احکام طهارت
احکام طهارت (احکام تَخلّی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام طهارت (احکام تَخلّی)

مساله 57ـ‏ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از‏‎ ‎‏کسانی که مکلفند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه‏‎ ‎‏ممیّز و بچه های ممیّز که خوب و بد را می فهمند، بپوشاند ولی زن و شوهر لازم‏‎ ‎‏نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.‏

مساله 58ـ‏ لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، و اگر مثلاً با‏‎ ‎‏دست هم آن را بپوشاند، کافی است.‏

مساله 59ـ‏ موقع تخلّی باید طرف جلوی بدن، یعنی شکم و سینه رو به قبله و‏‎ ‎‏پشت به قبله نباشد.‏

مساله 60ـ‏ اگر موقع تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله‏‎ ‎‏باشد و عورت را از قبله بگرداند کفایت نمی کند، و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا‏‎ ‎‏پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله‏‎ ‎‏ننماید.‏

مساله 61ـ‏ در موقع تطهیرِ مخرجِ بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله بودن‏‎ ‎‏اشکالی ندارد، ولی اگر در موقع استبراء، بول از مخرج بیرون آید، در این حال رو به‏‎ ‎‏قبله و پشت به قبله بودن حرام است.‏

مساله 62ـ‏ اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود رو به قبله یا پشت به‏‎ ‎‏قبله بنشیند، باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد‏‎ ‎‏که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد.‏

مساله 63ـ‏ احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به‏‎ ‎‏قبله ننشانند، ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست.‏

مساله 64ـ‏ در چهار جا تخلّی حرام است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 11

‏اول: در کوچه های بن بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند. دوم:‏‎ ‎‏در ملک کسی که اجازۀ تخلّی نداده است. سوم: در جایی که برای عدۀ مخصوصی‏‎ ‎‏وقف شده است مثل بعضی از مدرسه ها. چهارم: روی قبر مومنین در صورتی که‏‎ ‎‏بی احترامی به آنان باشد.‏

مساله 65ـ‏ در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک می شود:‏

‏اول: آن که با غائط، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد. دوم: آن که‏‎ ‎‏نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد. سوم: آن که اطراف مخرج بیشتر از‏‎ ‎‏مقدار معمول آلوده شده باشد، و در غیر این سه صورت می شود مخرج را با آب‏‎ ‎‏شست و یا به دستوری که بعداً گفته می شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد،‏‎ ‎‏اگرچه شستن با آب بهتر است.‏

مساله 66ـ‏ مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن‏‎ ‎‏بول یک مرتبه بشویند کافی است، ولی زنها و همچنین کسانی که بولشان از‏‎ ‎‏غیرمجرای طبیعی می آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.‏

مساله 67ـ‏ اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن نماند،‏‎ ‎‏ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد، و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که‏‎ ‎‏ذره ای از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.‏

مساله 68ـ‏ هرگاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف کنند،‏‎ ‎‏اگر چه پاک شدنش محل تامل است ولی نماز خواندن مانعی ندارد و چنانچه چیزی‏‎ ‎‏هم به آن برسد نجس نمی شود و ذره های کوچک و لزوجت محل اشکال ندارد.‏

مساله 69ـ‏ لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با‏‎ ‎‏اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است، بلکه اگر با یک مرتبه هم غائط‏‎ ‎‏برطرف شد کفایت می کند، ولی با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنها‏‎ ‎‏لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاک کند محل را، نماز‏‎ ‎‏نمی تواند بخواند.‏

مساله 70ـ‏ اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، اگرچه همیشه بعد از بول‏‎ ‎‏یا غائط فوراً تطهیر می کرده، باید خود را تطهیر نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 12

مساله 71ـ‏ اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه،‏‎ ‎‏نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند.‏

‏ ‏

اِستِبراء

‏ ‏

مساله 72ـ ‏استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام‏‎ ‎‏می دهند، و آن دارای اقسامی است، و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول،‏‎ ‎‏اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانۀ‏‎ ‎‏دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت‏‎ ‎‏پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه‏‎ ‎‏سر آلت را فشار دهند.‏

مساله 73ـ ‏آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به‏‎ ‎‏آن مَذی می گویند پاک است. و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن وَذی‏‎ ‎‏گفته می شود و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن وَدی می گویند، اگر بول‏‎ ‎‏به آن نرسیده باشد، پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او‏‎ ‎‏خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها، پاک می باشد.‏

مساله 74ـ‏ اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید که‏‎ ‎‏نداند پاک است یا نه، نجس می باشد. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می شود، ولی‏‎ ‎‏اگر شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید که نداند‏‎ ‎‏پاک است یا نه، پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند.‏

مساله 75ـ‏ کسی که استبراء نکرده اگر بواسطۀ آن که مدتی از بول کردن او‏‎ ‎‏گذشته، یقین کند بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا‏‎ ‎‏نه، آن رطوبت پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند.‏

مساله 76ـ ‏اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو‏‎ ‎‏رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی، واجب است احتیاطاً غسل کند، وضو هم‏‎ ‎‏بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است.‏

مساله 77ـ ‏برای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک‏‎ ‎‏است یا نه، پاک می باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمی کند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 13

مستحبات و مکروهات تخلّی

‏ ‏

مساله 78ـ‏ مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، و‏‎ ‎‏موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اول پای چپ و موقع بیرون آمدن، اول پای راست را‏‎ ‎‏بگذارد. و همچنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را‏‎ ‎‏برپای چپ بیندازد.‏

مساله 79ـ‏ نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی، مکروه است ولی اگر‏‎ ‎‏عورت خود را به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلّی، نشستن‏‎ ‎‏روبروی باد و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه می دهد و‏‎ ‎‏چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می باشد. و همچنین‏‎ ‎‏است حرف زدن در حال تخلی ولی اگر ناچار باشد، یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد.‏

مساله 80ـ‏ ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت، و سوراخ جانوران و‏‎ ‎‏در آب، خصوصاً آب ایستاده مکروه است.‏

مساله 81ـ‏ خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است. و اگر ضرر برساند باید‏‎ ‎‏خودداری نکند.‏

مساله 82ـ ‏مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و‏‎ ‎‏بعد از بیرون آمدن منی، بول کند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 14