احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام طهارت (غسل مسّ میت، احکام محتضر و احکام بعد از مرگ)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (غسل مسّ میت، احکام محتضر و احکام بعد از مرگ)

مساله 521ـ‏ اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس‏‎ ‎‏کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید، چه در خواب‏‎ ‎‏مس کند چه در بیداری، با اختیار مس کند یا بی اختیار، حتی اگر ناخن و استخوان او‏‎ ‎‏به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده ای را مس کند‏‎ ‎‏غسل بر او واجب نیست.‏

مساله 522ـ‏ برای مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست‏‎ ‎‏اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.‏

مساله 523ـ‏ اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت یا‏‎ ‎‏موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست.‏

مساله 524ـ‏ برای مس بچه مرده، حتی بچۀ سقط شده ای که چهار ماه او تمام‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 82

‏شده غسل مس میت واجب است بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده ای که از‏‎ ‎‏چهار ماه کمتر دارد غسل کرد، بنابراین اگر بچۀ چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید، مادر‏‎ ‎‏او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهارماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر‏‎ ‎‏او غسل نماید.‏

مساله 525ـ‏ بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید، وقتی بالغ شد واجب‏‎ ‎‏است غسل مس میت کند.‏

مساله 526ـ‏ اگر انسان، میتی را که سه غسل او کاملاً تمام شده مس نماید، غسل‏‎ ‎‏بر او واجب نمی شود، ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را‏‎ ‎‏مس کند اگرچه غسل سوم آنجا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید.‏

مساله 527ـ‏ اگر دیوانه یا بچۀ نابالغی، میت را مس کند، بعد از آن که آن دیوانه،‏‎ ‎‏عاقل یا بچه بالغ شد باید غسل مس میت نماید.‏

مساله 528ـ‏ اگر از بدن زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و پیش‏‎ ‎‏از آن که قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت‏‎ ‎‏کُنَد. ولی اگر قسمتی که جدا شده، استخوان نداشته باشد، برای مس آن غسل واجب‏‎ ‎‏نیست. و از بدن مرده ای که غسلش نداده اند اگر چیزی جدا شود که در حال اتصال‏‎ ‎‏مس آن موجب غسل می شد، بعد از انفصال نیز، مس آن موجب غسل است.‏

مساله 529ـ‏ برای مس استخوان ودندانی که ازمرده جدا شده باشد وآن را غسل‏‎ ‎‏نداده اند باید غسل کرد، ولی برای مس استخوان و دندانی که از زنده جدا شده و‏‎ ‎‏گوشت ندارد، غسل واجب نیست.‏

مساله 530ـ‏ غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولی کسی که‏‎ ‎‏غسل مس میت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد.‏

مساله 531ـ‏ اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک‏‎ ‎‏غسل کافی است.‏

مساله 532ـ‏ برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده است، توقف در مسجد‏‎ ‎‏و جماع و خواندن سوره هایی که سجدۀ واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و‏‎ ‎‏مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 83