حج استحبابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حج استحبابی

‏ ‏

‏ ‏

حج استحبابی 

‏مسألۀ 1- مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد،از ‏‎ ‎‏بلوغ و استطاعت و غیر آنها،در صورت امکان،حج به جا آورد،و ‏‎ ‎‏همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو ‏‎ ‎‏مرتبه به حج برود،و مستحب است تکرار حج در هر سال،بلکه مکروه ‏‎ ‎‏است پنج سال متوالی آن را ترک کند،و مستحب است در وقت خارج ‏‎ ‎‏شدن از مکه نیّت برگشتن نماید و مکروه است قصد برنگشتن داشته ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏مسألۀ 2- مستحب است از طرف خویشاوندان یا غیر آنها حج به جا ‏‎ ‎‏آورد تبرعاً،چه زنده باشند یا مرده،و همچنین از طرف معصومین و نیز ‏‎ ‎‏طواف از طرف آنها و غیر آنها مستحب است به شرط آنکه در مکه نباشند ‏‎ ‎‏یا معذور باشند.‏

‏مسألۀ 3- کسی که زاد و راحله ندارد،مستحب است قرض کند و به ‏‎ ‎‏حج برود در صورتی که می‌تواند قرض را ادا کند.‏

‏مسألۀ 4-با مال حرام جایز نیست به حج برود و اگر مال او مشتبه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 47

‏ ‏

‏ ‏

‏است و علم به حرمت آن ندارند،می‌تواند آن را صرف کند.‏

‏مسألۀ 5-بعد از فارغ شدن از حج استحبابی،می‌تواند ثواب آن را به ‏‎ ‎‏دیگری هدیه کند،همچنان که در وقت شروع می‌تواند آن را نیت کند.‏

‏مسألۀ 6- کسی که مال ندارد تا با آن حج به جا آورد،مستحب است ‏‎ ‎‏و لو با اجاره دادن خودش و نیابت از دیگری به حج برود. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 48