احکام نماز
احکام نماز (نماز قضا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (نماز قضا)

مساله 1370ـ‏ کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را‏‎ ‎‏به جا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا بواسطۀ مستی نماز نخوانده‏‎ ‎‏باشد، ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخواند، قضا ندارد.‏

مساله 1371ـ‏ اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده، باید‏‎ ‎‏قضای آن را بخواند.‏

مساله 1372ـ ‏کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی‏‎ ‎‏واجب نیست فوراً آن را به جا آورد.‏

مساله 1373ـ‏ کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند.‏

مساله 1374ـ‏ اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که‏‎ ‎‏خوانده صحیح نبوده، مستحب است احتیاطاً قضای آن را به جا آورد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 215

مساله 1375ـ‏ قضای نمازهای یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود مثلاً‏‎ ‎‏کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نمازظهر را نخوانده، لازم نیست اول نماز عصر‏‎ ‎‏و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید.‏

مساله 1376ـ‏ اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند‏‎ ‎‏یا مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیریومیه را بخواند، لازم نیست آنها‏‎ ‎‏را به ترتیب به جا آورد.‏

مساله 1377ـ‏ اگرکسی نداند که نمازهایی که ازاو قضا شده کدام یک جلوتر بوده‏‎ ‎‏لازم نیست بطوری بخواند که ترتیب حاصل شود و هر یک را می تواند مقدم بدارد.‏

مساله 1378ـ‏ اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام یک جلوتر‏‎ ‎‏قضا شده احتیاط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند. و آنچه اول قضا شده اول‏‎ ‎‏بخواند و دومی را بعد و همین طور.‏

مساله 1379ـ‏ اگر برای میتی می خواهند نماز قضا بدهند و می دانند آن میت‏‎ ‎‏ترتیب قضا شدن را می دانسته باز لازم نیست طوری قضا را به جا بیاورند که ترتیب‏‎ ‎‏حاصل شود.‏

مساله 1380ـ‏ اگر برای میتی که در مساله پیش گفته شد بخواهند چند نفر را‏‎ ‎‏اجیر کنند که نماز بخوانند لازم نیست برای آنها وقت مرتب معین کنند که با هم شروع‏‎ ‎‏نکنند در عمل.‏

مساله 1381ـ‏ اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که‏‎ ‎‏می دانسته لازم نیست به ترتیب برای او قضا به جا بیاورند.‏

مساله 1382ـ‏ در مساله پیش اگر بخواهند چند نفر را برای به جا آوردن نماز‏‎ ‎‏میت اجیر کنند لازم نیست وقت معین کنند و می توانند همه با هم شروع به قضا کنند.‏

مساله 1383ـ‏ کسی که چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند مثلاً‏‎ ‎‏نمی داند چهار تا بوده یا پنج تا، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است و همچنین‏‎ ‎‏اگر شمارۀ آنها را می دانسته و فراموش کرده اگر مقدار کمتر را بخواند کفایت می کند.‏

مساله 1384ـ‏ کسی که نماز قضا از همین روز یا روزهای پیش دارد می تواند قبل‏‎ ‎‏از خواندن نمازی که قضا شده نماز ادایی را بخواند و لازم نیست نماز قضا را جلو‏‎ ‎‏بیندازد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 216

مساله 1385ـ‏ کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی داند نماز‏‎ ‎‏ظهر است یا عصر است یا عشاء اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت قضای‏‎ ‎‏نمازی که نخوانده کافی است.‏

مساله 1386ـ‏ اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم‏‎ ‎‏از همان روز از او قضا شده، اگرچه لازم نیست نمازهای قضا را، پیش از نماز ادا‏‎ ‎‏بخواند حتی اگرچه وقت داشته باشد و ترتیب بین نمازهای قضا را هم بداند، ولی‏‎ ‎‏احتیاط استحبابی آن است که نمازهای قضا، مخصوصاً نماز قضای همان روز را پیش‏‎ ‎‏از نماز ادا بخواند.‏

مساله 1387ـ‏ تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز‏‎ ‎‏باشد، دیگری نمی تواند نمازهای او را قضا نماید.‏

مساله 1388ـ‏ نماز قضا را با جماعت می شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا‏‎ ‎‏باشد یا قضا و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند مثلاً اگر نماز قضای صبح را با‏‎ ‎‏نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد.‏

مساله 1389ـ‏ مستحب است بچۀ ممیز یعنی بچه ای که خوب بد را می فهمد به‏‎ ‎‏نماز خواندن و عبادتهای دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را به قضای‏‎ ‎‏نمازها هم وادار نمایند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 217