باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل چهارم: در طواف واجب و بعضی از احکام آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: در طواف واجب و بعضی از احکام آن

‏ ‏

‏ ‏

فصل چهارم: 

‏در طواف واجب و بعضی از احکام آن‏

‏کسی که مُحرم شد به احرام عمرۀ تمتع و وارد مکه معظمه شد،اول ‏‎ ‎‏چیزی که از اعمال عمره بر او واجب است،آن است که طواف کند به دور ‏‎ ‎‏خانه کعبه برای عمره تمتع.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- طواف عبارت است از هفت مرتبه دور خانه کعبه گردیدن به ‏‎ ‎‏نحوی که خواهد آمد،و هر دوری را شوط می‌گویند،پس طواف عبارت ‏‎ ‎‏از هفت شوط است.‏

‏مسألۀ 2- طواف از ارکان عمره است،و کسی که آن را از روی عمد ‏‎ ‎‏ترک کند تا وقتی که فوت شود وقت آن،عمرۀ او باطل است،چه عالم به ‏‎ ‎‏مسأله باشد و چه جاهل باشد.‏

‏مسألۀ 3- چنین کسی که عمرۀ خود را باطل کرد،احوط آن است که ‏‎ ‎‏حج افراد به جا آورد،و پس از آن عمره به جا آورد،و حج را در سال بعد ‏‎ ‎‏اعاده کند.‏

‏مسألۀ 4- وقت فوت طواف،وقتی است که اگر بخواهد آن را با بقیه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 131

‏ ‏

‏ ‏

‏اعمال عمره به جا آورد،نتواند وقوف به عرفات کند.‏

‏مسألۀ 5- اگر از روی سهو ترک کرد طواف را،لازم است آن را به جا ‏‎ ‎‏آورد هر وقت که باشد،و اگر برگشته به محل خود و نتواند برگردد به ‏‎ ‎‏مکه،یا مشقت داشته باشد برگشتن،باید شخص مورد اطمینانی را نایب ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏مسألۀ 6- اگر سعی را به جا آورده پیش از آنکه طواف را به جا آورد، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که سعی را هم به جا آورد،و اگر نماز طواف را ‏‎ ‎‏به جا آورده،باید آن را هم بعد از طواف اعاده کند.‏

‏مسألۀ 7- اگر شخص مُحرم به واسطۀ مرض،خودش قدرت نداشته ‏‎ ‎‏باشد که طواف کند و تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نکند،اگر ممکن ‏‎ ‎‏است خود او را به یک نحو ببرند و طواف دهند،اگر چه به دوش گرفتن ‏‎ ‎‏یا بر تخت گذاشتن باشد،و اگر ممکن نشود باید برای او نایب ‏‎ ‎‏بگیرند.‏

‏مسألۀ 8- شخص مریض را که طواف می‌دهند،باید مراعات شرایط و ‏‎ ‎‏احکام طواف را به مقداری که برای او ممکن است بکنند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 132