احکام نماز
احکام نماز (مواردی که می شود نماز واجب را شکست)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (مواردی که می شود نماز واجب را شکست)

مساله 1159ـ‏ شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ‏‎ ‎‏مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.‏

مساله 1160ـ‏ اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا‏‎ ‎‏حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید‏‎ ‎‏نماز را بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است.‏

مساله 1161ـ‏ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از‏‎ ‎‏او مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد‏‎ ‎‏و اگر بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او را‏‎ ‎‏بدهد، بعد نماز را بخواند.‏

مساله 1162ـ‏ اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ‏‎ ‎‏باشد، باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم‏‎ ‎‏نمی زند باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیۀ نماز را بخواند و اگر نماز را به هم‏‎ ‎‏می زند، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 182

مساله 1163ـ‏ کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند معصیت کرده،‏‎ ‎‏ولی نماز او صحیح است اگرچه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.‏

مساله 1164ـ‏ اگر پیش از آن که به اندازۀ رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان یا‏‎ ‎‏اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن‏‎ ‎‏آنها نماز را بشکند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 183