احکام اِجاره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام اِجاره

مساله 2173ـ‏ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل‏‎ ‎‏باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف‏‎ ‎‏داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه‏‎ ‎‏حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا‏‎ ‎‏اجاره دهد صحیح نیست.‏

مساله 2174ـ‏ انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.‏

مساله 2175ـ‏ اگر ولیّ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر‏‎ ‎‏دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار‏‎ ‎‏دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می تواند بقیۀ اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری‏‎ ‎‏بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، برخلاف‏‎ ‎‏مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.‏

مساله 2176ـ‏ بچۀ صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازۀ مجتهد نمی شود اجیر‏‎ ‎‏کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مومن که عادل باشد،‏‎ ‎‏اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او،‏‎ ‎‏بلکه بنابر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچۀ نابالغ باشد.‏

مساله 2177ـ‏ اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند بلکه اگر‏‎ ‎‏مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره‏‎ ‎‏صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را‏‎ ‎‏به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 336

مساله 2178ـ‏ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر‏‎ ‎‏شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.‏

مساله 2179ـ‏ کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را‏‎ ‎‏اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.‏

مساله 2180ـ‏ اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط‏‎ ‎‏کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره‏‎ ‎‏دهد و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر‏‎ ‎‏از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و‏‎ ‎‏سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیرجنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر‏‎ ‎‏با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.‏

مساله 2181ـ‏ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند،‏‎ ‎‏نمی شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که‏‎ ‎‏اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد،‏‎ ‎‏می تواند زیادتر بگیرد.‏

مساله 2182ـ‏ اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر، چیز دیگر ـ مثلاً زمین ـ را‏‎ ‎‏اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگرچه بیشتر‏‎ ‎‏از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.‏

مساله 2183ـ‏ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند و از‏‎ ‎‏نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره‏‎ ‎‏دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و‏‎ ‎‏بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر‏‎ ‎‏جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 337