باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل دوم: واجبات احرام و متعلقات آنها
مسائل متفرقۀ احرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ احرام

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ احرام 

‏1- س - کسی در وقت احرام این طور قصد می‌کند:مُحرم می‌شوم،یا ‏‎ ‎‏احرام می‌بندم برای عمرۀ تمتع یا غیر آن؛با توجه به این مسأله که ‏‎ ‎‏فرموده‌اید نیت احرام لازم نیست،بلکه ممکن نیست؛این احرام چه ‏‎ ‎‏صورت دارد؟‏

‏ج -به احرام ضرر نمی‌زند هر چند قصد احرام لازم نیست،و احرام ‏‎ ‎‏امر قصدی نیست،بلکه اگر شخص به قصد حج یا عمره تلبیه بگوید ‏‎ ‎‏مُحرم می‌شود هر چند قصد احرام نکند.‏

‏2- س - زنی قبل از احرام برای عمرۀ تمتع می‌دانست که عادت ماهانۀ ‏‎ ‎‏او ده روز است و قبل از احرام حج،اعمال عمرۀ تمتع را نمی‌تواند انجام ‏‎ ‎‏دهد،مع ذلک،نیت عمرۀ تمتع کرد،آیا در برگرداندن نیت احرام عمرۀ ‏‎ ‎‏تمتع به حج افراد،باید چه کند؟‏

‏ج - نیت را به حج افراد برگرداند و اشکال ندارد،بلی اگر با التفات به ‏‎ ‎‏اینکه نمی‌تواند عمرۀ تمتع را انجام دهد و اگر انجام دهد صحیح نیست به ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 85

‏ ‏

‏ ‏

‏نیت عمرۀ تمتع مُحرم شود،صحت این احرام،بلکه حصولِ جِدّ به آن، ‏‎ ‎‏محل اشکال است.‏

‏3- س - مردها معمولاً برای احرام،یک حوله به عنوان لنگ به کمر ‏‎ ‎‏می‌بندند و یکی هم بر روی شانه‌ها می‌اندازند،ولی بعضی افراد برای ‏‎ ‎‏اینکه موقع وزش باد و یا سوار شدن ماشین عورت آنان ظاهر نشود اضافه ‏‎ ‎‏بر آن دو حوله،یک متر چلوار ندوخته از وسط پا عبور می‌دهند به نحوی ‏‎ ‎‏که دو طرف پارچه از جلو و عقب زیر حوله قرار می‌گیرد،آیا این عمل ‏‎ ‎‏صحیح است یا اشکال دارد؟‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏4- س - آیا می‌شود برای کسی که قادر بر تلبیه گفتن نیست نایب ‏‎ ‎‏گرفت یا خیر؟‏

‏ج - اخْرَس (لال)باید با انگشت به تلبیه اشاره کند و زبانش را هم ‏‎ ‎‏حرکت دهد،و نایب گرفتن کافی نیست.‏

‏5- س - کسی که در گذشته حج واجبش را انجام داده،و بنا دارد حج ‏‎ ‎‏مستحبی به جا آورد؛ولی از روی ناآگاهی و یا فراموشی در نیت احرام ‏‎ ‎‏عمره می‌گوید «احرام عمرۀ تمتع از حج تمتع از حَجة الاسلام می‌بندم ‏‎ ‎‏قربة إلی اللّٰه»،آیا آوردن و در نیت داشتن حَجة الاسلام،در حالی که حج ‏‎ ‎‏مستحبی است،اشکالی دارد یا خیر؟‏

‏ج - اشکال دارد،مگر آنکه اشتباه لفظی باشد و قصدش این بوده ‏‎ ‎‏عمره‌ای که وظیفۀ او است انجام دهد و اسمش را حَجة الاسلام گذاشته ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏6- س - اگر کسی بداند در صورت صحیح نگفتن تلبیه،مُحرم ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 86

‏ ‏

‏ ‏

‏نمی‌شود و تلبیه را غلط بگوید و اعمال حج را انجام دهد،آیا اعمالش ‏‎ ‎‏صحیح است یا نه؟‏

‏ج - چنانچه از روی عمد بوده صحیح نیست،و اگر عمدی نبوده و از ‏‎ ‎‏روی فراموشی یا ندانستن مسأله بوده،در فرض مرقوم،بعید نیست ‏‎ ‎‏صحت عمل.‏

‏7- س - اگر کسی تلبیه را غلط بگوید و بعد از وقوفین و قبل از اتمام ‏‎ ‎‏اعمال حج فهمید که صحیحاً مُحرم نشده است،آیا وظیفۀ او نسبت به ‏‎ ‎‏سایر اعمال،و همچنین عمرۀ قبلی او چگونه است؟‏

‏ج -با فرض اینکه بعد از وقت جبران متوجه شده،بعید نیست صحت ‏‎ ‎‏عمل،لکن احوط عدم اکتفا به این حج است،و این احتیاط ترک نشود.‏

‏8- س - ترجمۀ تلبیه «لبّیک اللّهم لبّیک،لبّیک لا شریک لک لبّیک» ‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏ج - ترجمۀ جملۀ مذکور چنین است:«اجابت می‌کنم دعوت تو را ‏‎ ‎‏خدایا اجابت می‌کنم دعوت تو را،اجابت می‌کنم دعوت تو را،شریکی ‏‎ ‎‏نیست مر تو را،اجابت می‌کنم دعوت تو را»و اگر کلمۀ دعوت را هم ‏‎ ‎‏نگوید کفایت می‌کند در مواردی که باید ترجمه را بگوید.‏

‏9- س - لباس احرامی که معلوم نیست از درآمد منبر است یا ‏‎ ‎‏وجوهات شرعیه،آیا لازم است خمس آن را بدهد؟‏

‏ج -با فرض شک،لازم نیست،هر چند احتیاط مطلوب است.‏

‏10- س - کسی که به دیگران تلقین نیت و تلبیه می‌کند و خودش ‏‎ ‎‏فراموش کرده است که نیت نماید،وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج - اگر به قصد انجام عمره یا حج تلبیه نگفته،مُحرم نشده است و باید ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 87

‏ ‏

‏ ‏

‏در صورت امکان به میقات برگردد،و اگر ممکن نیست به خارج حرم ‏‎ ‎‏برود و مجدداً مُحرم شود.‏

‏11- س - آیا لباس احرام منحصر در دو جامه است و بیشتر نباید ‏‎ ‎‏باشد؟‏

‏ج - مقدار واجب آن دو جامه است،و زیادتر مانع ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 88