احکام کفالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام کفالت

مساله 2322ـ‏ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار‏‎ ‎‏را خواست، به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا‏‎ ‎‏ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت‏‎ ‎‏صاحب حق یا مدعی طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسی‏‎ ‎‏که این طور ضامن می شود کفیل می گویند.‏

مساله 2323ـ‏ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی‏‎ ‎‏نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو‏‎ ‎‏بدهم و طلبکار هم قبول نماید.‏

مساله 2324ـ‏ کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده‏‎ ‎‏باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.‏

مساله 2325ـ‏ یکی از هفت چیز، کفالت را به هم می زند: اول: کفیل بدهکار را‏‎ ‎‏به دست طلبکار بدهد. دوّم: طلب طلبکار داده شود، سوم: طلبکار از طلب خود‏‎ ‎‏بگذرد، چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل‏‎ ‎‏بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است بوسیلۀ حواله یا طور دیگری حق خود را به‏‎ ‎‏دیگری واگذار نماید.‏

مساله 2326ـ‏ اگر کسی به زور، بدهکار را از دست طلبکار رها کند، کسی که‏‎ ‎‏بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 367