باب اول اعمال عمرۀ تمتع
باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل سوم: در آنچه بر مُحرم حرام می شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: در آنچه بر مُحرم حرام می شود

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: 

‏در آنچه بر مُحرم حرام می‌شود‏

‏اول:شکار صحرایی که وحشی باشد،مگر در صورتی که ترس داشته ‏‎ ‎‏باشد از آزار آن.‏

‏و در اینجا مسائلی است:‏

‏مسألۀ 1- خوردن گوشت شکار بر مُحرم حرام است چه خودش ‏‎ ‎‏شکار کند یا غیر خودش،چه مُحرم شکار کند یا غیر مُحرم.‏

‏مسألۀ 2- نشان دادن شکار به شکارچی حرام است و همین طور ‏‎ ‎‏اعانت او به هر نحوی حرام است.‏

‏مسألۀ 3- اگر مُحرمی صید را ذبح کند در حکم میته خواهد بود بنا بر ‏‎ ‎‏مشهور،و به احتیاط واجب هم دربارۀ مُحرم و هم مُحل.‏

‏مسألۀ 4- شکار دریایی مانع ندارد،و آن حیوانی است که تخم و ‏‎ ‎‏جوجه هر دو را در دریا کند.‏

‏مسألۀ 5- ذبح و خوردن حیوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و ‏‎ ‎‏گوسفند و شتر مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 6- پرندگان،جزء شکار صحرایی می‌باشند و ملخ نیز در حکم ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 93

‏ ‏

‏ ‏

‏شکار صحرایی است.‏

‏مسألۀ 7- احتیاط واجب آن است که زنبور را نکشد اگر قصد اذیت او ‏‎ ‎‏را نداشته باشد.‏

‏مسألۀ 8- نگاه داشتن صید حرام است،اگر چه خودش مالک آن ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏مسألۀ 9- اگر پرنده‌ای که نزد او است «پر»در نیاورده یا پر او را ‏‎ ‎‏چیده‌اند،واجب است آن را حفظ کند تا پر درآورد و آن را رها کند،بلکه ‏‎ ‎‏بعید نیست که واجب باشد حفظ بچۀ صید را،مثل آهو بره تا بزرگ شود و ‏‎ ‎‏رها کند آن را.‏

‏مسألۀ 10- هر شکاری که حرام است،جوجه و تخم آن نیز حرام ‏‎ ‎‏است.‏

‏بدان که در شکار احکام بسیاری است و چون محل حاجت چندان ‏‎ ‎‏نیست از بیان آنها خودداری شد.‏

‏دوم:جماع کردن با زن،و بوسیدن،و دست بازی کردن،و نگاه به ‏‎ ‎‏شهوت،بلکه هر نحو لذت و تمتعی بردن.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- اگر کسی در احرام عمرۀ تمتع از روی علم و عمد با زن چه ‏‎ ‎‏در قُبُل و چه در دُبُر و یا با مرد جماع کند ظاهراً عمره‌اش باطل نشود ‏‎ ‎‏و لکن موجب کفاره است که بیان آن می‌آید،و احتیاط آن است که اگر این ‏‎ ‎‏عمل پیش از سعی واقع شد عمره را تمام کند و آن را دو مرتبه به جا آورد، ‏‎ ‎‏و اگر وقت تنگ است حج افراد به جا آورد و بعد از آن عمرۀ مفرده به جا ‏‎ ‎‏آورد،و احتیاط بیشتر آن است که سال دیگر حج را اعاده کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 94

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 2- اگر در عمرۀ تمتع این عمل را از روی علم و عمد پس از ‏‎ ‎‏سعی مرتکب شود کفاره بر او واجب می‌شود،و کفاره بنا بر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏یک شتر است چه ثروتمند باشد یا نباشد.‏

‏مسألۀ 3- اگر در احرام حج این عمل را از روی علم و عمد به جا آورد ‏‎ ‎‏اگر قبل از وقوف به عرفات بوده،حج او فاسد است مسلماً،و اگر بعد از ‏‎ ‎‏وقوف به عرفات و قبل از وقوف به مشعر الحرام بوده،حج او فاسد است ‏‎ ‎‏بنا بر اقوی،و در هر دو صورت کفارۀ آن یک شتر است.‏

‏مسألۀ 4- در این دو صورت که حج فاسد شد،باید حج را تمام کند و ‏‎ ‎‏در سال دیگر نیز حج به جا آورد.‏

‏مسألۀ 5- اگر این عمل بعد از وقوف به عرفات و مشعر واقع شد دو ‏‎ ‎‏صورت دارد:‏

‏یکی آنکه قبل از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده،در این ‏‎ ‎‏صورت حج او صحیح است،و فقط باید کفاره بدهد.‏

‏دوم آنکه بعد از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده،پس حج او ‏‎ ‎‏صحیح است و کفاره هم ندارد بنا بر اقوی.‏

‏مسألۀ 6- اگر زنی را از روی شهوت ببوسد کفارۀ آن یک شتر است،و ‏‎ ‎‏اگر بدون شهوت ببوسد کفارۀ آن یک گوسفند است،و احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است که یک شتر کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 7- اگر عمداً نگاه کند به غیر زن خود و انزالش شود،احوط آن ‏‎ ‎‏است که اگر می‌تواند یک شتر کفاره بدهد،و اگر نمی‌تواند یک گاو،و اگر ‏‎ ‎‏آن را هم نمی‌تواند یک گوسفند کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 8- اگر مُحرم نگاه کند به زن خود از روی شهوت و انزالش شود ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 95

‏ ‏

‏ ‏

‏مشهور آن است که یک شتر کفاره است؛ولی اگر از روی شهوت نباشد، ‏‎ ‎‏کفاره ندارد.‏

‏مسألۀ 9- اگر کسی با زن دست بازی کند به شهوت و انزالش نشود، ‏‎ ‎‏یک گوسفند کفارۀ آن است،و اگر انزالش شود،احتیاط آن است که یک ‏‎ ‎‏شتر کفاره بدهد اگر چه کفایت گوسفند،خالی از قوت نیست.‏

‏مسألۀ 10- هر یک از این امور که موجب کفاره است،اگر با جهل به ‏‎ ‎‏مسأله یا از روی غفلت یا از روی نسیان واقع شود،به عمره و حج او ضرر ‏‎ ‎‏نمی‌رساند و بر شخص کفاره نیست.‏

‏مسألۀ 11- اگر مردی با زن خود که مُحرم است از روی اجبار جماع ‏‎ ‎‏کند بر زن چیزی نیست،و مرد باید علاوه بر کفارۀ خود کفارۀ زن را هم ‏‎ ‎‏بدهد،و اگر زن از روی رضایت جماع دهد کفاره بر خود اوست،و مرد ‏‎ ‎‏باید کفارۀ خودش را بدهد،و کفاره‌ای که باید بدهند گذشت.‏

‏سوم:عقد کردن زن از برای خود یا غیر؛چه آن غیر،احرام بسته باشد ‏‎ ‎‏یا نبسته باشد و مُحل باشد.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- جایز نیست شخص مُحرم شود از برای عقد گرچه آن عقد ‏‎ ‎‏برای غیر مُحرم باشد.‏

‏مسألۀ 2- احتیاط آن است که شهادت ندهد بر عقد اگر چه شاهد عقد ‏‎ ‎‏شده باشد،در حال مُحرم نبودن،اگر چه جایز بودن آن خالی از قوت ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏مسألۀ 3- اقوی آن است که خواستگاری کردن در حال احرام جایز ‏‎ ‎‏است و احتیاط در ترک است. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 96

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 4- رجوع کردن به زنی که طلاق رجعی داده است مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 5- اگر زنی را در حال احرام برای خود عقد کند با علم به ‏‎ ‎‏مسأله،آن زن بر او حرام دائمی می‌شود.‏

‏مسألۀ 6- اگر زنی را با جهل به مسأله برای خود عقد کند،عقدی که ‏‎ ‎‏کرده است باطل است لکن حرام دائمی نمی‌شود،ولی احتیاط آن است ‏‎ ‎‏که آن زن را نگیرد خصوصاً اگر با او نزدیکی کرده باشد.‏

‏مسألۀ 7- ظاهراً فرقی بین زن عقدی و صیغه‌ای نیست در احکامی که ‏‎ ‎‏ذکر شد.‏

‏مسألۀ 8- احتیاط آن است که زن اگر احرام بسته باشد و مرد مُحرم ‏‎ ‎‏نباشد و عقد کند او را،با او نزدیکی نکند و طلاق دهد او را،و در صورت ‏‎ ‎‏علم به مسأله او را طلاق دهد،و با او هیچ وقت ازدواج نکند.‏

‏مسألۀ 9- اگر کسی عقد کند زنی را برای مُحرمی و مُحرم دخول کند ‏‎ ‎‏پس اگر هر سه عالم به حکم باشند،بر هر یک آنها یک شتر کفاره است،و ‏‎ ‎‏اگر دخول نکند کفاره نیست،و در این حکم فرق نیست بین آنکه زن و ‏‎ ‎‏عاقد مُحل باشند یا مُحرم،و اگر بعضی از آنها حکم را می‌دانند و بعضی ‏‎ ‎‏نمی‌دانند،بر آنکه می‌داند کفاره است.‏

‏چهارم:استمناء یعنی طلب بیرون آمدن منی کردن به دست یا غیر آن ‏‎ ‎‏هر چند به خیال باشد یا به بازی کردن با زن خود یا کس دیگر به هر نحو ‏‎ ‎‏باشد،پس اگر منی خارج شود کفارۀ آن یک شتر است،و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که در جایی که جماع موجب بطلان است استمناء نیز موجب ‏‎ ‎‏بطلان باشد به نحوی که در جماع گفته شد.‏

‏پنجم:استعمال عطریات است از قبیل مشک و زعفران و کافور و عود ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 97

‏ ‏

‏ ‏

‏و عنبر،بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- مالیدن عطر بر بدن و لباس جایز نیست و همین طور ‏‎ ‎‏پوشیدن لباس کسی که بوی عطر می‌دهد،اگر چه قبلاً به آن عطر مالیده ‏‎ ‎‏شده باشد.‏

‏مسألۀ 2- خوردن چیزی که در آن چیزی است که بوی خوش ‏‎ ‎‏می‌دهد؛مثل زعفران جایز نیست.‏

‏مسألۀ 3- اگر به پوشیدن لباس یا خوردن غذایی که بوی خوش ‏‎ ‎‏می‌دهد اضطرار پیدا کند،باید دماغ خود را بگیرد که بوی خوش به آن ‏‎ ‎‏نرسد.‏

‏مسألۀ 4- از گلها یا سبزیهایی که بوی خوش می‌دهد باید اجتناب ‏‎ ‎‏کند،مگر بعضی انواع که صحرایی است؛مثل «بومادران»و «درمنه»و ‏‎ ‎‏«خزامی»که می‌گویند از خوشبوترین گلها است.‏

‏مسألۀ 5- احتیاط آن است که از «دارچین»و «زنجبیل»و «هل»و امثال ‏‎ ‎‏آنها اجتناب کند اگر چه اقوی حرام نبودن آنها است.‏

‏مسألۀ 6- از میوه‌های خوشبو از قبیل سیب و بِه اجتناب لازم نیست، ‏‎ ‎‏و خوردن آنها و بوییدن آنها مانع ندارد،لکن احتیاط آن است که بوییدن را ‏‎ ‎‏ترک کند.‏

‏مسألۀ 7- اقوی حرمتِ گرفتن دماغ است از بوی بد،لکن فرار کردن از ‏‎ ‎‏بوی بد به تند رفتن عیب ندارد.‏

‏مسألۀ 8- خرید و فروش عطریات اشکال ندارد،لکن نباید آنها را ‏‎ ‎‏برای امتحان بو کند یا استعمال کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 98

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 9- کفارۀ استعمال بوی خوش یک گوسفند است بنا بر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب.‏

‏مسألۀ 10- مشهور آن است که استعمال خلوق کعبه - و آن چیزی ‏‎ ‎‏است که کعبه را به آن خوشبو می‌کنند - حرام نیست،لکن چون معلوم ‏‎ ‎‏نیست که خلوق چیست،احتیاط آن است که اجتناب کند از بوی خوشی ‏‎ ‎‏که در کعبه است.‏

‏مسألۀ 11- اگر بوی خوش را مکرر استعمال کرد در وقت واحد،بعید ‏‎ ‎‏نیست یک گوسفند کفایت کند،لکن احتیاط در تعدد است،و اگر در ‏‎ ‎‏اوقات متعدده استعمال کرد احتیاط ترک نشود،و اگر بعد از ‏‎ ‎‏استعمال کفاره داد و باز استعمال کرد،واجب است که باز کفاره ‏‎ ‎‏بدهد.‏

‏ششم:پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- چیزهایی که شبیه به دوخته است مثل پیراهنهایی که با چرخ ‏‎ ‎‏یا با دست می‌بافند یا چیزهایی را که با نمد به شکل بالاپوش می‌مالند مثل ‏‎ ‎‏کلیجه و پستک و کلاه و غیر آن جایز نیست پوشیدن آنها.‏

‏مسألۀ 2- احوط اجتناب از مطلق دوخته است هر چند کم باشد،مثل ‏‎ ‎‏کمربند دوخته و شب کلاه.‏

‏مسألۀ 3- همیانی را که در آن پول می‌گذارند اشکال ندارد به کمر ‏‎ ‎‏ببندد هر چند دوخته باشد،و بهتر آن است که قسمی کند که بی‌گره باشد.‏

‏مسألۀ 4- فتق‌بند اگر دوخته باشد برای ضرورت جایز است ببندد، ‏‎ ‎‏لکن احتیاط آن است که کفاره بدهد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 99

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 5- اگر به لباس دوخته احتیاج پیدا کرد جایز است بپوشد؛ولی ‏‎ ‎‏کفاره باید بدهد.‏

‏مسألۀ 6- جایز است گره زدن لباس احرام را؛ولی احتیاط در گره ‏‎ ‎‏نزدن است،و احتیاط واجب آن است که لنگ را به گردن گره نزنند.‏

‏مسألۀ 7- جایز است که لباس احرام را با سوزن یا چیز دیگر بعضی را ‏‎ ‎‏به بعضی وصل کند،گرچه احتیاط در ترک است.‏

‏مسألۀ 8- از برای زنها جایز است لباس دوخته هر قدر می‌خواهند ‏‎ ‎‏بپوشند و کفاره ندارد،بلی جایز نیست از برای آنها پوشیدن «قفازین»و آن ‏‎ ‎‏چیزی بوده که زنهای عرب در آن پنبه می‌گذاشتند و دست می‌کردند برای ‏‎ ‎‏حفظ از سرما.‏

‏مسألۀ 9- کفارۀ پوشیدن لباس دوخته یک گوسفند است.‏

‏مسألۀ 10- اگر مُحرم چند قسم لباس دوخته بپوشد مثل پیراهن و قبا ‏‎ ‎‏و عبا برای هر یک باید کفاره بدهد و احتیاط واجب آن است که اگر آنها را ‏‎ ‎‏توی هم کرد و یک دفعه پوشید باز برای هر یک کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 11- اگر از روی اضطرار لباسهای متعدد پوشید کفاره ساقط ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏مسألۀ 12- اگر یک قسم لباس بپوشد مثل پیراهن و کفاره بدهد و باز ‏‎ ‎‏پیراهن دیگر بپوشد،یا آن را که پوشیده بکند و باز بپوشد باید برای دفعۀ ‏‎ ‎‏دیگر نیز کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 13- احتیاط واجب آن است که اگر چند لباس از یک نوع ‏‎ ‎‏بپوشد مثل چند قبا یا چند پیراهن،چه در مجلس واحد یا در مجالس ‏‎ ‎‏عدیده،برای هر یک کفاره بدهد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 100

‏ ‏

‏ ‏

‏هفتم:سرمه کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد هر چند قصد ‏‎ ‎‏زینت نکند؛و احتیاط واجب اجتناب از مطلق سرمه است که در آن زینت ‏‎ ‎‏باشد،بلکه اگر بوی خوش داشته باشد بنا بر اقوی حرام است.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- حرام بودن سرمه کشیدن به زن اختصاص ندارد و برای مرد ‏‎ ‎‏نیز حرام است.‏

‏مسألۀ 2- در سرمه کشیدن کفاره نیست،لکن اگر در سرمه بوی ‏‎ ‎‏خوش باشد احتیاط،کفاره دادن است.‏

‏مسألۀ 3- در صورتی که احتیاج داشته باشد به سرمه کشیدن،مانعی ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏هشتم:نگاه کردن در آیینه.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- در این حکم فرقی بین زن و مرد نیست.‏

‏مسألۀ 2- نگاه کردن به اجسام صاف صیقل داده شده که عکس در آن ‏‎ ‎‏پیداست،و نگاه کردن در آب صاف اشکال ندارد.‏

‏مسألۀ 3- عینک زدن اگر زینت نباشد اشکال ندارد؛ولی اگر زینت ‏‎ ‎‏محسوب شود جایز نیست.‏

‏مسألۀ 4- در نظر کردن به آیینه کفاره نیست،لکن مستحب است که ‏‎ ‎‏بعد از نگاه کردن لبیک بگوید.‏

‏مسألۀ 5- اگر در اطاقی که ساکن است آیینه باشد و بداند که گاهی ‏‎ ‎‏چشم او سهواً به آیینه می‌افتد اشکال ندارد،لکن احتیاط آن است که آن را ‏‎ ‎‏بردارد یا چیزی روی آن بیندازد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 101

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 6- احتیاط آن است که به آیینه نگاه نکند اگر چه برای زینت ‏‎ ‎‏نباشد.‏

‏نهم:پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هر چه تمام روی پا را ‏‎ ‎‏می‌گیرد.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- این حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 2- اگر مرد محتاج شود به پوشیدن چیزی که روی پا را ‏‎ ‎‏می‌گیرد،احتیاط واجب آن است که روی آن را شکاف دهد.‏

‏مسألۀ 3- در پوشیدن آنچه روی پا را می‌گیرد،کفاره نیست.‏

‏دهم:فسوق است و آن اختصاص به دروغ گفتن ندارد،بلکه فحش ‏‎ ‎‏دادن و فخر به دیگران کردن نیز فسوق است،و از برای فسوق کفاره ‏‎ ‎‏نیست،فقط باید استغفار کند،و مستحب است چیزی کفاره بدهد و اگر ‏‎ ‎‏گاو ذبح کند بهتر است.‏

‏یازدهم:جدال است و آن گفتن «لا و اللّٰه»و «بلی و اللّٰه»است.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- آنکه گفتن کلمۀ «لا»و کلمۀ «بلی»و در سایر لغات مرادف ‏‎ ‎‏آن مثل «نه»و «آری»دخالتی در جدال ندارد،بلکه قسم خوردن در مقام ‏‎ ‎‏اثبات مطلب یا ردّ غیر،جدال است.‏

‏مسألۀ 2- قسم اگر به لفظ «اللّٰه»باشد یا مرادف آن مثل «خدا»در زبان ‏‎ ‎‏فارسی جدال است،و اما قسم به غیر خدا به هر کس باشد ملحق به جدال ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏مسألۀ 3- احتیاط واجب الحاق سایر اسماء اللّٰه است به لفظ جلاله، ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 102

‏ ‏

‏ ‏

‏پس اگر کسی قسم بخورد به رحمان و رحیم و خالق سماوات و ارض، ‏‎ ‎‏جدال محسوب می‌شود به احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 4- در مقام ضرورت برای اثبات حقی یا ابطال باطلی جایز ‏‎ ‎‏است قسم بخورد به جلاله و غیر آن.‏

‏مسألۀ 5- اگر در جدال راستگو باشد در کمتر از سه مرتبه چیزی بر او ‏‎ ‎‏نیست مگر استغفار،و در سه مرتبه کفاره باید بدهد،و کفارۀ آن یک ‏‎ ‎‏گوسفند است.‏

‏مسألۀ 6- اگر در جدال دروغگو باشد،احتیاط واجب آن است که در ‏‎ ‎‏یک مرتبه یک گوسفند کفاره بدهد و در دو مرتبه یک گاو و در سه مرتبه ‏‎ ‎‏یک شتر،بلکه خالی از قوت نیست.‏

‏مسألۀ 7- اگر در جدال به دروغ در دفعۀ اول یک گوسفند کفاره ذبح ‏‎ ‎‏کرد،بعید نیست که اگر بعد از آن جدال کند به دروغ،کفارۀ آن یک ‏‎ ‎‏گوسفند باشد نه گاو.‏

‏مسألۀ 8- اگر در جدال به دروغ دو مرتبه جدال کرد و یک گاو ذبح کرد ‏‎ ‎‏برای کفاره و بعد یک مرتبۀ دیگر جدال کرد به دروغ،ظاهراً یک گوسفند ‏‎ ‎‏کفاره است؛و اگر بعد از ذبح گاو دو مرتبه دروغ گفت و جدال کرد ظاهراً ‏‎ ‎‏یک گاو کفارۀ آن است.‏

‏مسألۀ 9- اگر به راست جدال کرد بیشتر از سه مرتبه،هر چند باشد ‏‎ ‎‏یک گوسفند کفاره است مگر آنکه بعد از سه مرتبه کفاره بدهد،در این ‏‎ ‎‏صورت اگر سه مرتبه دیگر جدال کند به راست،باید یک گوسفند ذبح ‏‎ ‎‏کند.‏

‏مسألۀ 10- اگر به دروغ ده مرتبه یا بیشتر جدال کند کفاره یک شتر ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 103

‏ ‏

‏ ‏

‏است ظاهراً،مگر آنکه پس از سه مرتبه یا زیادتر کفاره را ذبح کند که در ‏‎ ‎‏این صورت در دفعۀ اول گوسفند و در دفعۀ دوم گاو و در دفعۀ سوم شتر ‏‎ ‎‏است.‏

‏دوازدهم:کشتن جانورانی که در بدن ساکن می‌شوند مثل شپش و کک ‏‎ ‎‏و کنه که در بدن حیوان است.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- جایز نیست انداختن شپش و کک را از بدن.‏

‏مسألۀ 2- جایز نیست نقل کردن آن را از مکانی که محفوظ است به ‏‎ ‎‏جایی که از آن ساقط شود و بیفتد،و احتیاط آن است که به محلی که در ‏‎ ‎‏معرض آن است که بیفتد،نقل ندهد.‏

‏مسألۀ 3- احتیاط مستحب آن است که آن را از محلی به محلی دیگر ‏‎ ‎‏از بدن نقل ندهند،اگر مکان اول محفوظتر باشد.‏

‏مسألۀ 4-بعید نیست که در کشتن یا انتقال دادن کفاره نباشد،لکن ‏‎ ‎‏احتیاطاً یک کف از طعام صدقه بدهد.‏

‏سیزدهم:انگشتر به دست کردن به جهت زینت،و اگر برای ‏‎ ‎‏استحباب باشد مانع ندارد.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- اگر انگشتر به دست کند نه برای زینت و نه برای استحباب ‏‎ ‎‏مثل آنکه برای خاصیتی به دست کند،اشکال ندارد.‏

‏مسألۀ 2- احتیاط واجب آن است که مُحرم «حنا»برای زینت نبندد ‏‎ ‎‏بلکه اگر زینت باشد،و لو قصد نکند،احتیاط در ترک است بلکه حرمت ‏‎ ‎‏آن در هر دو صورت خالی از وجه نیست. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 104

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 3- اگر قبل از احرام «حنا»ببندد چه به قصد زینت باشد یا ‏‎ ‎‏نباشد و چه اثرش تا زمان احرام بماند یا نماند مانع ندارد؛ولی احتیاط ‏‎ ‎‏خوب است.‏

‏مسألۀ 4- انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفاره ندارد.‏

‏چهاردهم؛پوشیدن زیور است برای زن به جهت زینت.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- اگر زیور زینت باشد،احتیاط واجب آن است که ترک کند ‏‎ ‎‏هر چند قصد تزیین نداشته باشد،بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست.‏

‏مسألۀ 2- زیورهایی را که عادت داشته به پوشیدن آن قبل از احرام، ‏‎ ‎‏لازم نیست برای احرام بیرون بیاورد.‏

‏مسألۀ 3- زیورهایی را که عادت داشته به پوشیدن آن،نباید به مرد ‏‎ ‎‏نشان دهد حتی به شوهر خود.‏

‏مسألۀ 4- پوشیدن زیور حرام است؛ولی کفاره ندارد.‏

‏پانزدهم:روغن مالیدن است به بدن.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- احوط بلکه اقوی حرام بودن مالیدن روغن است اگر چه بوی ‏‎ ‎‏خوش در آن نباشد.‏

‏مسألۀ 2- جایز نیست روغنی که بوی خوش در آن است استعمال کند ‏‎ ‎‏پیش از احرام،اگر اثرش باقی می‌ماند تا وقت احرام.‏

‏مسألۀ 3- اگر از روی اضطرار و احتیاج روغن بمالد عیبی ندارد.‏

‏مسألۀ 4- خوردن روغن مانع ندارد اگر در آن بوی خوش مثل زعفران ‏‎ ‎‏نباشد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 105

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 5- اگر در روغن بوی خوش نباشد در مالیدن آن کفاره نیست.‏

‏مسألۀ 6- اگر در روغن بوی خوش باشد کفارۀ آن یک گوسفند است، ‏‎ ‎‏اگر چه از روی اضطرار باشد.‏

‏شانزدهم:ازالۀ مو است از بدن خود یا غیر خود،چه مُحرم باشد چه ‏‎ ‎‏مُحِل.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- در حرمت ازالۀ مو فرقی نیست میان کم و زیاد،بلکه ازالۀ ‏‎ ‎‏یک مو نیز حرام است.‏

‏مسألۀ 2- ازالۀ مو اگر از روی ضرورت باشد عیب ندارد؛مثل زیادی ‏‎ ‎‏شپش و درد سر و موی چشم که اذیت می‌کند.‏

‏مسألۀ 3- اگر در وقت غسل یا وضو مویی بدون قصد کنده شود ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏مسألۀ 4- در ازالۀ مو فرقی نیست بین تراشیدن یا نوره مالیدن یا کندن ‏‎ ‎‏یا قیچی کردن و غیر آن.‏

‏مسألۀ 5- کفارۀ سر تراشیدن اگر به جهت ضرورت باشد،دوازده ‏‎ ‎‏«مُد»طعام است که باید به شش مسکین بدهد،یا سه روز روزه بگیرد،یا ‏‎ ‎‏یک گوسفند قربانی کند،و «مُد»یک چارک (ده سیر)است تقریباً.‏

‏مسألۀ 6- اگر تراشیدن از روی ضرورت نباشد،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که یک گوسفند کفاره بدهد،بلکه تعیّن گوسفند در این صورت بعید ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏مسألۀ 7- اگر از زیر هر دو بغل خود ازالۀ مو کند باید یک گوسفند ذبح ‏‎ ‎‏کند برای کفاره،بلکه احتیاط آن است که اگر از زیر یک بغل هم ازالۀ مو ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 106

‏ ‏

‏ ‏

‏کند یک گوسفند کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 8- احتیاط واجب آن است که اگر موی سر را ازاله کند به غیر ‏‎ ‎‏تراشیدن،کفارۀ تراشیدن را بدهد.‏

‏مسألۀ 9- اگر دست بکشد به سر یا ریش خود و یک مو یا بیشتر ‏‎ ‎‏بیفتد،احتیاط آن است که یک کف طعام صدقه بدهد.‏

‏هفدهم:پوشانیدن مرد است سر خود را به هر چه او را بپوشاند.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- احتیاط واجب آن است که سر را به چیزهای غیر پوششی ‏‎ ‎‏هم نپوشاند؛مثل گِل و حنا و دوا و پوشال و غیر اینها.‏

‏مسألۀ 2- احتیاط واجب آن است که چیزی بر سر نگذارد؛مثل بار ‏‎ ‎‏برای حمل که سر به آن پوشیده شود.‏

‏مسألۀ 3- جایز است به بعض بدن خود،سر را بپوشاند؛مثل آنکه ‏‎ ‎‏دستها را روی سر بگذارد،لکن احتیاط در ترک آن است.‏

‏مسألۀ 4- جایز نیست سر را زیر آب کند،بلکه جایز نیست زیر مایع ‏‎ ‎‏دیگری مثل گلاب و سرکه و غیر آن کند.‏

‏مسألۀ 5- در حکم سر است بعض سر،پس نباید بعض سر را هم ‏‎ ‎‏بپوشاند و نه زیر آب یا مایع دیگری کند.‏

‏مسألۀ 6- گوشها ظاهراً از سر محسوب است پس نباید آنها را ‏‎ ‎‏پوشانید.‏

‏مسألۀ 7- پوشانیدن رو برای مردان مانع ندارد و از سر محسوب ‏‎ ‎‏نیست،پس در وقت خواب مانعی از پوشاندن آن نیست.‏

‏مسألۀ 8- گذاشتن بند خیک آب بر سر از حکم پوشش استثنا شده و ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 107

‏ ‏

‏ ‏

‏مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 9- دستمالی را که برای سردرد به سر می‌بندد عیب ندارد.‏

‏مسألۀ 10- گذاشتن سر روی بالش برای خوابیدن مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 11- اگر پارچه‌ای را روی کمانی بیندازند به نحوی که بالای سر ‏‎ ‎‏باشد و سر را زیر آن کنند برای حفظ از پشه مانع ندارد،و همچنین رفتن ‏‎ ‎‏در پشه‌بند اشکال ندارد.‏

‏مسألۀ 12- زیر دوش حمام رفتن برای مُحرم مانع ندارد،لکن زیر ‏‎ ‎‏آبشاری که سر را فرو گیرد،جایز نیست.‏

‏مسألۀ 13- اگر سر را شست،نباید با حوله و دستمال خشک کند و ‏‎ ‎‏بعض سر هم در حکم همه است.‏

‏مسألۀ 14- در وقت خوابیدن،مرد نباید سر خود را بپوشاند،و اگر ‏‎ ‎‏بدون التفات پوشانید،باید فوراً آن را باز کند،و همین طور اگر از روی ‏‎ ‎‏فراموشی پوشانید،واجب است فوراً سر را باز کند،و مستحب است تلبیه ‏‎ ‎‏بگوید،بلکه احوط است گفتن آن.‏

‏مسألۀ 15- اگر سر را بپوشاند به نحوی از انحا،کفاره آن یک گوسفند ‏‎ ‎‏است،و احتیاط واجب کفاره است برای پوشاندن بعض سر.‏

‏مسألۀ 16- احوط آن است که اگر مکرر سر را پوشانید،مکرر کفاره ‏‎ ‎‏بدهد؛یعنی برای هر دفعه یک گوسفند کفاره است،گرچه تعدد کفاره ‏‎ ‎‏معلوم نیست و به نظر بعید نمی‌آید واجب نبودن.‏

‏مسألۀ 17- اگر سر را پوشانید و گوسفند را برای کفاره ذبح کرد و باز ‏‎ ‎‏سر را پوشانید،احتیاط به کفاره دادن دوباره خیلی مطلوب است،گرچه ‏‎ ‎‏وجوبش معلوم نیست. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 108

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 18- کفاره در صورتی واجب است که از روی علم به مسأله و ‏‎ ‎‏عمد سر را بپوشاند،پس اگر از روی ندانستن مسأله یا غفلت و سهو و ‏‎ ‎‏نسیان بپوشاند،کفاره ندارد.‏

‏هجدهم:پوشانیدن زن است روی خود را به نقاب و روبند و برقع.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- پوشانیدن رو را به هر چیز اگر چه چیزهای غیر متعارف ‏‎ ‎‏باشد،مثل پوشال و گل و چیزهای دیگر،جایز نیست بنا بر احتیاط،و جایز ‏‎ ‎‏نیست با بادبزن روی خود را بپوشاند.‏

‏مسألۀ 2-بعض رو در حکم تمام آن است و نباید آن را بپوشاند.‏

‏مسألۀ 3- اگر دستهای خود را روی صورت بگذارد،مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 4- اگر روی خود را برای خوابیدن روی بالش بگذارد،مانع ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏مسألۀ 5- واجب است برای نماز سر را بپوشاند،و مقدمتاً برای ‏‎ ‎‏پوشانیدن سر کمی از اطراف رو را بپوشاند،لکن واجب است بعد از نماز ‏‎ ‎‏فوراً آن را باز کند.‏

‏مسألۀ 6- جایز است برای رو گرفتن از نامحرم،چادر یا جامه را که به ‏‎ ‎‏سر افکنده پایین بیندازد تا محاذی بینی،بلکه چانه،بلکه در صورت ‏‎ ‎‏احتیاج تا گردن و چیزی بر او نیست.‏

‏مسألۀ 7-بهتر آن است که آن چیزی را که در موقع حاجت از سر پایین ‏‎ ‎‏می‌اندازد با دست یا چیز دیگر دور از رو نگه دارد که به صورت نچسبد، ‏‎ ‎‏بلکه این کار احوط است.‏

‏مسألۀ 8-بعضی برای دور نگه داشتن جامه را از صورت،کفاره لازم ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 109

‏ ‏

‏ ‏

‏دانسته‌اند،و آن احوط است گرچه اقوی واجب نبودن آن است.‏

‏مسألۀ 9- در نقاب انداختن و پوشاندن رو به هر نحو که باشد کفاره ‏‎ ‎‏لازم نیست،گرچه موافق احتیاط است.‏

‏نوزدهم:سایه قرار دادن مرد است بالای سر خود.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- سایه قرار دادن جایز نیست از برای مردان،و برای زنها و ‏‎ ‎‏بچه‌ها جایز است،و کفاره هم ندارد.‏

‏مسألۀ 2- حرام بودن سایه قرار دادن بالای سر مختص بحال منزل طی ‏‎ ‎‏کردن است،و اما در حالی که در محلی منزل کرد در منیٰ باشد یا غیر آن ‏‎ ‎‏زیر سایه رفتن مانع ندارد،و با چتر و مثل آن سایه بر سر قرار دادن مانع ‏‎ ‎‏ندارد اگر چه در حال راه رفتن باشد پس مانع ندارد که در منیٰ از چادر ‏‎ ‎‏خود تا محلی که ذبح می‌کنند یا محلی که رمی جمرات می‌کنند با چتر ‏‎ ‎‏برود گرچه احتیاط مستحب ترک است در حال راه رفتن.‏

‏مسألۀ 3- فرق نیست در حرام بودن سایه قرار دادن در وقت طی کردن ‏‎ ‎‏منزل بین آنکه در محملی باشد که روپوش دارد یا در اتومبیل سرپوشیده ‏‎ ‎‏باشد یا در هواپیما باشد یا زیر سقف کشتی باشد.‏

‏مسألۀ 4- احتیاط آن است که در وقت طی منزل به پهلوی محمل یا هر ‏‎ ‎‏چیزی که بالای سر او باشد استظلال نکند،اگر چه جائز بودن آن خالی از ‏‎ ‎‏قوت نیست.‏

‏مسألۀ 5- کسانی که از تهران یا جای دیگر می‌خواهند به مکه مشرف ‏‎ ‎‏شوند با هواپیما اگر نذر کنند برای احرام بستن از تهران نذر آنها صحیح ‏‎ ‎‏است و باید محرم شوند،و اگر راه دیگری نباشد جز هواپیما باید بروند به ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 110

‏ ‏

‏ ‏

‏حج،لکن برای زیر سقف بودن در حال طی منزل باید کفاره بدهند.‏

‏مسألۀ 6- کسی که نذر کرد از تهران یا جای دیگر محرم شود باید ‏‎ ‎‏محرم شود،و حتی الامکان باید از راهی برود که زیر سایه در طی منزل ‏‎ ‎‏قرار نگیرد،و اگر راهی نباشد که زیر سقف قرار نگیرد در صورت التفات ‏‎ ‎‏به این مطلب پیش از نذر معصیت‌کار است برای آنکه خود را از روی عمد ‏‎ ‎‏مبتلای به معصیت کرده است.‏

‏مسألۀ 7- کسانی که می‌خواهند با هواپیما به مکه بروند لازم است با ‏‎ ‎‏هواپیما به مدینه بروند،و از آنجا در مسجد شجره مُحرم شوند و با ‏‎ ‎‏اتومبیلی که سقف ندارد به مکه بروند و یا آنکه بروند جده بقصد رفتن به ‏‎ ‎‏جحفه و در صورت امکان بروند به جحفه و از آنجا مُحرم شوند و با ‏‎ ‎‏اتومبیل بی‌روپوش بروند به مکه معظمه،و اگر رفتن به میقات امکان ‏‎ ‎‏نداشت از جده مُحرم شوند و بهتر آن است که در «حده»هم که بین جده ‏‎ ‎‏و مکه است تجدید احرام کنند.‏

‏مسألۀ 8- نشستن در زیر سقف در حال طی منزل در شب خلاف ‏‎ ‎‏احتیاط است گرچه جایز بودن آن به نظر بعید نیست؛بنا بر این بعید نیست ‏‎ ‎‏جایز بودن نشستن مُحرم در هواپیمایی که شب حرکت می‌کند.‏

‏مسألۀ 9- در جایز نبودن سایه بالای سر قرار دادن،فرق نیست بین ‏‎ ‎‏سواره و پیاده.‏

‏مسألۀ 10- کسانی که کشتی سوار می‌شوند در حال احرام زیر سقف ‏‎ ‎‏آن نباید بروند،لکن در کنار دیوار کشتی که سایه است ظاهراً نشستن ‏‎ ‎‏جایز است.‏

‏مسألۀ 11- استظلال در وقت طی منزل برای عذری مثل شدت گرما ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 111

‏ ‏

‏ ‏

‏یا شدت سرما یا بارندگی جایز است،لکن باید کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 12- کفارۀ سایه قرار دادن در حال طی منزل یک گوسفند است ‏‎ ‎‏چه با عذر سایه افکنده باشد چه با اختیار،بنا بر احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 13- اقویٰ کفایت یک گوسفند است در احرام عمره هر چند ‏‎ ‎‏بیش از یک مرتبه سایه قرار داده باشد،و یک گوسفند است در احرام ‏‎ ‎‏حج،هر چند بیش از یک مرتبه استظلال کرده باشد.‏

‏بیستم:بیرون آوردن خون است از بدن خود.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1-بیرون آوردن خون از بدن دیگری،مثل حجامت کردن او یا ‏‎ ‎‏دندان او را کشیدن حرام نیست.‏

‏مسألۀ 2- جایز نیست به مثل خراشیدن بدن خون از آن بیرون آورد،و ‏‎ ‎‏همین طور به مسواک نمودن خون از بن دندانها بیرون آورد.‏

‏مسألۀ 3- جایز است در حال احتیاج خون بگیرد به حجامت و غیر ‏‎ ‎‏آن،و همین طور خون دمل را بیرون آوردن در حال احتیاج،و جرب را ‏‎ ‎‏خاریدن در صورتی که موجب آزار است،اگر چه از آن خون درآید.‏

‏مسألۀ 4- خون از بدن درآوردن،کفاره ندارد.‏

‏بیست و یکم:ناخن گرفتن.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- جایز نیست بعض ناخن را هم بگیرد مگر آنکه موجب آزار ‏‎ ‎‏شود؛مثل آنکه بعض آن افتاده باشد و بعض دیگر موجب آزار او باشد.‏

‏مسألۀ 2- جایز نیست ناخن پا را هم بگیرد،چنانچه جایز نیست ناخن ‏‎ ‎‏دست را بگیرد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 112

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 3- فرقی نیست بین آلات ناخنگیری،قیچی باشد یا چاقو یا ‏‎ ‎‏ناخنگیر،و احتیاط واجب آن است که ازاله ناخن نکند به هیچ وجه حتی ‏‎ ‎‏به سوهان و دندان.‏

‏مسألۀ 4- اگر انگشت زیادی داشته باشد،جایز نیست ناخن آن را ‏‎ ‎‏بگیرد احتیاطاً،و همچنین اگر دست زیادی داشته باشد،احتیاط آن است ‏‎ ‎‏که ناخن آن را نگیرد اگر چه بعید نیست جواز،اگر معلوم شود آن انگشت ‏‎ ‎‏یا آن دست زیادی است.‏

‏مسألۀ 5- اگر یک ناخن از دست یا پا بگیرد یک مد طعام باید کفاره ‏‎ ‎‏بدهد،و برای هر ناخن دست تا به ده نرسیده،باید یک مد طعام بدهد،و ‏‎ ‎‏همچنین در ناخنهای پا.‏

‏مسألۀ 6- اگر تمام ناخن دستها و پاها را در یک مجلس بگیرد یک ‏‎ ‎‏گوسفند کفارۀ آن است.‏

‏مسألۀ 7- اگر ناخن دستها را تماماً بگیرد در یک مجلس یا چند ‏‎ ‎‏مجلس و در محل دیگر یا چند محل دیگر ناخن پاها را بگیرد دو گوسفند ‏‎ ‎‏کفاره آن است.‏

‏مسألۀ 8- اگر تمام ناخن دستها را بگیرد و ناخن پاها را کمتر از ده ‏‎ ‎‏ناخن بگیرد یک گوسفند برای ناخن دست و برای هر یک از ناخنهای پا ‏‎ ‎‏یک مد طعام باید بدهد،و همچنین اگر ناخن پاها را بگیرد تماماً و ناخن ‏‎ ‎‏دستها را کمتر از ده بگیرد.‏

‏مسألۀ 9- اگر پنج ناخن از پا بگیرد و پنج ناخن از دست برای هر یک ‏‎ ‎‏باید یک مد طعام کفاره بدهد،و همچنین است اگر کمتر از ده در هر یک ‏‎ ‎‏از دست و پا بگیرد برای هر یک باید کفاره بدهد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 113

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 10- اگر بیشتر از ده ناخن داشته باشد،پس اگر تمام را بگیرد ‏‎ ‎‏باید یک گوسفند بدهد،و احتیاط مستحب آن است که برای ناخن زیادی ‏‎ ‎‏از ده تا،کفاره بدهد برای هر یک،یک مد.‏

‏مسألۀ 11- اگر کسی که بیشتر از ده ناخن دارد،ده ناخن اصلی را ‏‎ ‎‏بگیرد،احتیاط واجب آن است که یک گوسفند بدهد،و اگر بعضی از ‏‎ ‎‏ناخنهای اصلی را و بعضی از ناخنهای زیادی را بگیرد برای ناخنهای ‏‎ ‎‏اصلی یک مد بدهد و برای زیادیها احتیاط مستحب آن است که کفاره ‏‎ ‎‏بدهد.‏

‏مسألۀ 12- اگر تمام ناخنهای دست را گرفت و کفارۀ آن را داد و بعد ‏‎ ‎‏در همان مجلس ناخنهای پا را تماماً گرفت،باید یک گوسفند دیگر کفاره ‏‎ ‎‏بدهد.‏

‏مسألۀ 13- اگر کسی کمتر از ده ناخن داشت و تمام آن را گرفت برای ‏‎ ‎‏هر یک،یک مُد طعام باید بدهد،و احتیاط مستحب آن است که یک ‏‎ ‎‏گوسفند ذبح کند.‏

‏مسألۀ 14- اگر محتاج شد به گرفتن ناخن،احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏کفاره به همان نحو که ذکر شد بدهد.‏

‏بیست و دوم:کندن دندان است هر چند خون نیاید بنا بر احتیاط،و ‏‎ ‎‏احتیاط آن است که یک گوسفند کفاره بدهد.‏

‏بیست و سوم:کندن درخت یا گیاهی که در حرم روییده باشد.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- اگر گیاهی یا درختی در منزل مُحرم روییده شده باشد بعد ‏‎ ‎‏از آنکه منزل او شد،پس اگر آن را خودش کاشته باشد،جایز است آن را ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 114

‏ ‏

‏ ‏

‏بکند.‏

‏مسألۀ 2- اگر درختی در منزل او روییده بعد از آنکه منزل او شده، ‏‎ ‎‏لکن خودش آن را نکاشته باشد،احتیاط آن است که آن را قطع نکند، ‏‎ ‎‏گرچه اقوی جواز است.‏

‏مسألۀ 3- اگر گیاهی که در منزل او روییده بعد از آنکه منزل او شده و ‏‎ ‎‏خودش آن را نکاشته باشد،احتیاط واجب آن است که آن را قطع نکند.‏

‏مسألۀ 4- اگر منزلی خریده باشد که دارای درخت و گیاه است نباید ‏‎ ‎‏آن را قطع کند.‏

‏مسألۀ 5- درختهای میوه و درخت خرما از این حکم بیرون است و ‏‎ ‎‏می‌تواند آنها را قطع کند،و در گیاهها (اذخر)که گیاه معروفی است از ‏‎ ‎‏حکم مستثنا است و قطع آن مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 6- اگر درختی را که جایز نیست کندنش بکند،احتیاط آن است ‏‎ ‎‏که اگر بزرگ باشد یک گاو کفاره بدهد،و اگر کوچک باشد یک گوسفند.‏

‏مسألۀ 7- اگر بعض درخت را قطع کند،اقوی آن است که قیمت آن را ‏‎ ‎‏کفاره بدهد.‏

‏مسألۀ 8- در قطع گیاهها کفاره نیست،بجز استغفار.‏

‏مسألۀ 9- جایز است که شتر خود را بگذارد که علف بخورد؛ولی ‏‎ ‎‏خودش برای او قطع نکند.‏

‏مسألۀ 10- آنچه ذکر شد از قطع درخت و گیاه حرم،مختص به مُحرم ‏‎ ‎‏نیست بلکه برای همه کس ثابت است.‏

‏مسألۀ 11- اگر به نحو متعارف راه برود و گیاهی از راه رفتن او قطع ‏‎ ‎‏شود،اشکال ندارد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 115

‏ ‏

‏ ‏

‏بیست و چهارم:سلاح در برداشتن بنا بر احوط،مثل شمشیر و نیزه و ‏‎ ‎‏تفنگ و هر چه از آلات جنگ باشد مگر برای ضرورت،و مکروه است ‏‎ ‎‏سلاح را همراه بردارد در صورتی که به تن او نباشد اگر ظاهر باشد،و ‏‎ ‎‏احوط ترک آن است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 116