احکام نماز
احکام نماز (مُبطِلات نماز)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (مُبطِلات نماز)

مساله 1126ـ‏ دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می گویند:‏

‏اول: آنکه در بین نماز یکی از شرطهای آن از بین برود، مثلاً در بین نماز بفهمد‏‎ ‎‏مکانش غصبی است، دوم: آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی‏‎ ‎‏که وضو یا غسل را باطل می کند پیش آید، مثلاً بول از او بیرون آید، ولی کسی که‏‎ ‎‏نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند، اگر در بین نماز بول یا غایط از او‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 177

‏خارج شود چنانچه به دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید نمازش باطل‏‎ ‎‏نمی شود، و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به‏‎ ‎‏دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.‏

مساله 1127ـ‏ کسی که بی اختیار خوابش برده، اگر نداند که در بین نماز خوابش‏‎ ‎‏برده یا بعد از آن، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند، ولی اگر تمام‏‎ ‎‏شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد، نمازش صحیح‏‎ ‎‏است.‏

مساله 1128ـ‏ اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز‏‎ ‎‏بوده، یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است.‏

مساله 1129ـ‏ اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده‏‎ ‎‏آخر نماز است، یا در سجده شکر، باید آن نماز را دوباره بخواند.‏

‏سوم: از مبطلات نماز آن است که مثل بعض کسانی که شیعه نیستند دستها را‏‎ ‎‏روی هم بگذارد.‏

مساله 1130ـ‏ هرگاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد، اگرچه مثل آنها‏‎ ‎‏نباشد، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولی اگر از روی فراموشی یا‏‎ ‎‏ناچاری یا برای کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روی هم بگذارد‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏چهارم: از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد، آمین بگوید ولی اگر‏‎ ‎‏اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی شود.‏

‏پنجم: از مبطلات نماز آن است که عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند،‏‎ ‎‏یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد، بلکه اگر عمداً بقدری برگردد که نگویند رو به‏‎ ‎‏قبله است، اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است.‏

مساله 1131ـ‏ اگر عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند‏‎ ‎‏نمازش باطل است بلکه اگر سهواً هم صورت را به این مقدار بگرداند احتیاط واجب‏‎ ‎‏آن است که نماز را دوباره بخواند و لازم نیست که نماز اول را تمام نماید، ولی اگر سر‏‎ ‎‏را کمی بگرداند عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 178

‏ششم: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که از آن کلمه قصد‏‎ ‎‏معنی کند اگرچه معنی هم نداشته باشد و یک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتی که دو حرف یا بیشتر باشد،‏‎ ‎‏ولی اگر سهواً بگوید نماز باطل نمی شود.‏

مساله 1132ـ‏ اگر کلمه ای بگوید که یک حرف دارد، چنانچه آن کلمه معنی‏‎ ‎‏داشته باشد مثل (ق) که در زبان عرب به معنای این است که نگهداری کن، چنانچه‏‎ ‎‏معنی آن را بداند و قصد آن را نماید، نمازش باطل می شود، بلکه اگر قصد معنای آن‏‎ ‎‏را نکند ولی ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.‏

مساله 1133ـ‏ سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد، ولی‏‎ ‎‏گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است، اگر عمدی باشد نماز را باطل می کند.‏

مساله 1134ـ‏ اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید مثلاً به قصد ذکر بگوید: ‏«الله‎ ‎اکبر» ‏و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال‏‎ ‎‏ندارد ولی چنانچه به قصد این که چیزی به کسی بفهماند بگوید، اگرچه قصد ذکر هم‏‎ ‎‏داشته باشد، نماز باطل می شود.‏

مساله 1135ـ‏ خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار سوره ای که سجدۀ واجب‏‎ ‎‏دارد و در احکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد اگرچه به‏‎ ‎‏فارسی یا زبان دیگر باشد.‏

مساله 1136ـ‏ اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً یا احتیاطاً چند‏‎ ‎‏مرتبه بگوید اشکال ندارد.‏

مساله 1137ـ‏ در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او‏‎ ‎‏سلام کند، باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد مثلاً بگوید: ‏«اَلسَّلامُ عَلَیکُم»‎ ‎‏یا ‏«سَلامٌ عَلَیکُم»‏ و نباید ‏«عَلَیکُمُ السَّلامُ» ‏بگوید.‏

مساله 1138ـ‏ انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً بگوید،‏‎ ‎‏و اگر عمداً یا از روی فراموشی جواب سلام را بقدری طول دهد، که اگر جواب‏‎ ‎‏بگوید جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر‏‎ ‎‏در نماز نباشد، جواب دادن واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 179

مساله 1139ـ‏ باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود، ولی اگر‏‎ ‎‏سلام کننده کر باشد، چنانچه انسان بطور معمول جواب او را بدهد کافی است.‏

مساله 1140ـ‏ نمازگزار جواب سلام را به قصد جواب بگوید نه به قصد دعا.‏

مساله 1141ـ‏ اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز، یعنی بچه ای که خوب و بد را‏‎ ‎‏می فهمد به نمازگزار سلام کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد.‏

مساله 1142ـ‏ اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده ولی نمازش‏‎ ‎‏صحیح است.‏

مساله 1143ـ‏ اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند، بطوری که سلام حساب‏‎ ‎‏نشود، جواب او واجب نیست.‏

مساله 1144ـ‏ جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند‏‎ ‎‏واجب نیست، و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیرمسلمان‏‎ ‎‏بگوید سلام یا فقط علیک.‏

مساله 1145ـ‏ اگر کسی به عده ای سلام کند، جواب سلام او بر همۀ آنان واجب‏‎ ‎‏است، ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است.‏

مساله 1146ـ‏ اگر کسی به عده ای سلام کند و کسی که سلام کننده قصد سلام‏‎ ‎‏دادن به او را نداشته، جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است.‏

مساله 1147ـ‏ اگر به عده ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است‏‎ ‎‏شک کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه، نباید جواب بدهد،‏‎ ‎‏و همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد. اما‏‎ ‎‏اگر بداند که قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد، باید جواب او را بگوید.‏

مساله 1148ـ‏ سلام کردن مستحب است و خیلی سفارش شده است که سواره‏‎ ‎‏به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند.‏

مساله 1149ـ‏ اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند، بر هر یک واجب است‏‎ ‎‏جواب سلام دیگری را بدهد.‏

مساله 1150ـ‏ در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید‏‎ ‎‏مثلاً اگر کسی گفت ‏سلام علیکم ‏در جواب بگوید ‏سلام علیکم و رحمة الله.


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 180

‏هفتم: از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدی است و چنانچه سهواً هم با صدا‏‎ ‎‏بخندد یا لبخند بزند نمازش باطل نمی شود.‏

مساله 1151ـ‏ اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند، مثلاً رنگش‏‎ ‎‏سرخ شود، چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود، باید نمازش را دوباره بخواند.‏

‏هشتم: از مبطلات نماز آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند، ولی اگر‏‎ ‎‏برای کار دنیا بی صدا گریه کند اشکال ندارد ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه‏‎ ‎‏کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد، بلکه از بهترین اعمال است.‏

‏نهم: از مبطلات نماز کاری است که صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن و‏‎ ‎‏به هوا پریدن و مانند اینها، کم باشد یا زیاد، عمداً باشد یا از روی فراموشی. ولی‏‎ ‎‏کاری که صورت نماز را به هم نزند مثل اشاره کردن به دست اشکال ندارد.‏

مساله 1152ـ‏ اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند‏‎ ‎‏نمازش باطل می شود.‏

مساله 1153ـ‏ اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شک کند‏‎ ‎‏که نماز به هم خورده یا نه، نمازش صحیح است.‏

‏دهم: از مبطلات نماز، خوردن و آشامیدن است، اگر در نماز طوری بخورد یا‏‎ ‎‏بیاشامد که نگویند نماز می خواند.‏

مساله 1154ـ‏ احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد چه‏‎ ‎‏موالات نماز به هم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز می خواند یا نگویند.‏

مساله 1155ـ‏ اگر در بین نماز، غذایی را که لای دندانها مانده فرو ببرد، نمازش‏‎ ‎‏باطل نمی شود. و اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم‏‎ ‎‏کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا می کند.‏

‏یازدهم: از مبطلات نماز شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو‏‎ ‎‏رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است.‏

‏دوازدهم: از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم یا زیاد کند،‏‎ ‎‏یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم یا زیاد نماید.‏

مساله 1156ـ‏ اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل‏‎ ‎‏می کند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 181