احکام ضامن شدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام ضامن شدن

مساله 2310ـ‏ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن‏‎ ‎‏شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید‏‎ ‎‏که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی‏‎ ‎‏راضی بودن بدهکار شرط نیست.‏

مساله 2311ـ‏ ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را‏‎ ‎‏مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در‏‎ ‎‏کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع‏‎ ‎‏آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که بواسطۀ‏‎ ‎‏ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که‏‎ ‎‏دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود.‏

مساله 2312ـ‏ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلاً بگوید اگر‏‎ ‎‏بدهکار قرض تو را نداد من می دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او‏‎ ‎‏ترتیب اثر ندهند.‏

مساله 2313ـ‏ کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس‏‎ ‎‏اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن‏‎ ‎‏او شود.‏

مساله 2314ـ‏ در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و‏‎ ‎‏جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از کسی‏‎ ‎‏طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 365

‏معین نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو‏‎ ‎‏نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو‏‎ ‎‏بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و‏‎ ‎‏همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان‏‎ ‎‏بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا‏‎ ‎‏ضامن پول صحیح نیست.‏

مساله 2315ـ‏ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از‏‎ ‎‏بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 2316ـ‏ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن‏‎ ‎‏شدن خود برگردد.‏

مساله 2317ـ‏ ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن‏‎ ‎‏بودن ضامن را به هم بزنند.‏

مساله 2318ـ‏ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد‏‎ ‎‏اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از‏‎ ‎‏بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی‏‎ ‎‏طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.‏

مساله 2319ـ‏ اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را‏‎ ‎‏بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم‏‎ ‎‏بزند.‏

مساله 2320ـ‏ اگر کسی بدون اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد،‏‎ ‎‏نمی تواند چیزی از او بگیرد.‏

مساله 2321ـ‏ اگر کسی با اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد،‏‎ ‎‏می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که‏‎ ‎‏بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او‏‎ ‎‏مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند‏‎ ‎‏برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 366