ملحقات توضیح المسائل
مسائل دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل دفاع

مساله 2826ـ‏ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب‏‎ ‎‏است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان‏‎ ‎‏و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.‏

مساله 2827ـ‏ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را‏‎ ‎‏کشیده اند چه بدون واسطه یا بواسطۀ عمال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع‏‎ ‎‏از ممالک اسلامی کنند به هر وسیله ای که امکان داشته باشد.‏

مساله 2828ـ‏ اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب کشیده‏‎ ‎‏شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر‏‎ ‎‏مسلمانان که با هر وسیله ای که ممکن است، نقشۀ آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از‏‎ ‎‏توسعۀ نفوذ آنها کنند.‏

مساله 2829ـ‏ اگر بواسطۀ توسعۀ نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب‏‎ ‎‏خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به‏‎ ‎‏هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمّال داخلی باشند یا خارجی.‏

مساله 2830ـ‏ اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف‏‎ ‎‏آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگرچه تسلط سیاسی و‏‎ ‎‏اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول‏‎ ‎‏اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.‏

مساله 2831ـ‏ اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 456

‏صدمۀ اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است‏‎ ‎‏قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.‏

مساله 2832ـ‏ اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی‏‎ ‎‏و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و‏‎ ‎‏اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع‏‎ ‎‏رابطه به هر نحو ممکن است.‏

مساله 2833ـ‏ اگر بعض روسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین‏‎ ‎‏موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف‏‎ ‎‏مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطۀ این خیانت، از مقامی که دارد ـ هر مقامی‏‎ ‎‏باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم‏‎ ‎‏است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.‏

مساله 2834ـ‏ روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ‏‎ ‎‏جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر‏‎ ‎‏نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام‏‎ ‎‏هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولت ها و چه تجار قطع‏‎ ‎‏رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.‏

‏مسائل دفاع از جان و عرض در کتاب «تحریرالوسیله» است به آنجا رجوع شود.‏

مساله 2835ـ‏ قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر‏‎ ‎‏عمال اجانب خَذَلَهم الله تعالی برخلاف صریح قرآن کریم وسنّت پیغمبراسلام ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است‏‎ ‎‏مسلمانها از امر کننده و رای دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها‏‎ ‎‏معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عمل کننده به رای آنها معصیت کار و‏‎ ‎‏فاسق است.‏

مساله 2836ـ‏ قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای‏‎ ‎‏هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانوادۀ مسلمانان از مجلسین غیرقانونی و‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 457

‏شرعی رژیم سابق گذشته است، برخلاف احکام اسلام، و امر کننده و رای دهندگان‏‎ ‎‏از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه‏‎ ‎‏طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند‏‎ ‎‏زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و‏‎ ‎‏اولادهای آنها اولاد غیرشرعی، وارث نمی برند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری‏‎ ‎‏است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند‏‎ ‎‏به طلاق.‏

مساله 2837ـ‏ بر علمای اعلام اَیَّدَهُمُ الله تَعالی لازم است در مقابل این نحو‏‎ ‎‏قوانین بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین‏‎ ‎‏اصلی و دولت خواهی برای آنها که مامور اجرای اوامر مخالفین اسلام می باشند، زیرا‏‎ ‎‏این نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورین جزء، و دست دوم‏‎ ‎‏دادن موجب تطهیر مجرم اصلی و جرات او بر هدم احکام الهیه است، و بر کافه‏‎ ‎‏مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می کند،‏‎ ‎‏و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه می کشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام‏‎ ‎‏صلی الله علیهم اجمعین را تضییع می نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به‏‎ ‎‏این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند، و به هر وسیله ای که ممکن است هم اکنون‏‎ ‎‏دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال‏‎ ‎‏استعمار خَذَلَهُم الله تَعالی در نظر دارند برای اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 458