 5- اگر سنگی را که انداخت به جمره نرسید،باید دو مرتبه ‏‎ ‎‏بیندازد اگر چه در وقت رَمْی گمانش آن بود که رسیده است،پس اگر ‏‎ ‎‏پهلوی جمره چیزهای دیگری نصب شده و اشتباهاً به آنها رَمْی کرده، ‏‎ ‎‏کافی نیست و باید اعاده کند،اگر چه در سال دیگر به وسیلۀ نایبش.‏

‏مسألۀ 6- اگر چند سنگ را با هم بیندازد مانع ندارد،لکن یکی ‏‎ ‎‏حساب می‌شود،چه یکی از آنها به محل بخورد یا همه.‏

‏مسألۀ 7- جایز است سواره و پیاده سنگ بیندازد.‏

‏مسألۀ 8-باید سنگ را با دست بیندازد،اگر با پا یا دهان بیندازد کافی ‏‎ ‎‏نیست،ولی بعید نیست با «فلاخن»کافی باشد.‏

‏مسألۀ 9- اگر بعد از آنکه سنگ را انداخت و از محل منصرف شد ‏‎ ‎‏شک کند در عدد سنگها،اگر شک در نقیصه کند،احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏برگردد و نقیصه را تمام کند،و در شک در زیاده اعتنا نکند.‏

‏مسألۀ 10- اگر بعد از ذبح یا سر تراشیدن شک کند در انداختن سنگ ‏‎ ‎‏یا در عدد آن،اعتنا نکند.‏

‏مسألۀ 11- اگر بعد از فارغ شدن شک کند در اینکه درست انداخته یا ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 255

‏ ‏

‏ ‏

‏نه،بنا بر صحت بگذارد؛بلی اگر در رسیدن سنگ آخری به محل شک ‏‎ ‎‏کند باید اعاده کند،ولی اگر رسیدن را دانست و احتمال داد که با پا انداخته ‏‎ ‎‏باشد یا سنگ مستعمل انداخته باشد،اعتنا نکند.‏

‏مسألۀ 12- ظن به رسیدن سنگ و عدد آن اعتبار ندارد.‏

‏مسألۀ 13- در انداختن سنگها شرط نیست طهارت از حدث یا خبث، ‏‎ ‎‏و در خود سنگها نیز طهارت شرط نیست.‏

‏مسألۀ 14- از بچه‌ها و مریضها و کسانی که نمی‌توانند به واسطۀ ‏‎ ‎‏عذری - مثل اغما - خودشان رَمْی کنند،کسی دیگر نیابت کند.‏

‏مسألۀ 15- مستحب است،بلکه موافق احتیاط است که اگر بشود، ‏‎ ‎‏مریض را حمل کنند و ببرند نزد جمره و در حضور او سنگ بیندازند.‏

‏مسألۀ 16- اگر مریض خوب شد و بیهوش به هوش آمد بعد از آنکه ‏‎ ‎‏نایب سنگها را انداخت لازم نیست خودش اعاده کند،و اگر در بین سنگ ‏‎ ‎‏انداختن خوب شد یا به هوش آمد باید خودش از سر،سنگ بیندازد،و ‏‎ ‎‏کفایت کردن به مقداری که نایب عمل کرده مشکل است.‏

‏مسألۀ 17- کسانی که عذر دارند از اینکه روز رَمْی کنند،می‌توانند ‏‎ ‎‏شب عمل کنند،هر وقت شب که باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 256