باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل سوم: در آنچه بر مُحرم حرام می شود
مسائل متفرقۀ محرمات احرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ محرمات احرام

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ محرمات احرام 

‏مسألۀ 1- اگر حاجی در حال احرام برای سردرد دستمالی به دور سر ‏‎ ‎‏ببندد اگر چه تمام سر را بگیرد،کفاره ندارد.‏

‏مسألۀ 2- آنچه در حال احرام حرام است،سایه بر سر قرار دادن ‏‎ ‎‏است؛بنا بر این اگر ماشین از زیر پلهایی که در مسیر واقع شده برود و به ‏‎ ‎‏ناچار مُحرمین از زیر پلها عبور کنند،و یا در محل بنزین در زیر سقف ‏‎ ‎‏متوقف شود و مُحرمین زیر سقف قرار گیرند،اشکالی پیدا نمی‌شود و ‏‎ ‎‏کفاره ندارد.‏

‏مسألۀ 3- شخصی که با ماشین مسقف رانندگی می‌کند،باید در هر ‏‎ ‎‏احرام یک گوسفند کفاره بدهد و با تکرار پیاده و سوار شدن کفاره تکرار ‏‎ ‎‏نمی‌شود،و همچنین در سایر موارد سایه بر سر قرار دادن.‏

‏مسألۀ 4- پوشیدن نعلینی که بندهای عریضی داشته باشد؛ولی تمام ‏‎ ‎‏روی پا را نگیرد در حال احرام مانعی ندارد.‏

‏مسألۀ 5- در شب استظلال نیست؛بنا بر این جایز است مُحرم در شب ‏‎ ‎‏با ماشین سقف‌دار به مکه برود؛ولی در هوای ابری در روز جایز نیست ‏‎ ‎‏مگر ابر به طوری تیره باشد که استظلال صدق نکند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 116

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 6- جایز است از جاهای دور مثل تهران با نذر مُحرم شود؛ولی ‏‎ ‎‏اگر زیر سقف سفر می‌کند،باید کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 7- تزریق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولی اگر موجب ‏‎ ‎‏بیرون آمدن خون از بدن می‌شود تزریق نکند،مگر در مورد حاجت و ‏‎ ‎‏ضرورت.‏

‏مسألۀ 8- در حرام بودن سایه بر سر قرار دادن،فرقی بین سایه‌ای که با ‏‎ ‎‏شخص حرکت کند مثل چتر و ماشین مسقف،و سایۀ ثابت مثل پل و غیره ‏‎ ‎‏نیست و فرقی بین اجبار و اختیار نیست؛ولی بر عبور از زیر پلهایی که در ‏‎ ‎‏جاده‌ها هست صادق نیست.‏

‏مسألۀ 9- کسی که حجش را باطل کند،اگر حج فاسد شده را به اتمام ‏‎ ‎‏رسانده از احرام خارج شده،و گر نه در احرام باقی است.‏

‏مسألۀ 10-بعد از آنکه مُحرم به منزل رسید،و لو در محله‌های جدید ‏‎ ‎‏مکه که از مسجد الحرام دور هستند،می‌تواند برای رفتن به مسجد الحرام ‏‎ ‎‏در ماشینهای مسقف سوار شود،یا زیر سایه برود.‏

‏11- س - آیا کشتن مارمولک و از این قبیل جانوران،در حال احرام ‏‎ ‎‏اشکال دارد؟‏

‏ج - از محرمات احرام محسوب نیست.‏

‏12- س - اگر از روی علم و عمد در احرام حج،قبل از وقوف عرفه با ‏‎ ‎‏زوجۀ خود جماع نماید،مسلماً حج او باطل است،و قبل از وقوف ‏‎ ‎‏مشعر الحرام هم بنا بر اقوی باطل است و کفاره دارد و بعد از اتمام در سال ‏‎ ‎‏آینده اعاده کند،آیا در صورت جهل چه وظیفه‌ای دارد؟‏

‏ج - در صورت جهل،عمل او صحیح است و کفاره هم ندارد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 117

‏ ‏

‏ ‏

‏13- س - آیا شوهر پس از مُحِل شدن می‌تواند زوجۀ مُحرم خود را از ‏‎ ‎‏روی التذاذ دست بزند؟‏

‏ج -بر مرد مزبور منعی نیست؛ولی اگر زن نیز لذت می‌برد،در فرض ‏‎ ‎‏سؤال نباید حاضر شود،علی الاحوط.‏

‏14- س - فردی که از احرام درآمده،زنش را که مُحرم است می‌بوسد ‏‎ ‎‏اگر چه زن راضی نیست،آیا این کار نسبت به مرد و زن چه حکمی دارد؟‏

‏ج - اگر زن اختیار نداشته،چیزی بر او نیست،و بر مرد هم کفاره ‏‎ ‎‏واجب نشده است.‏

‏15- س - صابون و بعضی از شامپوها که بویی دارد،آیا می‌شود برای ‏‎ ‎‏بدن استعمال کرد یا خیر؟ضمناً خیلی بوی خوشی هم نیست.‏

‏ج - اگر صدق بوی خوش می‌کند،از آن اجتناب کنند،و در غیر این ‏‎ ‎‏صورت مانع ندارد.‏

‏16- س - حمل قمقمۀ آب که در محفظۀ دوخته نگهداری می‌شود، ‏‎ ‎‏برای مُحرم چه صورت دارد؟‏

‏ج - احتیاط آن است که آن را به دوش نیندازد،و دست گرفتن آن مانع ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏17- س - در مورد نظر کردن در آیینه،گاهی نگاه می‌کند که خود را ‏‎ ‎‏ببیند،و گاهی برای دیدن ماشین و غیره و یا مثلاً برای علاج دردی،آیا ‏‎ ‎‏برای مُحرم فرق می‌کند یا یکسان است؟‏

‏ج - احوط،اجتناب است در همۀ موارد ذکر شده در سؤال.‏

‏18- س - در حال احرام عده‌ای از همدیگر عکس می‌گیرند،و در ‏‎ ‎‏دوربین عکاسی که آیینه است و یا حالت شفاف و آیینه مانندی دارد نظر ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 118

‏ ‏

‏ ‏

‏می‌کنند،بفرمایید اشکال دارد یا خیر؟‏

‏ج - اگر معلوم نیست که در آیینه نظر می‌شود،اشکال ندارد.‏

‏19- س - آیا سوگند معمولی به حال احرام اشکال دارد،همانند ‏‎ ‎‏سوگندهای روزمرۀ مردم کوچه و بازار؟‏

‏ج - قسم به غیر خدا از محرمات احرام نیست.‏

‏20- س -بعضی به علت عرق‌سوز شدن بدن احتیاج به پمادی دارند ‏‎ ‎‏که چربی دارد،آیا مُحرم می‌تواند از این پماد به بدن خود بمالد یا خیر؟‏

‏ج - نمی‌تواند مگر در مورد ضرورت؛ولی کفاره ندارد و لو در غیر ‏‎ ‎‏مورد ضرورت،مگر آنکه بوی خوش داشته باشد که کفارۀ آن یک ‏‎ ‎‏گوسفند است،اگر چه از روی اضطرار باشد.‏

‏21- س - در موردی که کنده شدن مو با کشیدن دست به سر و ‏‎ ‎‏صورت کفاره دارد،آیا فرقی بین عمد و سهو و غفلت هست؟‏

‏ج - فرق نمی‌کند،به شرط آنکه دست کشیدن عمدی باشد.‏

‏22- س - اگر غیر مُحرم از مُحرم،ازالۀ مو کند یا یکی از کارهایی که بر ‏‎ ‎‏مُحرم حرام است و کفاره دارد انجام دهد،چه حکمی دارد؟‏

‏ج - اگر مُحرم به اختیار خود حاضر شود که مثلاً مُحلّی سر او را ‏‎ ‎‏بتراشد،حرام است و باید کفاره بدهد؛ولی چنانچه بدون اختیار او باشد، ‏‎ ‎‏کفاره ندارد،حتی بر مُحلّ مزبور.‏

‏23- س - مُحرم سرش تر است،اگر بخواهد صبر کند تا خودش ‏‎ ‎‏خشک شود و وضو بگیرد،آفتاب طلوع می‌کند و نمازش قضا می‌شود، ‏‎ ‎‏آیا وظیفه‌اش تیمم است؟‏

‏ج - اگر نمی‌تواند و لو با دست سر را خشک کند،احوط جمع بین وضو ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 119

‏ ‏

‏ ‏

‏با این حال و تیمم است.‏

‏24- س - کسی که موی مصنوعی دارد و با همین حال برای عمره و حج ‏‎ ‎‏مُحرم شده و اعمال خود را انجام داده است،آیا اشکال دارد؟‏

‏ج - ضرر به عمره و حج ندارد؛ولی اگر مرد آن را بر سرش گذاشته ‏‎ ‎‏است،باید کفاره بدهد.‏

‏25- س -با توجه به حرمت پوشیدن صورت برای زنان در حال ‏‎ ‎‏احرام،آیا چانه هم جزء صورت محسوب می‌شود و باید باز باشد،یا ‏‎ ‎‏اینکه اگر مقنعه‌ای بر سر گذاشته شود که چانه را تا لبها بپوشاند،مانعی ‏‎ ‎‏ندارد؟‏

‏ج - زیر چانه جزء صورت محسوب نمی‌شود؛ولی پوشاندن به نحوی ‏‎ ‎‏که در سؤال ذکر شده،اشکال دارد.‏

‏26- س - آیا زن مُحرم می‌تواند صورت خود را با حوله پاک کند،یا ‏‎ ‎‏حکم سر مرد را دارد که نمی‌تواند روی آن را بپوشاند؟‏

‏ج -باید سعی کنند پوشیده نشود،و اگر عامداً و از روی علم پوشیده ‏‎ ‎‏نشود،مانع ندارد.‏

‏27- س - زنها که در حال احرام برای پوشیدن و درآوردن مقنعه، ‏‎ ‎‏صورتشان پوشیده می‌شود،چه صورت دارد؟‏

‏ج -باید سعی کنند پوشیده نشود،و اگر عامداً و از روی علم پوشیده ‏‎ ‎‏نشود،مانع ندارد.‏

‏28- س - فرموده‌اید که مُحرم از منزل تا مسجد الحرام می‌تواند زیر ‏‎ ‎‏سقف برود،آیا کسانی که در مسجد الحرام برای حج مُحرم می‌شوند، ‏‎ ‎‏می‌توانند در مکه زیر سقف باشند؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 120

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - تا عرفاً در منزل و مکه هستند و در حال سیر برای خارج شدن از ‏‎ ‎‏مکه نیستند می‌توانند استظلال نمایند.‏

‏29- س - کسی که از تنعیم مُحرم می‌شود،استظلال برای او چه ‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

‏ج - چون تنعیم جزو مکه شده و مکه منزل است،استظلال در فرض ‏‎ ‎‏سؤال مانع ندارد.‏

‏30- س - میقات عمرۀ مفرده در خود مکه واقع شده است،آیا کسی ‏‎ ‎‏که در آنجا برای عمرۀ مفرده احرام بست،می‌تواند در اتوبوس سقف‌دار ‏‎ ‎‏سوار شود یا خیر،با توجه به اینکه محل سکونت او مکه است؟‏

‏ج - در فرض مذکور مانع ندارد.‏

‏31- س - افرادی از مسجد شجره مُحرم شدند و شبانه برای مکه ‏‎ ‎‏حرکت نمودند؛ولی نزدیک طلوع آفتاب در ماشین سقف‌دار به خواب ‏‎ ‎‏رفتند و بعد از طلوع آفتاب بیدار شدند و ماشین را نگاه داشتند،آیا برای ‏‎ ‎‏مدتی که در حال سیر در زیر سقف بودند،کفاره دارد یا خیر،و الآن که ‏‎ ‎‏ایستادند و می‌خواهند پیاده شوند،چه حکمی دارد؟‏

‏ج -برای مدتی که خواب بوده‌اند،یا ماشین ایستاده،کفاره واجب ‏‎ ‎‏نیست؛ولی اگر بعد از بیدار شدن و التفات و قبل از ایستادن ماشین، ‏‎ ‎‏استظلال شده و لو اضطراراً،کفاره واجب است.‏

‏32- س - در حال احرام وقتی ماشینهای بی‌سقف حرکت می‌کند و ‏‎ ‎‏سفر انجام می‌شود،آیا پیاده و سوار شدن از ماشین در حالی که ایستاده ‏‎ ‎‏است،در صورتی که مستلزم گذشتن از زیر سقف قسمت جلو ماشین ‏‎ ‎‏است،چه حکمی دارد؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 121

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏33- س - کسانی که از مسجد الحرام برای حج مُحرم می‌شوند و از ‏‎ ‎‏مسجد الحرام در ماشین سقف‌دار سوار می‌شوند؛و مثلاً در عزیزیه که ‏‎ ‎‏منزل ایشان است پیاده می‌شوند،آیا سوار شدن در اتومبیل سقف‌دار از ‏‎ ‎‏مسجد الحرام به منزل چه صورت دارد،و اگر پیاده نشوند و از اول قصد ‏‎ ‎‏عرفات داشته باشند،حکم چیست؟‏

‏ج - در فرض اول مانع ندارد و در فرض دوم احتیاط کنند.‏

‏34- س - این جانب یکی از خدمۀ کاروان حج هستم،امسال (1365) ‏‎ ‎‏بعد از درک عرفات به اتفاق مدیر کاروان و معاون و این جانب و بانوان ‏‎ ‎‏کاروان در یک اتوبوسی سربسته قرار گرفتیم و برای درک اضطراری به ‏‎ ‎‏مشعر الحرام رفته و چون در مسیر مُزْدَلَفه به منیٰ به راه‌بندان برخوردیم، ‏‎ ‎‏لذا در هوای آفتابی در اتوبوس سربسته بودم،ناگاه به یادم آمد که نباید در ‏‎ ‎‏زیر طاق اتوبوس قرار بگیرم،چند دقیقه‌ای با علم به اینکه اتوبوس ‏‎ ‎‏سرپوشیده است مانده و پس از توقف اتوبوس بر اثر راه‌بندان پیاده شدم، ‏‎ ‎‏و ما بقی راه را تا محل چادر کاروان در منیٰ پیاده طی نمودم،لذا از محضر ‏‎ ‎‏آن بزرگوار تقاضا دارم،بفرمایید:‏

‏1.آیا کفاره تعلق می‌گیرد یا نه؟‏

‏2.در صورتی که تعلق گرفته باشد،باید حتماً در منیٰ ذبح گردد؟‏

‏3.در حالی که اکنون در تهران هستم،آیا می‌توانم قربانی را در محل ‏‎ ‎‏اقامتم ذبح نمایم؟‏

‏4.در صورتی که خدمۀ کاروان بودم و به دستور مدیر گروه برای کمک ‏‎ ‎‏نمودن به بانوان مسن برای رَمْی جمرۀ عقبه عازم منیٰ بودم و از خود ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 122

‏ ‏

‏ ‏

‏استقلال نداشتم،وجه این گوسفند را چه کسی باید بپردازد؟ستاد حج، ‏‎ ‎‏مدیر گروه یا این جانب؟‏

‏5.چنانچه ستاد حج تقبل نموده باشد ذبح را،آیا از گردن این جانب ‏‎ ‎‏ساقط می‌گردد یا نه؟‏

‏ج -باید قربانی کنید،و اگر چه باید در منیٰ ذبح نمایید،لکن ذبح در ‏‎ ‎‏محل خودتان هم برای کفاره کفایت می‌کند،و می‌توانید به مسئولین در ‏‎ ‎‏ستاد نیابت دهید که برای شما ذبح کنند،و در این صورت ذبح آنها هم ‏‎ ‎‏کافی است؛ولی بدون نیابت صحیح نیست.‏

‏35- س - آیا استظلال،مربوط به سایۀ حاصل از تابش عمودی ‏‎ ‎‏خورشید است،یا حاصل از تابش مایل خورشید را هم شامل می‌شود؟‏

‏ج - فرق نمی‌کند.‏

‏36- س - آیا استظلال،مربوط به سایه بر سر می‌باشد،یا اگر سایه ‏‎ ‎‏فقط بر شانه بیفتد استظلال صدق می‌کند؟‏

‏ج - صدق نمی‌کند.‏

‏37- س - آیا استظلال فقط مربوط به سقف می‌باشد،یا شامل سایۀ ‏‎ ‎‏حاصل از دیوار ماشین هم می‌شود؟‏

‏ج - شامل نمی‌شود.‏

‏38- س - آیا در عرفات هم مثل منیٰ می‌شود زیر چتر حرکت کرد،یا ‏‎ ‎‏حکم عرفات غیر از حکم منیٰ است؟‏

‏ج - زیر چتر حرکت کردن در عرفات اشکال ندارد.‏

‏39- س - در شهر مکه تونلهایی احداث کرده‌اند که طولش بیش از ‏‎ ‎‏1500قدم می‌باشد،آیا بعد از احرام حج می‌شود داخل آن با اتومبیل ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 123

‏ ‏

‏ ‏

‏سفر کرد،با علم به اینکه مسقف است؟‏

‏ج - مانع ندارد،بلی اگر خودش آن راه را اختیار کند و از زیر آن سقف ‏‎ ‎‏برود،اشکال دارد.‏

‏40- س - آیا مُحرم به محض وصول به مکه،می‌تواند استظلال نماید، ‏‎ ‎‏و یا بایستی به منزل برسد و بعد از اتخاذ منزل جایز است؟‏

‏ج - مکه منزل است،و با رسیدن به آن،استظلال مانع ندارد.‏

‏41- س - اخیراً از حدود کشتارگاه تا نزدیک جمرات،مسقفی را ‏‎ ‎‏درست کرده‌اند،آیا عبور از این راه برای مُحرمی که هنوز منزل نکرده و از ‏‎ ‎‏مَشْعر مستقیم به جمرات می‌رود،جایز است یا نه؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏42- س - آیا گرفتن ناخن توسط مُحرم از غیر مُحرم جایز است؟‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏43- س - آیا مُحرم می‌تواند ناخن مُحرم دیگر را به قصد تقصیر بگیرد ‏‎ ‎‏یا نه؟‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏44- س - کندن دندان که بر مُحرم حرام است مقصود دندان خودش ‏‎ ‎‏می‌باشد یا شامل دندان غیر هم می‌شود؟و در تقدیر حُرمت در صورت ‏‎ ‎‏خون آمدن است یا مطلقاً؟‏

‏ج - شامل دندان غیر نمی‌شود،هر چند خون از آن بیرون آید.‏

‏45- س - آیا در حال احرام می‌توان دندانی را که شدیداً درد دارد و ‏‎ ‎‏دکتر سفارش می‌کند که آن را بکشید،کشید،گرچه باعث خونریزی ‏‎ ‎‏شود؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 124

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - اگر ضرورت دارد مانع دارد،ولی کفاره دارد علی الاحوط.‏

‏46- س - هرگاه مُحرم سر خود را با چیز دوخته بپوشاند،آیا یک ‏‎ ‎‏کفاره باید بدهد یا دو کفاره؟‏

‏ج -باید دو کفاره بدهد،مگر در صورت جهل و نسیان.‏

‏47- س - در بین مردم معروف است که مُحرم نباید به کسی دستور ‏‎ ‎‏بدهد؛مثلاً نباید به کسی بگوید یک لیوان آب یا چای یا چیز دیگر به من ‏‎ ‎‏بدهید و باید خودش بردارد،آیا اگر در حال احرام چنین درخواستی از ‏‎ ‎‏دوست خود بکند گناه کرده است یا نه؟و در صورت گناه آیا کفاره هم ‏‎ ‎‏دارد یا نه؟‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 125