احکام طهارت
احکام طهارت (وضو)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (وضو)

مساله 236ـ‏ در وضو واجب است صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و‏‎ ‎‏روی پاها را مسح کنند.‏

مساله 237ـ‏ درازای صورت را باید از بالای پیشانی ـ جایی که موی سر بیرون‏‎ ‎‏می آید ـ تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست‏‎ ‎‏قرار می گیرد باید شسته شود، واگر مختصری ازاین مقدار را نشوید وضو باطل است.‏‎ ‎‏وبرای آن که یقین کند این مقدار کاملاً شسته شده باید کمی اطراف آن را هم بشوید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 35

مساله 238ـ‏ اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد‏‎ ‎‏باید ملاحظه کند که مردمان معمولی تا کجای صورت خود را می شویند، او هم تا‏‎ ‎‏همانجا را بشوید و اگر دست و صورتش هر دو برخلاف معمول باشد ولی با هم‏‎ ‎‏متناسب باشند لازم نیست ملاحظه معمول را بکند بلکه به دستوری که در مساله‏‎ ‎‏پیش گفته شد وضو بگیرد، و نیز اگر در پیشانی او مو روئیده یا جلوی سرش مو ندارد‏‎ ‎‏باید به اندازۀ معمول پیشانی را بشوید.‏

مساله 239ـ‏ اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم‏‎ ‎‏و لب او هست که نمی گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا‏‎ ‎‏باشد، باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.‏

مساله 240ـ‏ اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید آب را به پوست‏‎ ‎‏برساند، و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است، و رساندن آب به زیر آن لازم نیست.‏

مساله 241ـ‏ اگر شک کند که پوست صورت از لای مو پیدا است یا نه، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند.‏

مساله 242ـ‏ شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده‏‎ ‎‏نمی شود واجب نیست، ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود‏‎ ‎‏چیزی باقی نمانده واجب است مقداری از آنها را هم بشوید. و کسی که نمی دانسته‏‎ ‎‏باید این مقدار را بشوید اگر نداند در وضوهایی که گرفته این مقدار را شسته یا نه،‏‎ ‎‏نمازهایی که خوانده صحیح است.‏

مساله 243ـ‏ باید صورت را بنابراحتیاط واجب ازبالا به پایین شست واگر ازپایین‏‎ ‎‏به بالا بشوید وضو باطل است، و دستها را باید از مرفق به طرف سرانگشتان بشوید.‏

مساله 244ـ‏ اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد، چنانچه تری دست‏‎ ‎‏به قدری باشد که بواسطۀ کشیدن دست، آب کمی بر آنها جاری شود کافی است.‏

مساله 245ـ‏ بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را‏‎ ‎‏از آرنج تا سرانگشتها بشوید.‏

مساله 246ـ ‏برای آن که یقین کند آرنج را کاملاً شسته باید مقداری بالاتر از آرنج‏‎ ‎‏را هم بشوید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 36

مساله 247ـ‏ کسی که پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مچ شسته، در‏‎ ‎‏موقع وضو باید تا سرانگشتان را بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوی او باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 248ـ‏ در وضو، شستن صورت و دستها، مرتبۀ اول واجب و مرتبۀ دوم‏‎ ‎‏جایز و مرتبۀ سوم و بیشتر از آن حرام می باشد، و اگر با یک مشت آب، تمام عضو‏‎ ‎‏شسته شود و به قصد وضو بریزد یک مرتبه حساب می شود چه قصد بکند یک مرتبه‏‎ ‎‏را، یا قصد نکند.‏

مساله 249ـ‏ بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در‏‎ ‎‏دست مانده مسح کند، و لازم نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 250ـ‏ یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است جای مسح‏‎ ‎‏می باشد، و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است که از درازا به اندازۀ درازای یک انگشت و از پهنا به اندازۀ پهنای‏‎ ‎‏سه انگشت بسته، مسح نماید.‏

مساله 251ـ‏ لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم‏‎ ‎‏صحیح است. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلاً شانه‏‎ ‎‏کند به صورتش می ریزد، یا به جاهای دیگر سر می رسد، باید بیخ موها را مسح کند،‏‎ ‎‏یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید، و اگر موهایی را که به صورت‏‎ ‎‏می ریزد یا به جاهای دیگر سر می رسد جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا‏‎ ‎‏بر موی جاهای دیگر سر، که جلوی آن آمده مسح کند باطل است.‏

مساله 252ـ‏ بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها‏‎ ‎‏را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح کند.‏

مساله 253ـ‏ پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر، بلکه احوط‏‎ ‎‏آن است که با تمام کف دست، روی پا را مسح کند.‏

مساله 254ـ‏ اگر در مسح پا همۀ دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد صحیح‏‎ ‎‏است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 37

مساله 255ـ‏ در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد، و اگر دست را‏‎ ‎‏نگهدارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولی اگر موقعی که دست را‏‎ ‎‏می کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.‏

مساله 256ـ‏ جای مسح باید خشک باشد. و اگر به قدری تر باشد که رطوبت‏‎ ‎‏کف دست به آن اثر نکند مسح باطل است. ولی اگر تری آن بقدری کم باشد که‏‎ ‎‏رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می شود بگویند فقط از تری کف دست است‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

مساله 257ـ‏ اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی تواند دست‏‎ ‎‏را با آب خارج، تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 258ـ‏ اگر رطوبت کف دست فقط به اندازۀ مسح سر باشد، می تواند سر‏‎ ‎‏را با همان رطوبت مسح کند، و برای مسح پاها از اعضاء دیگر وضو رطوبت بگیرد.‏

مساله 259ـ‏ مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطۀ‏‎ ‎‏سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون‏‎ ‎‏آورد، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد، و اگر روی کفش نجس باشد باید چیز پاکی بر‏‎ ‎‏آن بیندازد و بر آن چیز مسح کند.‏

مساله 260ـ‏ اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد باید‏‎ ‎‏تیمم نماید.‏

‏ ‏

وضوی ارتماسی

‏ ‏

مساله 261ـ‏ وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد‏‎ ‎‏وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد، لیکن برای این که مسح سر و‏‎ ‎‏پاها با آب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دستها، قصد شستن وضویی،‏‎ ‎‏هنگام بیرون آوردن دستها از آب باشد، و یا این که مقداری از دست چپ را، باقی‏‎ ‎‏گذارد، تا آن را با دست راست، ترتیبی بشوید.‏

مساله 262ـ ‏در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 38

‏شود، پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو کند باید‏‎ ‎‏صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بیرون‏‎ ‎‏آوردن از آب قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف‏‎ ‎‏آرنج بیرون آورد.‏

مساله 263ـ‏ اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی‏‎ ‎‏انجام دهد اشکالی ندارد.‏

‏ ‏

دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است

‏ ‏

مساله 264ـ‏ کسی که وضو می گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب‏‎ ‎‏می افتد بگوید: ‏«بِسمِ الله وَ بِالله وَ الحَمدُلله الَّذِی جَعَلَ الماءَ طَهُوراً وَ لَم یَجعَلهُ‎ ‎نَجِساً» ‏و موقعی که پیش از وضو دست خود را می شوید بگوید: ‏«اَللهمَّ اجعَلنی مِنَ‎ ‎التَّوّابِینَ وَ اجعَلنِی مِنَ المُتَطَهِّرینَ» ‏و در وقت مضمضه کردن یعنی آب در دهان‏‎ ‎‏گرداندن بگوید: ‏«اَللهمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَومَ القاک وَ اطلِق لِسانی بِذِکرِکَ» ‏و در وقت‏‎ ‎‏استنشاق یعنی آب در بینی کردن بگوید: ‏«اَللهمَّ لا تُحَرِّم عَلَیَّ ریحَ الجَنَّةِ وَاجعَلنِی‎ ‎مِمَّن یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوحَهَا وَطِیبَها»‏ و موقع شستن رو بگوید:‏ «اَللهمَّ بَیِّض وَجهِی یَومَ‎ ‎تَسوَدُّ فِیهِ الوُجُوهُ وَ لا تُسَوِّد وَجهِی یَومَ تَبیَضُّ فِیهِ الوُجُوهُ» ‏و در وقت شستن دست‏‎ ‎‏راست بخواند: ‏«اَللهمَّ اَعطِنی کِتابی بِیَمِینی وَ الخُلدَ فی الجِنَانِ بِیَساری وَ حاسِبنی‎ ‎حِسَاباً یَسِیراً»‏ و موقع شستن دست چپ بگوید: ‏«اَللهمَّ لا تُعطِنِی کِتابِی بِشِمِالی وَ لا‎ ‎مِن وَراءِ ظَهرِی وَ لا تَجعَلهَا مَغلُولَةً اِلی عُنُقی وَ اَعُوذُبِکَ مِن مُقَطَّعاتِ النّیرانِ»‏و‏‎ ‎‏موقعی که سر را مسح می کند بگوید: ‏«اَللهمَّ غَشِّنی بِرَحمَتِکَ وَ بَرَکاتِکَ وَ عَفوِکَ» ‏و‏‎ ‎‏در وقت مسح پا بخواند: ‏«اَللهمَّ ثَبِّتنِی عَلَی الصِّراطِ یَومَ تَزِلُّ فِیهِ الاَقدامُ وَ اجعَل‎ ‎سَعیی فی ما یُرضِیکَ عَنّی یَاذَا الجَلالِ وَ الاکرَامِ».

‏ ‏

شرایط وضو

‏ ‏

‏شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است:‏

‏شرط اول: آن که آب وضو پاک باشد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 39

‏شرط دوم: آن که مطلق باشد.‏

مساله 265ـ ‏وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس‏‎ ‎‏بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد، و اگر با آن وضو نمازی هم‏‎ ‎‏خوانده باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.‏

مساله 266ـ‏ اگر غیر از آب گل آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد،‏‎ ‎‏چنانچه وقت نماز تنگ است باید تیمم کند، و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب‏‎ ‎‏صاف شود و وضو بگیرد.‏

‏شرط سوم: آن که آب وضو مباح باشد. و همچنین بنابر احتیاط باید فضایی که‏‎ ‎‏در آن وضو می گیرد مباح باشد، اگرچه اباحۀ فضا لازم نیست.‏

مساله 267ـ‏ وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است‏‎ ‎‏یا نه، حرام و باطل است، ولی اگر سابقاً راضی بوده و انسان نمی داند که از رضایتش‏‎ ‎‏برگشته یا نه، وضو صحیح است، و نیز اگر آب وضو از صورت و دستها در جای‏‎ ‎‏غصبی بریزد، وضوی او صحیح است.‏

مساله 268ـ‏ وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را‏‎ ‎‏برای همۀ مردم وقف کرده اند یا برای محصلین همان مدرسه، در صورتی که معمولاً‏‎ ‎‏مردم از آب آن وضو بگیرند اشکال ندارد.‏

مساله 269ـ‏ کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن‏‎ ‎‏را برای همۀ مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند، نمی تواند‏‎ ‎‏از حوض آن وضو بگیرد، ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی خواهند در آنجا نماز‏‎ ‎‏بخوانند از حوض آن وضو می گیرند، می تواند از حوض آن وضو بگیرد.‏

مساله 270ـ‏ وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافرخانه ها و مانند اینها برای‏‎ ‎‏کسانی که ساکن آن جاها نیستند، در صورتی صحیح است که معمولاً کسانی هم که‏‎ ‎‏ساکن آن جاها نیستند، با آب آنها وضو بگیرند.‏

مساله 271ـ‏ وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها‏‎ ‎‏راضی است، اشکال ندارد ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که با آب آنها وضو نگیرند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 40

مساله 272ـ‏ اگر فراموش کند آب، غصبی است، و با آن وضو بگیرد صحیح‏‎ ‎‏است.‏

‏شرط چهارم: آن که ظرف آب وضو مباح باشد.‏

‏شرط پنجم: آن که ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.‏

مساله 273ـ‏ اگر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن، آب دیگری ندارد‏‎ ‎‏باید تیمم کند و چنانچه با آن آب وضو بگیرد باطل است. و اگر آب مباح دیگری دارد‏‎ ‎‏چنانچه در آن ظرف غصبی، وضوی ارتماسی بگیرد و یا با آن ظرف، آب به صورت‏‎ ‎‏و دستها بریزد وضویش باطل است، ولی اگر با کف دست، آب از آن ظرف بردارد و‏‎ ‎‏به صورت و دستها بریزد وضویش صحیح است، اگرچه از جهت تصرف در ظرف‏‎ ‎‏غصبی، فعل حرام، مرتکب شده است، و وضوی او از ظرف طلا و نقره، به احتیاط‏‎ ‎‏واجب مثل وضوی از ظرف غصبی است.‏

مساله 274ـ ‏اگر در حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است وضو‏‎ ‎‏بگیرد صحیح است ولی اگر وضوی او تصرف در غصب حساب شود گناهکار است.‏

مساله 275ـ‏ اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده‏‎ ‎‏حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف‏‎ ‎‏کرده اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد.‏

‏شرط ششم: آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن، پاک باشد.‏

مساله 276ـ‏ اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس‏‎ ‎‏شود، صحیح است.‏

مساله 277ـ‏ اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح‏‎ ‎‏است. ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد اولی آن است که اول آن را‏‎ ‎‏تطهیر کند بعد وضو بگیرد.‏

مساله 278ـ‏ اگر یکی ازاعضای وضو نجس باشد وبعد ازوضو شک کند که پیش‏‎ ‎‏از وضو آن جا را آب کشیده یا نه، چنانچه در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس‏‎ ‎‏بودن آن جا نبوده وضو باطل است، واگر می داند ملتفت بوده، یا شک دارد که ملتفت‏‎ ‎‏بوده یا نه، وضو صحیح است. ودر هرصورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 41

مساله 279ـ‏ اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند‏‎ ‎‏نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار‏‎ ‎‏دهد که خون بند بیاید، بعد به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد.‏

‏شرط هفتم: آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد.‏

مساله 280ـ‏ هرگاه وقت بقدری تنگ است که اگر وضو بگیرد، تمام نماز یا‏‎ ‎‏مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمم کند، ولی اگر برای وضو و تیمم‏‎ ‎‏یک اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد.‏

مساله 281ـ‏ کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضو بگیرد صحیح‏‎ ‎‏است چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر.‏

‏شرط هشتم: آن که به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو‏‎ ‎‏بگیرد، و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است.‏

مساله 282ـ‏ لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند ولی‏‎ ‎‏باید در تمام وضو متوجه باشد که وضو می گیرد. بطوری که اگر از او بپرسند چه‏‎ ‎‏می کنی بگوید وضو می گیرم.‏

‏شرط نهم: آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد، یعنی اول صورت و‏‎ ‎‏بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح‏‎ ‎‏نماید، و باید پای راست را پیش از پای چپ مسح کند، و اگر به این ترتیب وضو نگیرد‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏شرط دهم: آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.‏

مساله 283ـ‏ اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد‏‎ ‎‏جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک‏‎ ‎‏شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که‏‎ ‎‏می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می خواهد دست‏‎ ‎‏چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد، وضو‏‎ ‎‏صحیح است.‏

مساله 284ـ‏ اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد ولی بواسطۀ گرمای‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 42

‏هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت خشک شود وضوی او صحیح است.‏

مساله 285ـ‏ راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و‏‎ ‎‏دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است.‏

‏شرط یازدهم: آن که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان‏‎ ‎‏انجام دهد، و اگر دیگری او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دستها و‏‎ ‎‏مسح سر و پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.‏

مساله 286ـ‏ کسی که نمی تواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد.‏‎ ‎‏و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتی که بتواند باید بدهد. ولی باید خود او نیت‏‎ ‎‏وضو کند و با دست خود مسح نماید و اگر نمی تواند باید نایبش دست او را بگیرد و‏‎ ‎‏به جای مسح او بکشد، و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرند و‏‎ ‎‏با آن رطوبت، سر و پای او را مسح کنند. و احتیاط واجب در صورت امکان ضمّ تیمم‏‎ ‎‏است.‏

مساله 287ـ‏ هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد، نباید‏‎ ‎‏در آن کمک بگیرد.‏

‏شرط دوازدهم: آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.‏

مساله 288ـ‏ کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد، مریض شود یا اگر آب را به‏‎ ‎‏مصرف وضو برساند تشنه بماند، نباید وضو بگیرد. ولی اگر نداند که آب برای او‏‎ ‎‏ضرر دارد، و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضویش صحیح است، اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که با آن وضو نماز نخواند، و تیمم کند و چنانچه با آن وضو‏‎ ‎‏نماز خوانده دوباره آن را اعاده نماید.‏

مساله 289ـ‏ اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن‏‎ ‎‏صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.‏

‏شرط سیزدهم: آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.‏

مساله 290ـ‏ اگر می داند چیزی به اعضاء وضو چسبیده ولی شک دارد که از‏‎ ‎‏رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.‏

مساله 291ـ‏ اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 43

‏بگیرند باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند، و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند‏‎ ‎‏باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.‏

مساله 292ـ‏ اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها بواسطۀ سوختن یا‏‎ ‎‏چیز دیگر، برآمدگی پیدا شود، شستن و مسح روی آن کافی است. و چنانچه سوراخ‏‎ ‎‏شود رساندن آب، به زیرپوست لازم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده‏‎ ‎‏شود، لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند ولی چنانچه پوستی که‏‎ ‎‏کنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود باید آن را قطع کند یا آب را به‏‎ ‎‏زیر آن برساند.‏

مساله 293ـ‏ اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه،‏‎ ‎‏چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، مثل آن که بعد از گل کاری شک کند گل به‏‎ ‎‏دست او چسبیده یا نه، باید وارسی کند یا بقدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که‏‎ ‎‏اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.‏

مساله 294ـ‏ جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرک باشد اگر چرک آن‏‎ ‎‏مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد. و همچنین است اگر بعد از گچ کاری و‏‎ ‎‏مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی نماید بر دست‏‎ ‎‏بماند، ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می رسد یا نه، باید آنها را برطرف‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 295ـ‏ اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از‏‎ ‎‏رسیدن آب هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آن جا رسانده یا‏‎ ‎‏نه، وضوی او صحیح است، ولی اگر بداند که موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده، باید‏‎ ‎‏دوباره وضو بگیرد.‏

مساله 296ـ‏ اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب بخودی‏‎ ‎‏خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن‏‎ ‎‏رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده، باید دوباره‏‎ ‎‏وضو بگیرد.‏

مساله 297ـ‏ اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 44

‏ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است، ولی اگر بداند‏‎ ‎‏که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 298ـ‏ اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در‏‎ ‎‏اعضای وضو بوده یا نه، وضو صحیح است.‏

‏ ‏

احکام وضو

‏ ‏

مساله 299ـ‏ کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی‏‎ ‎‏نبودن آن خیلی شک می کند باید به شک خود اعتنا نکند.‏

مساله 300ـ‏ اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می گذارد که وضوی‏‎ ‎‏او باقی است، ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو‏‎ ‎‏رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است.‏

مساله 301ـ‏ کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.‏

مساله 302ـ‏ کسی که می داند وضو گرفته و حَدَثی هم از او سر زده، مثلاً بول‏‎ ‎‏کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد،  واگر‏‎ ‎‏در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است باید وضو‏‎ ‎‏بگیرد، و باید نمازی را که خوانده دوباره بخواند.‏

مساله 303ـ‏ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح است،‏‎ ‎‏ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.‏

مساله 304ـ‏ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و‏‎ ‎‏باید وضو بگیرد و نماز را بخواند.‏

مساله 305ـ‏ اگر بعد از نماز شک کند، که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد‏‎ ‎‏از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.‏

مساله 306ـ ‏اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می ریزد یا نمی تواند از‏‎ ‎‏بیرون آمدن غائط خودداری کند چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به‏‎ ‎‏مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند، باید نماز را در وقتی که مهلت‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 45

‏پیدا می کند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی‏‎ ‎‏که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب آن مانند‏‎ ‎‏اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.‏

مساله 307ـ‏ اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند‏‎ ‎‏دفعه بول از او خارج می شود، وضوی اول کافی است، ولی چنانچه مرضی دارد که‏‎ ‎‏در بین نماز چند مرتبه غائط از او خارج می شود که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو‏‎ ‎‏بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج‏‎ ‎‏شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.‏

مساله 308ـ‏ کسی که غائط طوری پی در پی از او خارج می شود که وضو گرفتن‏‎ ‎‏بعد از هر دفعه برای او سخت است، اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند،‏‎ ‎‏باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.‏

مساله 309ـ‏ کسی که بول پی در پی از او خارج می شود اگر بین دو نماز، قطرۀ‏‎ ‎‏بولی از او خارج نشود می تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره هایی که بین‏‎ ‎‏نماز خارج می شود اشکال ندارد.‏

مساله 310ـ ‏کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می شود اگر نتواند هیچ‏‎ ‎‏مقدار از نماز را با وضو بخواند، می تواند چند نماز را با یک وضو بخواند، مگر‏‎ ‎‏اختیاراً بول یا غائط کند یا چیز دیگری که وضو را باطل می کند پیش آید.‏

مساله 311ـ‏ اگر مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند، باید‏‎ ‎‏به وظیفۀ کسانی که نمی توانند از بیرون آمدن غائط خودداری کنند عمل نماید.‏

مساله 312ـ‏ کسی که غائط پی در پی از او خارج می شود، باید برای هر نمازی‏‎ ‎‏وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود، ولی برای به جا آوردن سجده و تشهد فراموش‏‎ ‎‏شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتی که آنها را بعد از نماز فوراً‏‎ ‎‏به جا بیاورد وضو گرفتن لازم نیست.‏

مساله 313ـ‏ کسی که بول او قطره قطره می ریزد باید برای نماز بوسیلۀ کیسه ای‏‎ ‎‏که در آن، پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری‏‎ ‎‏می کند، خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 46

‏را که نجس شده آب بکشد، و نیز کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری‏‎ ‎‏کند، چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر‏‎ ‎‏جلوگیری نماید. و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد، برای هر نماز مخرج‏‎ ‎‏غائط را آب بکشد.‏

مساله 314ـ‏ کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند در‏‎ ‎‏صورتی که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوفِ ضرر نداشته باشد باید به مقدار‏‎ ‎‏نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیری نماید، و بنابر احتیاط واجب اگرچه خرج‏‎ ‎‏داشته باشد، بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود، خود را معالجه نماید.‏

مساله 315ـ‏ کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، بعد از‏‎ ‎‏آن که مرض او خوب شد، لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق‏‎ ‎‏وظیفه اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید‏‎ ‎‏نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند.‏

‏ ‏

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏ ‏

مساله 316ـ ‏برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:‏

‏اول: برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.‏

‏دوم: برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حَدَثی از او سرزده‏‎ ‎‏مثلاً بول کرده باشد.‏

‏سوم: برای طواف واجب خانۀ کعبه.‏

‏چهارم: اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.‏

‏پنجم: اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.‏

‏ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و‏‎ ‎‏مانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن‏‎ ‎‏برساند، ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو، بی احترامی به قرآن باشد باید بدون‏‎ ‎‏این که وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب‏‎ ‎‏بکشد و تا ممکن است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداری کند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 47

مساله 317ـ ‏مس نمودن خط قرآن، یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن‏‎ ‎‏برای کسی که وضو ندارد، حرام است. ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان‏‎ ‎‏دیگری ترجمه کنند مس آن اشکال ندارد.‏

مساله 318ـ‏ جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر‏‎ ‎‏مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیری کنند.‏

مساله 319ـ‏ کسی که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی‏‎ ‎‏نوشته شده باشد مس نماید. و همچنین است بنابر احتیاط واجب مس اسم مبارک‏‎ ‎‏پیغمبر و امام و حضرت زهرا ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

مساله 320ـ‏ اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا‏‎ ‎‏غسل کند صحیح است و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن برای نماز وضو‏‎ ‎‏بگیرد اشکال ندارد.‏

مساله 321ـ‏ کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و‏‎ ‎‏بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است.‏

مساله 322ـ‏ مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به‏‎ ‎‏مسجد و حرم امامان ‏‏علیهم السلام‏‏ وضو بگیرد، و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن‏‎ ‎‏و نوشتن آن و نیز برای مس حاشیۀ قرآن و برای خوابیدن، وضو گرفتن مستحب‏‎ ‎‏است، و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد، و اگر برای یکی از‏‎ ‎‏این کارها وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد، می تواند به جا آورد مثلاً‏‎ ‎‏می تواند با آن وضو نماز بخواند.‏

‏ ‏

چیزهایی که وضو را باطل می کند

‏ ‏

مساله 323ـ‏ هفت چیز وضورا باطل می کند: اول: بول. دوم: غائط. سوم: بادمعده‏‎ ‎‏و روده که از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابی که به واسطۀ آن چشم نبیند و‏‎ ‎‏گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند وگوش بشنود وضو باطل نمی شود. پنجم: چیزهایی‏‎ ‎‏که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی. ششم: استحاضه زنان،‏‎ ‎‏که بعداً گفته می شود. هفتم: کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 48

احکام وضوی جبیره

‏ ‏

‏چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن‏‎ ‎‏می گذارند جبیره نامیده می شود.‏

مساله 324ـ‏ اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد،‏‎ ‎‏چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید بطور معمول وضو گرفت.‏

مساله 325ـ‏ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستها است و روی آن‏‎ ‎‏باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافی است، ولی‏‎ ‎‏چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است که دست تر بر آن بکشد و‏‎ ‎‏بعد پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار‏‎ ‎‏هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید اطراف زخم را بطوری‏‎ ‎‏که در وضو گفته شد، از بالا به پایین بشوید و بنابراحتیاط مستحب پارچه پاکی روی‏‎ ‎‏زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست شستن‏‎ ‎‏اطراف زخم کافی است و در هر صورت تیمم لازم نیست.‏

مساله 326ـ‏ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و‏‎ ‎‏روی آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند، باید پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و‏‎ ‎‏روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند. و بنابر احتیاط مستحب‏‎ ‎‏تیمم هم بنماید، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید به جای وضو تیمم کند و بهتر‏‎ ‎‏است یک وضو بدون مسح هم بگیرد.‏

مساله 327ـ‏ اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردن آن‏‎ ‎‏ممکن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید روی آن‏‎ ‎‏را باز کند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، یا جلوی سر‏‎ ‎‏و روی پاها.‏

مساله 328ـ‏ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دستها باشد و بشود‏‎ ‎‏روی آن را باز کرد، چنانچه ریختن آب، روی آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر‏‎ ‎‏ندارد، واجب است دست تر روی آن بکشد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 49

مساله 329ـ ‏اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن‏‎ ‎‏گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم‏‎ ‎‏ندارد، باید آب را به روی زخم برساند، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس‏‎ ‎‏است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد بدون زحمت‏‎ ‎‏و مشقت، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که‏‎ ‎‏آب برای زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست، یا زخم‏‎ ‎‏نجس است و نمی شود آن را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید، و اگر جبیره پاک‏‎ ‎‏است روی آن را مسح کند، و اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر‏‎ ‎‏کشید، مثلاً دوایی است که به دست می چسبد، پارچه پاکی را بطوری که جزء جبیره‏‎ ‎‏حساب شود، روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد، و اگر این هم ممکن نیست‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.‏

مساله 330ـ‏ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکی از دستها را فرا گرفته باشد باز‏‎ ‎‏احکام جبیره جاری، و وضوی جبیره ای کافی است، ولی اگر معظم اعضای وضو را‏‎ ‎‏گرفته باشد، بنابر احتیاط، باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم، اگرچه کفایت تیمم‏‎ ‎‏در این صورت بعید نیست.‏

مساله 331ـ‏ اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، باید تیمّم بنماید.‏

مساله 332ـ‏ کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست‏‎ ‎‏تر روی آن کشیده است، می تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند یا از جاهای‏‎ ‎‏دیگر وضو رطوبت بگیرد.‏

مساله 333ـ‏ اگرجبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری ازطرف انگشتان‏‎ ‎‏و مقداری از طرف بالای پا باز است، باید جاهایی که باز است روی پا را، و جایی که‏‎ ‎‏جبیره است روی جبیره را مسح کند.‏

مساله 334ـ‏ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و‏‎ ‎‏اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره‏‎ ‎‏است باید به دستور جبیره عمل نماید.‏

مساله 335ـ‏ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 50

‏ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند، و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید،‏‎ ‎‏و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و‏‎ ‎‏دستها است اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند‏‎ ‎‏و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.‏

مساله 336ـ‏ اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست، ولی به‏‎ ‎‏جهت دیگری آب برای همه دست و صورت ضرر دارد، باید تیمم کند و احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد، ولی اگر برای مقداری از دست و‏‎ ‎‏صورت ضرر دارد چنانچه اطراف آن را بشوید کافی بودن بعید نیست، ولی احتیاط به‏‎ ‎‏تیمم ترک نشود.‏

مساله 337ـ‏ اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب‏‎ ‎‏بکشد یا آب برای آن ضرر دارد اگر روی آن بسته است، باید به دستور جبیره عمل‏‎ ‎‏کند، و اگر معمولاً باز است شستن اطراف آن کافی است.‏

مساله 338ـ‏ اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن‏‎ ‎‏ممکن نیست، یا به قدری مشقت دارد که نمی شود تحمل کرد، باید به دستور جبیره‏‎ ‎‏عمل کند.‏

مساله 339ـ‏ غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است، ولی بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید آن را ترتیبی به جا آورند نه ارتماسی.‏

مساله 340ـ‏ کسی که وظیفه او تیمم است، اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم‏‎ ‎‏یا دمل یا شکستگی باشد باید به دستور وضوی جبیره ای، تیمم جبیره ای نماید.‏

مساله 341ـ‏ کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند، چنانچه بداند‏‎ ‎‏که تا آخر وقت عذر او برطرف نمی شود، می تواند در اول وقت نماز بخواند، ولی اگر‏‎ ‎‏امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند و‏‎ ‎‏اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای به جا آورد.‏

مساله 342ـ‏ اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست موی چشم خود را‏‎ ‎‏بچسباند، باید وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد و احتیاط آن است که تیمم هم‏‎ ‎‏بنماید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 51

مساله 343ـ‏ کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره ای بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد.‏

مساله 344ـ‏ نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوانده صحیح است و‏‎ ‎‏بعد از آن که عذرش برطرف شد، برای نمازهای بعد هم نباید وضو بگیرد، ولی اگر‏‎ ‎‏برای آن که نمی دانسته تکلیفش جبیره است یا تیمم هر دو را انجام داده باشد باید‏‎ ‎‏برای نمازهای بعد وضو بگیرد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 52