احکام نماز
احکام نماز (احکام مسجد)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (احکام مسجد)

مساله 900ـ‏ نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام‏‎ ‎‏است و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند. و‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، واگر نجس‏‎ ‎‏شود نجاستش را برطرف نمایند، مگر آنکه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.‏

مساله 901ـ‏ اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد و پیدا‏‎ ‎‏نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولی اگر بی احترامی به مسجد باشد بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب، باید به کسی که می تواند تطهیر کند اطلاع دهد.‏

مساله 902ـ‏ اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب‏‎ ‎‏کردن ممکن نیست باید آنجا را بکنند، یا اگر خرابی زیاد لازم نمی آید خراب نمایند،‏‎ ‎‏و هزینۀ پرکردن چاله و تعمیر خرابی بر کسی است که مسجد را نجس کرده است و بر‏‎ ‎‏اشخاصی که برای تطهیر مسجد جایی ازآن را کندند، یاقسمتی ازآن را خراب نمودند،‏‎ ‎‏پر کردن جایی که کنده اند، و ساختن جایی که خراب کرده اند واجب نیست. ولی اگر‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 143

‏آن کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان باید پر کند و تعمیر نماید.‏

مساله 903ـ‏ اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند،‏‎ ‎‏که دیگر به آن مسجد نگویند بازهم بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر‏‎ ‎‏آن واجب است.‏

مساله 904ـ‏ نجس کردن حرم امامان ‏‏علیهم السلام‏‏ حرام است. و اگر یکی از آنها نجس‏‎ ‎‏شود، چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آنرا تطهیر کنند.‏

مساله 905ـ‏ اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب‏‎ ‎‏بکشند ولی چنانچه بواسطۀ آب کشیدن، خراب می شود و بریدن جای نجس بهتر‏‎ ‎‏است، باید آن را ببرند و اگر کسی که نجس کرده ببرد باید خودش اصلاح کند.‏

مساله 906ـ‏ بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی احترامی به مسجد‏‎ ‎‏باشد حرام است، و همچنین بردن چیزی که نجس شده، در صورتی که بی احترامی‏‎ ‎‏به مسجد باشد حرام است.‏

مساله 907ـ‏ اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی‏‎ ‎‏بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و‏‎ ‎‏مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد.‏

مساله 908ـ‏ بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین‏‎ ‎‏نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند. و‏‎ ‎‏نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه است.‏

مساله 909ـ‏ اگر مسجد خراب هم شود نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملک‏‎ ‎‏و جاده نمایند.‏

مساله 910ـ‏ فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر‏‎ ‎‏مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند. و چنانچه به درد آن‏‎ ‎‏مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر‏‎ ‎‏هم نخورد، می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان‏‎ ‎‏مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 144

مساله 911ـ‏ ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می باشد‏‎ ‎‏مستحب است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می توانند‏‎ ‎‏آن را خراب کنند و دوباره بسازند بلکه می توانند مسجدی را که خراب نشده، برای‏‎ ‎‏احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند.‏

مساله 912ـ‏ تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، و کسی‏‎ ‎‏که می خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی‏‎ ‎‏بپوشد، و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد، و موقع داخل شدن به‏‎ ‎‏مسجد، اول پای راست و موقع بیرون آمدن، اول پای چپ را بگذارد، و همچنین‏‎ ‎‏مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.‏

مساله 913ـ‏ وقتی انسان وارد مسجد می شود، مستحب است دو رکعت نماز به‏‎ ‎‏قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند‏‎ ‎‏کافی است.‏

مساله 914ـ‏ خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به‏‎ ‎‏کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد‏‎ ‎‏مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد‏‎ ‎‏و گمشده ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند ولی بلند کردن صدا برای اذان‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

مساله 915ـ‏ راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسی که پیاز و سیر‏‎ ‎‏ومانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می کند مکروه است به مسجد برود.‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 145