باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل هفتم: تقصیر
تبدّل حج تمتع به افراد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تبدّل حج تمتع به افراد

‏ ‏

‏ ‏

تبدّل حج تمتع به افراد 

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- اگر شخصی که احرام عمره بسته است به واسطۀ عذری ‏‎ ‎‏دیر وقت وارد مکه شد،به طوری که اگر می‌خواست عمره به جا بیاورد ‏‎ ‎‏وقت وقوف به عرفات می‌گذشت،یا خوف داشت که بگذرد،باید عدول ‏‎ ‎‏کند به حج افراد،و پس از به جا آوردن آن عمرۀ مفرده به جا آورد،و حج ‏‎ ‎‏او صحیح و کافی از حَجة الاسلام است. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 221

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 2- اگر زنی احرام بست و وقتی به مکه وارد شد به واسطۀ ‏‎ ‎‏حیض یا نفاس نتوانست طواف به جا آورد،و اگر می‌خواست بماند تا پاک ‏‎ ‎‏شود ترس آن داشت که وقت وقوف به عرفات بگذرد،به دستوری که در ‏‎ ‎‏مسأله (1)گفته شد باید عمل کند.‏

‏مسألۀ 3- اگر بدون احرام وارد مکه شد و نبستن احرام به واسطۀ ‏‎ ‎‏عذری بوده و وقت هم تنگ باشد،باید در مکه احرام حج افراد ببندد و به ‏‎ ‎‏دستور سابق عمل کند.‏

‏مسألۀ 4- اگر از روی عمد و بی‌جهت احرام نبسته و عمرۀ خود را ‏‎ ‎‏باطل کرده و وقت تنگ شده از عمرۀ تمتع،احتیاط واجب آن است که حج ‏‎ ‎‏افراد به جا آورد و پس از آن عمرۀ مفرده،و در سال دیگر حج را اعاده ‏‎ ‎‏کند.‏

‏مسألۀ 5- مراد از تنگی وقت در مسأله‌های پیش،خوف نرسیدن به ‏‎ ‎‏وقوف اختیاری عرفه است که از ظهر نهم ماه ذی الحجه است تا غروب.‏

‏مسألۀ 6- کسی که حج مستحب به جا می‌آورد و پس از ورود به مکه، ‏‎ ‎‏دید وقت تنگ است،عدول به افراد کند و حج افراد به جا آورد،و عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده بر او واجب نیست.‏

‏مسألۀ 7- کسی که مُحرم شد به احرام تمتع از حج واجب و عمداً ‏‎ ‎‏تأخیر انداخت تا وقت تنگ شد،باید به دستوری که در مسأله (4)ذکر ‏‎ ‎‏شد،عمل نماید.‏

‏مسألۀ 8- کسی که وظیفۀ او حج تمتع است و در وقت احرام بستن ‏‎ ‎‏علم پیدا کند که اگر بخواهد عمرۀ تمتع به جا آورد به وقوف عرفات ‏‎ ‎‏نمی‌رسد،می‌تواند از اول مُحرم شود به حج افراد و آن را به جا آورد،و ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 222

‏ ‏

‏ ‏

‏پس از آن عمرۀ مفرده به جا آورد،و عملش صحیح است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 223