احکام نماز
احکام نماز (پوشانیدن بدن در نماز)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نماز (پوشانیدن بدن در نماز)

مساله 788ـ‏ مرد باید در حال نماز، اگرچه کسی او را نمی بیند عورتین خود را‏‎ ‎‏بپوشاند. و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.‏

مساله 789ـ‏ زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند‏‎ ‎‏ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا‏‎ ‎‏مچ پا لازم نیست. اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید‏‎ ‎‏مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.‏

مساله 790ـ‏ موقعی که انسان قضای سجدۀ فراموش شده یا تشهد فراموش‏‎ ‎‏شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجدۀ سهو هم، باید خود‏‎ ‎‏را مثل موقع نماز بپوشاند.‏

مساله 791ـ‏ اگر انسان عمداً، در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است،‏‎ ‎‏بلکه اگر از روی ندانستن مساله هم باشد بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 792ـ‏ اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است، باید آن را بپوشاند و‏‎ ‎‏چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند‏‎ ‎‏و دوباره بخواند، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز، عورت او پیدا بوده، نمازش‏‎ ‎‏صحیح است.‏

مساله 793ـ‏ اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن‏‎ ‎‏است در حال دیگر، مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت‏‎ ‎‏او پیدا می شود، بوسیله ای آن را بپوشاند، نماز او صحیح است. ولی احتیاط مستحب‏‎ ‎‏آن است که با آن لباس نماز نخواند.‏

مساله 794ـ‏ انسان می تواند درنماز، خود را به علف وبرگ درختان بپوشاند ولی‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است موقعی خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 795ـ‏ اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد که در نماز خود را بپوشاند، گِل ساتر‏‎ ‎‏نیست و می تواند برهنه نماز بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 127

مساله 796ـ‏ اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال‏‎ ‎‏دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تاخیر بیندازد، و اگر چیزی پیدا‏‎ ‎‏نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند.‏

مساله 797ـ‏ کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ‏‎ ‎‏درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد، که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود‏‎ ‎‏را با آن بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را می بیند باید نشسته نماز بخواند و عورت‏‎ ‎‏خود را با ران خود بپوشاند. و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و جلوی‏‎ ‎‏خود را با دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام می دهد و‏‎ ‎‏برای سجود سر را قدری پایین تر می آورد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 128