احکام وَقف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام وَقف

مساله 2676ـ‏ اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او‏‎ ‎‏و دیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد‏‎ ‎‏ولی در بعضی از موارد که در مساله 2094 و 2095 گفته شد، فروختن آن اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 2677ـ‏ لازم نیست صیغۀ وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید‏‎ ‎‏خانۀ خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتی در وقف‏‎ ‎‏خاص.‏

مساله 2678ـ‏ اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغۀ وقف‏‎ ‎‏پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.‏

مساله 2679ـ‏ کسی که مالی را وقف می کند، باید برای همیشه وقف کند پس اگر‏‎ ‎‏مثلاً بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال‏‎ ‎‏وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، و به‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد پس اگر مثلاً بگوید این مال‏‎ ‎‏بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده،‏‎ ‎‏اشکال دارد.‏

مساله 2680ـ‏ وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که‏‎ ‎‏برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود‏‎ ‎‏وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید‏‎ ‎‏وقف صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 429

مساله 2681ـ‏ اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار‏‎ ‎‏کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همین که یک نفر در آن مسجد نماز‏‎ ‎‏خواند، وقف درست می شود.‏

مساله 2682ـ‏ وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً‏‎ ‎‏بتواند در مال خود تصرف کند بنابراین سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا‏‎ ‎‏حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود‏‎ ‎‏تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.‏

مساله 2683ـ‏ اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند درست‏‎ ‎‏نیست ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده اند صحیح و آنها که به‏‎ ‎‏دنیا نیامده اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می شوند.‏

مساله 2684ـ‏ اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند که‏‎ ‎‏عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلاً مالی را‏‎ ‎‏بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.‏

مساله 2685ـ‏ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد‏‎ ‎‏او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف‏‎ ‎‏کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن‏‎ ‎‏طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط‏‎ ‎‏به نفع بردن طبقۀ موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ‏‎ ‎‏نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفادۀ از وقف اجازۀ حاکم شرع لازم‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 2686ـ‏ اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع‏‎ ‎‏آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد‏‎ ‎‏اختیار آن با حاکم شرع است.‏

مساله 2687ـ‏ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که‏‎ ‎‏هر طبقه ای بعد از طبقۀ دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را اجاره‏‎ ‎‏دهد وبمیرد درصورتی که مراعات مصلحت وقف یامصلحت طبقۀ بعدرا کرده باشد‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 430

‏اجاره باطل نمی شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر‏‎ ‎‏آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند در صورتی که طبقۀ بعد‏‎ ‎‏اجازه نکنند، اجاره باطل می شود و در صورتی که مستاجر، مال الاجارۀ تمام مدت را‏‎ ‎‏داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می گیرد.‏

مساله 2688ـ‏ اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود.‏

مساله 2689ـ‏ ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست‏‎ ‎‏اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را‏‎ ‎‏جدا کند.‏

مساله 2690ـ‏ اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین‏‎ ‎‏شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید‏‎ ‎‏به جای او متولی امینی معین نماید.‏

مساله 2691ـ‏ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به‏‎ ‎‏مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.‏

مساله 2692ـ‏ اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد‏‎ ‎‏احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در‏‎ ‎‏صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و‏‎ ‎‏نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که‏‎ ‎‏احتیاج به تعمیر دارد برسانند.‏

مساله 2693ـ‏ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند‏‎ ‎‏و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند در صورتی که‏‎ ‎‏بدانند که برای هر یک چه مقدار معین کرده، باید همانطور مصرف کنند، و اگر یقین‏‎ ‎‏نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و‏‎ ‎‏کسی که اذان می گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در‏‎ ‎‏تقسیم با یکدیگر صلح کنند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 431