احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام طهارت (نفاس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (نفاس)

مساله 508ـ‏ از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید هر خونی که‏‎ ‎‏زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود خون نفاس است. و زن را در‏‎ ‎‏حال نفاس، نفساء می گویند.‏

مساله 509ـ‏ خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند نفاس‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 510ـ‏ لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته ای هم از‏‎ ‎‏رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماند‏‎ ‎‏انسان می شد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.‏

مساله 511ـ‏ ممکن است خون نفاس، یک آن، بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز‏‎ ‎‏نمی شود.‏

مساله 512ـ‏ هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 80

‏اگر می ماند انسان می شد یانه لازم نیست وارسی کند، وخونی که از او خارج می شود‏‎ ‎‏شرعاً خون نفاس نیست.‏

مساله 513ـ‏ توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای‏‎ ‎‏دیگری که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و‏‎ ‎‏مستحب و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد.‏

مساله 514ـ‏ طلاق دادن زنی که در حال نفاس می باشد باطل است و نزدیکی‏‎ ‎‏کردن با او حرام می باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند احتیاط واجب آن است به‏‎ ‎‏دستوری که در احکام حیض گفته شد کفاره بدهد.‏

مساله 515ـ‏ وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را‏‎ ‎‏به جا آورد. و اگر دوباره خون ببیند چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در‏‎ ‎‏وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است، و اگر‏‎ ‎‏روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید.‏

مساله 516ـ‏ اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون‏‎ ‎‏هست باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است، برای‏‎ ‎‏عبادتهای خود غسل کند.‏

مساله 517ـ‏ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد‏‎ ‎‏به اندازۀ روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز‏‎ ‎‏نفاس و بقیه استحاضه می باشد، و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد از‏‎ ‎‏روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان،‏‎ ‎‏کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.‏

مساله 518ـ‏ زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهای‏‎ ‎‏عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازۀ روزهای عادت خود نفاس قرار دهد، و بعد‏‎ ‎‏از آن تا روز دهم می تواند عبادت را ترک نماید یا کارهای مستحاضه را انجام دهد،‏‎ ‎‏ولی ترک عبادت، یک روز یا دو روز خیلی خوب است پس اگر از ده روز بگذرد‏‎ ‎‏روزهای عادتش حیض است و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک کرده باید‏‎ ‎‏قضا کند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 81

مساله 519ـ‏ زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر‏‎ ‎‏از یک ماه پی در پی خون ببیند به اندازۀ روزهای عادت او نفاس است و ده روز از‏‎ ‎‏خونی که بعد از نفاس می بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه‏‎ ‎‏است، مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است، اگر روز‏‎ ‎‏دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز‏‎ ‎‏هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم‏‎ ‎‏است می بیند، استحاضه می باشد، و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونی را که می بیند‏‎ ‎‏در روزهای عادتش باشد، حیض است چه نشانه های حیض را داشته باشد یا نداشته‏‎ ‎‏باشد و اگر در روزهای عادتش نباشد اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، باید آن‏‎ ‎‏را استحاضه قرار دهد.‏

مساله 520ـ‏ زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر‏‎ ‎‏از یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و خونی‏‎ ‎‏که بعد از آن می بیند، اگر نشانۀ حیض را داشته باشد حیض و گرنه آن هم استحاضه‏‎ ‎‏می باشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 82