اقسام عُمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اقسام عُمره

‏ ‏

‏ ‏

اقسام عُمره 

‏مسألۀ 1- عُمره هم مانند حج دو قسم است:واجب و مستحب و بر ‏‎ ‎‏کسی که شرایط استطاعت را داشته باشد،یک مرتبه در عمر واجب ‏‎ ‎‏می‌شود و وجوب آن مانند حج،فوری است و در وجوب آن،استطاعت ‏‎ ‎‏حج معتبر نیست بلکه اگر برای عمره مستطیع باشد،واجب می‌شود، ‏‎ ‎‏هر چند برای حج مستطیع نباشد،همچنان که عکس این هم همین طور ‏‎ ‎‏است که اگر شخص برای حج استطاعت داشته باشد و برای عمره ‏‎ ‎‏مستطیع نباشد،باید حج به جا آورد،لکن باید معلوم باشد که برای کسانی ‏‎ ‎‏که از مکه دور هستند مثل ایرانیان که وظیفه آنها حج تمتع است هیچ‌گاه ‏‎ ‎‏استطاعت حج از استطاعت عمره و استطاعت عمره از استطاعت حج ‏‎ ‎‏جدا نیست،چون حج تمتع مرکب از هر دو عمل است به خلاف کسانی ‏‎ ‎‏که در مکه یا قریب به آن هستند که وظیفۀ آنها حج و عمرۀ مفرده است که ‏‎ ‎‏نسبت به آنها استطاعت برای یکی از دو عمل تصور می‌شود.‏

‏مسألۀ 2- واجب است بر کسی که می‌خواهد داخل مکه شود با احرام ‏‎ ‎‏وارد شود،و برای احرام باید نیت عمره یا حج داشته باشد و اگر وقت حج ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 49

‏ ‏

‏ ‏

‏نیست و می‌خواهد وارد مکه شود،واجب است عمرۀ مفرده انجام دهد و ‏‎ ‎‏از این حکم کسانی که مقتضای شغلشان این است که زیاد وارد مکه ‏‎ ‎‏می‌شوند و از آن خارج می‌شوند استثنا شده است.‏

‏مسألۀ 3- تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است،و در مقدار ‏‎ ‎‏فاصله بین دو عمره اختلاف فرموده‌اند،و احوط آن است که در کمتر از ‏‎ ‎‏یک ماه به قصد رجا به جا آورده شود. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 50