احکام طهارت
احکام طهارت (نجاسات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (نجاسات)

مساله 83ـ‏ نجاسات یازده چیز است: اول بول، دوم غائط، سوم منی، چهارم‏‎ ‎‏مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوک، هشتم کافر، نهم شراب، دهم فقّاع،‏‎ ‎‏یازدهم عرق شتر نجاست خوار.‏

‏ ‏

1و2ـ بول و غائط

‏ ‏

مساله 84ـ‏ بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که‏‎ ‎‏اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند، نجس است، ولی فضلۀ حیوانات‏‎ ‎‏کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 14

مساله 85ـ ‏فضلۀ پرندگان حرام گوشت، نجس است.‏

مساله 86ـ‏ بول و غائط حیوان نجاست خوار، نجس است و همچنین است بول و‏‎ ‎‏غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده، یعنی با آن نزدیکی نموده، و گوسفندی که‏‎ ‎‏استخوان آن از خوردن شیر خوک، محکم شده است.‏

‏ ‏

3ـ منی

‏ ‏

مساله 87ـ‏ منی حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است.‏

‏ ‏

4ـ مردار

‏ ‏

مساله 88ـ‏ مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده‏‎ ‎‏باشد یا به غیر دستوری که در شرع معین شده، آن را کشته باشند. و ماهی چون خون‏‎ ‎‏جهنده ندارد، اگرچه در آب بمیرد، پاک است.‏

مساله 89ـ‏ چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان، روح‏‎ ‎‏نداشته اگر از غیرحیوانی باشد که مثل سگ نجس است، پاک می باشد.‏

مساله 90ـ‏ اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد و در حالی که زنده‏‎ ‎‏است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند، نجس است.‏

مساله 91ـ‏ پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده،‏‎ ‎‏اگرچه آنها را بکنند پاک است، ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع‏‎ ‎‏افتادنش نرسیده و آن را کنده اند اجتناب نمایند.‏

مساله 92ـ‏ تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید، اگر پوست روی آن‏‎ ‎‏سفت شده باشد، پاک است، ولی ظاهر آن را باید آب کشید.‏

مساله 93ـ‏ اگر بره و بزغاله، پیش از آن که علف خوار شوند بمیرند، پنیر مایه ای‏‎ ‎‏که در شیردان آنها می باشد پاک است، ولی ظاهر آن را باید آب کشید.‏

مساله 94ـ‏ دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از خارجه‏‎ ‎‏می آورند اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد، پاک است.‏

مساله 95ـ‏ گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است،‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 15

‏و همچنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد، ولی اگر بدانند آن مسلمان‏‎ ‎‏از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه،‏‎ ‎‏نجس می باشد.‏

‏ ‏

5ـ خون

‏ ‏

مساله 96ـ ‏خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر‏‎ ‎‏رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است، پس خون حیوانی که مانند‏‎ ‎‏ماهی و پشه خون جهنده ندارد، پاک می باشد.‏

مساله 97ـ ‏اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند‏‎ ‎‏و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در بدنش می ماند، پاک است، ولی‏‎ ‎‏اگر به علت نفس کشیدن یا بواسطۀ این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به‏‎ ‎‏بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است.‏

مساله 98ـ‏ خونی که در تخم مرغ می باشد نجس نیست، ولی به احتیاط واجب‏‎ ‎‏باید از خوردن آن اجتناب کند، و اگر خون را با زردۀ تخم مرغ به هم بزنند که از بین‏‎ ‎‏برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.‏

مساله 99ـ‏ خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود نجس است و شیر‏‎ ‎‏را نجس می کند.‏

مساله 100ـ‏ خونی که از لای دندانها می آید، اگر بواسطۀ مخلوط شدن با آب‏‎ ‎‏دهان از بین برود، پاک است، و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.‏

مساله 101ـ ‏خونی که به واسطۀ کوبیده شدنِ زیرِ ناخن یا زیرپوست می میرد،‏‎ ‎‏اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است، و اگر به آن خون بگویند در‏‎ ‎‏صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود، اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل‏‎ ‎‏خون را بیرون آورند و اگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد‏‎ ‎‏نشود، بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه، بر آن بگذارند و روی پارچه دست تر‏‎ ‎‏بکشند.‏

مساله 102ـ‏ اگر انسان نداند که خون، زیرپوست مرده یا گوشت بواسطۀ کوبیده‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 16

‏شدن به آن حالت درآمده، پاک است.‏

مساله 103ـ‏ اگر موقع جوشیدن غذا ذره ای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف‏‎ ‎‏آن نجس می شود، و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست.‏

مساله 104ـ‏ زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، اگر‏‎ ‎‏معلوم نباشد که با خون مخلوط است، پاک می باشد.‏

‏ ‏

6و7ـ سگ و خوک

‏ ‏

مساله 105ـ‏ سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند حتی مو و استخوان و‏‎ ‎‏پنجه و ناخن و رطوبت های آنها، نجس است ولی سگ و خوک دریایی پاک است.‏

‏ ‏

8ـ کافر

‏ ‏

مساله 106ـ‏ کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار‏‎ ‎‏می دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏را قبول ندارد،‏‎ ‎‏نجس است. و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد. و نیز کسی که‏‎ ‎‏ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می دانند‏‎ ‎‏منکر شود چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است، و انکار آن چیز برگردد به انکار‏‎ ‎‏خدا یا توحید یا نبوت، نجس می باشد، و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد،‏‎ ‎‏گرچه لازم نیست.‏

مساله 107ـ‏ تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبت های او نجس است.‏

مساله 108ـ‏ اگر پدر و مادر و جدّ بچۀ نابالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است،‏‎ ‎‏و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پاک است.‏

مساله 109ـ‏ کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک می باشد. ولی احکام‏‎ ‎‏دیگر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد، و نباید در قبرستان‏‎ ‎‏مسلمانان دفن شود.‏

مساله 110ـ‏ اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی‏‎ ‎‏داشته باشد، نجس است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 17

9ـ شراب

‏ ‏

مساله 111ـ‏ شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند، چنانچه به خودی‏‎ ‎‏خود روان باشد، نجس است، و اگر مثل بنگ و حشیش، روان نباشد اگر چه چیزی در‏‎ ‎‏آن بریزند که روان شود، پاک است.‏

مساله 112ـ‏ الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها‏‎ ‎‏بکار می برند اگر انسان نداند از چیزی که مست کننده و روان است درست کرده اند،‏‎ ‎‏پاک می باشد.‏

مساله 113ـ‏  اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید، حرام، ولی‏‎ ‎‏نجس نیست مگر آن که معلوم شود که مست کننده است، و اگر به واسطه پختن‏‎ ‎‏جوش بیاید خوردنش حرام است ولی نجس نیست.‏

مساله 114ـ‏ خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک، و خوردن‏‎ ‎‏آنها حلال است.‏

‏ ‏

10ـ فقّاع

‏ ‏

مساله 115ـ‏ فقّاع که از جو گرفته می شود و به آن آبجو می گویند نجس است،‏‎ ‎‏ولی آبی که به دستور طبیب از جو می گیرند و به آن ماءالشعیر می گویند پاک می باشد.‏

‏ ‏

عرق جُنُب از حرام

‏ ‏

مساله 116ـ ‏عرق جنب از حرام، نجس نیست، ولی احتیاط واجب آن است که با‏‎ ‎‏بدن یا لباسی که به آن آلوده شده، نماز نخوانند.‏

مساله 117ـ‏ اگر انسان در موقعی که نزدیکی با زن، حرام است ـ مثلاً در روزۀ‏‎ ‎‏ماه رمضان ـ با زن خود نزدیکی کند بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود در نماز‏‎ ‎‏اجتناب نماید.‏

مساله 118ـ‏ اگر جنب از حرام، به واسطه تنگی وقت، عوض غسل، تیمم نماید‏‎ ‎‏و بعد از تیمم و خواندن نماز عرق کند بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود در نماز‏‎ ‎‏اجتناب نماید، ولی اگر بواسطۀ عذر دیگر تیمم کند، اجتناب لازم نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 18

مساله 119ـ ‏اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب، باید از عرق خود در نماز اجتناب کند، ولی اگر اول با حلال خود‏‎ ‎‏نزدیکی کند و بعد از حرام، جنب شود، عرق او وجوب اجتناب ندارد.‏

‏ ‏

11ـ عرق شتر نجاست خوار

‏ ‏

مساله 120ـ ‏عرق شتر نجاست خوار، نجس است، ولی اگر حیوانات دیگر،‏‎ ‎‏نجاست خوار شوند از عرق آنها اجتناب لازم نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 19