باب دوم اعمال حج تمتع
فصل دوم: وقوف به عرفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: وقوف به عرفات

‏ ‏

‏ ‏

فصل دوم: 

‏وقوف به عرفات‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است وقوف به عرفات - که محلی است معروف و ‏‎ ‎‏محدود است به حدود معروفه -به قصد قربت و خالص مثل سایر ‏‎ ‎‏عبادات.‏

‏مسألۀ 2- مراد از وقوف،بودن در آن مکان است چه سواره و چه پیاده ‏‎ ‎‏یا نشسته یا خوابیده یا در حال راه رفتن،به هر حال که باشد کافی است.‏

‏مسألۀ 3- اگر در تمام وقت بیهوش باشد یا خواب،وقوف او باطل ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسألۀ 4-به احتیاط واجب لازم است در عرفات باشد از بعد از زوال ‏‎ ‎‏روز نهم تا غروب شرعی که وقت نماز مغرب است،پس جایز نیست ‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد و در وقت عصر بیاید و توقف کند.‏

‏مسألۀ 5- تأخیر انداختن از اول ظهر اگر کم باشد مثلاً به مقدار نماز ‏‎ ‎‏ظهر و عصر که جمع بین آنها کند،معلوم نیست حرام باشد،ولی احتیاط ‏‎ ‎‏آن است که تأخیر نیندازد.‏

‏مسألۀ 6-بودن در مجموع بعد از ظهر تا مغرب گرچه واجب است ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 235

‏ ‏

‏ ‏

‏چنانچه گذشت،لکن تمام آن رکن نیست که حج به ترک آن باطل شود، ‏‎ ‎‏پس اگر مقدار کمی توقف کند و برود یا طرف عصر بیاید و توقف کند، ‏‎ ‎‏حج او صحیح است،اگر چه توقف نکردن از روی عمد و علم باشد.‏

‏مسألۀ 7- آنچه در وقوف رکن است مسمای وقوف است؛به این معنی ‏‎ ‎‏که گفته شود قدری در عرفات بوده،هر چند خیلی کم باشد مثل یک دقیقه ‏‎ ‎‏یا دو دقیقه،پس اگر هیچ به عرفات نرود،رکن را ترک کرده.‏

‏مسألۀ 8- اگر از روی عمد و علم،وقوف رکنی را ترک کند؛یعنی در ‏‎ ‎‏هیچ جزء از بعد از ظهر تا مغرب در عرفات نباشد،حجش باطل است،و ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند برای او وقوف در شب عید که وقوف اضطراری است.‏

‏مسألۀ 9- اگر کسی عمداً پیش از غروب شرعی از عرفات کوچ کند و ‏‎ ‎‏از حدود عرفات بیرون رود و پس از آن نادم شود و برگردد و تا غروب ‏‎ ‎‏توقف کند،چیزی بر او نیست بنا بر اقوی،لکن احتیاط در کفاره است به ‏‎ ‎‏یک شتر،و همچنین اگر بدون آنکه پشیمان شود از کار خود،برای ‏‎ ‎‏حاجتی برگردد،لکن بعد از رسیدن با قصد قربت توقف کند،چیزی بر او ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏مسألۀ 10- اگر در فرض سابق مراجعت نکرد،کفارۀ آن یک شتر ‏‎ ‎‏است که باید در راه خدا قربانی کند هرجا بخواهد،و احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است که در مکه قربانی کند،و اگر متمکن از قربانی نباشد،هجده روز ‏‎ ‎‏روزه بگیرد،و احتیاط مستحب آن است که پشت سر هم روزه بگیرد.‏

‏مسألۀ 11- اگر سهواً کوچ کرد و بیرون رفت،پس اگر یادش آمد،باید ‏‎ ‎‏مراجعت کند،و اگر مراجعت نکرد گناهکار است،لکن کفاره ندارد ‏‎ ‎‏بنا بر اقوی گرچه احوط است،و اگر یادش نیامد چیزی بر او نیست. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 236

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 12- اگر کسی از روی ندانستن مسأله،آنچه ذکر شد بکند حکم ‏‎ ‎‏او حکم کسی است که سهواً کرده است.‏

‏مسألۀ 13- اگر کسی به واسطۀ عذری مثل فراموشی و تنگی وقت و ‏‎ ‎‏مثل آن،از ظهر نهم تا غروب شرعی در عرفات نباشد و هیچ جزئی از ‏‎ ‎‏زمان را درک نکند،کافی است که مقداری از شب عید را هر چند اندک ‏‎ ‎‏باشد در عرفات باشد،و این زمان را وقت اضطراری عرفه می‌گویند.‏

‏مسألۀ 14- اگر کسی که به واسطۀ عذر،روز نهم را وقوف نکرده و ‏‎ ‎‏شب دهم را عمداً و بی‌عذر در عرفات توقف نکند،ظاهراً حج او باطل ‏‎ ‎‏می‌شود،اگر چه درک کند وقوف به مشعر را.‏

‏مسألۀ 15- اگر کسی به واسطۀ فراموشی یا غفلت یا عذر دیگر ترک ‏‎ ‎‏کند وقوف به عرفات را در روز نهم که وقت اختیاری است و در شب دهم ‏‎ ‎‏که وقت اضطراری است کفایت می‌کند در صحیح بودن حج او که وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری مشعر را درک کند،چنانچه خواهد آمد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 237