اقسام حج
صورت حج افراد و عمرۀ مفرده و بعض مسائل مربوطۀ آنها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

صورت حج افراد و عمرۀ مفرده و بعض مسائل مربوطۀ آنها

‏ ‏

‏ ‏

صورت حج افراد و عمرۀ مفرده و بعض مسائل مربوطۀ آنها 

‏مسألۀ 1- صورت حج افراد که گاهی مورد ابتلای متمتع می‌شود از ‏‎ ‎‏این قرار است که زن حائض یا کسی که به واسطۀ ضیق وقت نمی‌تواند ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع را به جا آورد باید قصد کند حج افراد را،و به همان احرام عمرۀ ‏‎ ‎‏تمتع که عدول به افراد کرده،برود به عرفات و مثل سایر حجاج وقوف ‏‎ ‎‏کند،بعد از آن برود به مشعر و وقوف کند،بعد برود به منیٰ و اعمال منیٰ ‏‎ ‎‏را به جا آورد مگر هَدْی را که واجب نیست بر او،بعد برود به مکه و ‏‎ ‎‏طواف زیارت و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد،پس در ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 51

‏ ‏

‏ ‏

‏این وقت از احرام خارج می‌شود،بعد از آن برگردد به منیٰ برای بیتوته و ‏‎ ‎‏اعمال ایام تشریق به همان نحو که سایر حجاج به جا می‌آورند،پس ‏‎ ‎‏صورت حج افراد عین صورت حج تمتع است با یک فرق که در حج تمتع ‏‎ ‎‏هَدْی باید ذبح کند و در حج افراد واجب نیست ولی استحباب دارد.‏

‏مسألۀ 2- صورت عمرۀ مفرده - که باید کسی که حج تمتع او بدل به ‏‎ ‎‏حج افراد شد بعد از حج به جا آورد - آن است که خارج شود به ‏‎ ‎‏ادنی الحل،و افضل آن است که از «جعرانه»یا «حدیبیه»یا «تنعیم»که از ‏‎ ‎‏همه نزدیکتر به مکه است مُحرم شود،و بیاید به مکه و طواف کند و نماز ‏‎ ‎‏آن را بخواند و سعی بین صفا و مروه بکند و تقصیر کند یا سر بتراشد و ‏‎ ‎‏طواف نساء به جا آورد و نماز طواف بخواند.‏

‏مسألۀ 3- عمرۀ مفرده با عمرۀ تمتع که تفصیلاً خواهد آمد،در ‏‎ ‎‏صورت فرق ندارند مگر در سه چیز:‏

‏اول:آنکه در عمرۀ تمتع باید تقصیر کند؛یعنی از مو یا ناخن خود باید ‏‎ ‎‏بگیرد،و سر تراشیدن جایز نیست و در عمرۀ مفرده مخیّر است بین سر ‏‎ ‎‏تراشیدن و تقصیر؛‏

‏دوم:آنکه در عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد و در عمرۀ مفرده دارد؛‏

‏سوم:آنکه میقات عمرۀ تمتع یکی از مواقیت پنجگانه است که ذکر آن ‏‎ ‎‏می‌آید،و میقات عمرۀ مفرده ادنی الحل است و جایز است از یکی از ‏‎ ‎‏مواقیت پنجگانه مُحرم شود.‏

‏مسألۀ 4- کیفیت افعال حج افراد از احرام و وقوفین و اعمال منیٰ و ‏‎ ‎‏اعمال مکه عین کیفیت حج تمتع است،و در احکام مشترک هستند،و ‏‎ ‎‏کیفیت افعال عمرۀ تمتع از احرام و طواف و سایر اعمال عین کیفیت عمرۀ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 52

‏ ‏

‏ ‏

‏مفرده است.‏

‏مسألۀ 5- عمرۀ تمتع را اگر کسی به جا بیاورد کافی است از عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده.‏

‏مسألۀ 6- کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است مثل اشخاصی که از مکه ‏‎ ‎‏شانزده فرسنگ شرعی دور باشند،اگر استطاعت برای عمره داشته ‏‎ ‎‏باشند و برای حج نداشته باشند عمره مفرده بر آنها واجب نیست مثل ‏‎ ‎‏اشخاصی که به نیابت حج می‌کنند،گرچه احتیاط آن است که به جا آورد.‏

‏مسألۀ 7- کسی که مُحرم شد به احرام عمرۀ مفرده،حرام می‌شود بر ‏‎ ‎‏او جمیع چیزهایی که در احرام تمتع گفته شد،و بعد از آنکه تقصیر کرد یا ‏‎ ‎‏سر تراشید همه چیز بر او حلال می‌شود مگر زنها،و بعد از آنکه طواف ‏‎ ‎‏نساء را با نمازش به جا آورد زن هم بر او حلال می‌شود.‏

‏مسألۀ 8- طواف نساء را در عمرۀ مفرده باید بعد از تقصیر یا ‏‎ ‎‏سر تراشی به جا آورد.‏

‏مسألۀ 9- کسی که به احرام عمرۀ مفرده وارد مکه شد،اگر احرامش ‏‎ ‎‏در ماههای حج بوده،جایز است که آن را عمرۀ تمتع قرار دهد و دنبال آن ‏‎ ‎‏حج تمتع به جا آورد و در این صورت هَدْی بر او واجب می‌شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 53