فهارس
فهرست مآخذ
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان ‏

‏صحیفه امام ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏4/10/57‏

‏مصاحبۀ با تلویزیون «سى.بى.اس»‏

‏5‏

‏387-388‏

‏2‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏182-185‏

‏3‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏197-198‏

‏4‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏98-99‏

‏5‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏185‏

‏6‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏606-617‏

‏7‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏98-105‏

‏8‏

‏11/10/67‏

‏پیام به آقاى میخائیل گورباچف‏

‏21‏

‏222‏

‏9‏

‏22/7/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏9‏

‏10‏

‏10/8/56‏

‏سخنرانى در جمع روحانیون‏

‏3‏

‏236‏

‏11‏

‏10/8/56‏

‏سخنرانى در جمع روحانیون ‏

‏3‏

‏235‏

‏12‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏186-187‏

‏13‏

‏16/12/57‏

‏سخنرانى در جمع پزشکان و پرستاران قم‏

‏6‏

‏342‏

‏14‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 247


‎ ‎

‏15‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏16‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏461ـ462‏

‏17‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏18‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏19‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏20‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏20-21‏

‏21‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏87-89‏

‏22‏

‏6/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏185-187‏

‏23‏

‏6/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏188‏

‏24‏

‏14/4/58‏

‏سخنرانى در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏455-457‏

‏25‏

‏15/3/68‏

‏وصیتنامه سیاسى ـ الهى امام خمینى‏

‏21‏

‏404ـ405‏

‏26‏

‏30/3/64‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان نظام در عید سعیدفطر‏

‏19‏

‏284-285‏

‏27‏

‏1/1/65‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونى به ملت ایران در آغاز سال نو‏

‏20‏

‏16-17‏

‏28‏

‏24/2/58‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى جامعۀ کلیمیان ایران‏

‏7‏

‏287-289‏

‏29‏

‏21/4/62‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم‏

‏17‏

‏527-528‏

‏30‏

‏18/6/60‏

‏سخنرانى در جمع ائمۀ جماعات خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏213‏

‏31‏

‏4/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏162‏

‏32‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏33‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏34‏

‏10/4/59‏

‏سخنرانى در جمع رؤساى آموزش و پرورش و اعضاى‏‏ ‏‎ ‎‏انجمن اسلامى وزارت کشور‏

‏12‏

‏498‏

‏35‏

‏1/3/58‏

‏سخنرانى در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏429‏

‏36‏

‏2/10/58‏

‏سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما‏

‏11‏

‏381‏

‏37‏

‏16/3/58‏

‏سخنرانى در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز‏

‏8‏

‏62‏

‏38‏

‏23/8/60‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت‏

‏15‏

‏358‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 248


‎ ‎

‏39‏

‏23/10/60‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏493-494‏

‏40‏

‏6/8/59‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏13‏

‏291‏

‏41‏

‏6/8/59‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏13‏

‏286-287‏

‏42‏

‏2/6/58‏

‏سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏340‏

‏43‏

‏30/4/58‏

‏سخنرانى در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏169-170‏

‏44‏

‏30/4/58‏

‏سخنرانى در جمع دانشجویان بابل‏

‏9‏

‏168-169‏

‏45‏

‏7/6/61‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت‏

‏16‏

‏451‏

‏46‏

‏14/10/59‏

‏سخنرانى در جمع سفیران و کارداران ایران‏

‏13‏

‏487‏

‏47‏

‏6/10/61‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان حزب جمهورى اسلامى‏

‏17‏

‏192‏

‏48‏

‏28/6/61‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش ‏‎ ‎‏و‏‏ ‏‏آموزش عالى‏

‏16‏

‏500‏

‏49‏

‏21/3/59‏

‏سخنرانى در جمع مدیران صندوقهاى قرض الحسنه‏

‏12‏

‏419-420‏

‏50‏

‏11/3/60‏

‏سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز ‏

‏14‏

‏389-391‏

‏51‏

‏21/2/62‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان نظام‏

‏17‏

‏430-434‏

‏52‏

‏21/2/62‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان نظام‏

‏17‏

‏434-435‏

‏53‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تقریرات درس فلسفه‏

‏ ‏

‏54‏

‏15/3/68‏

‏وصیتنامه سیاسى ـ الهى امام خمینى‏

‏21‏

‏393-396‏

‏55‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏182-184‏

‏56‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏184-191‏

‏57‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏309-310‏

‏58‏

‏11/3/60‏

‏سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏388-389‏

‏59‏

‏11/3/60‏

‏سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏386-388‏

‏60‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سورۀ حمد‏

‏93-96‏

‏61‏

‏1/10/62‏

‏سخنرانى در جمع مردم و مسئولین نظام‏

‏18‏

‏261-263‏

‏62‏

‏6/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏183-184‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 249


‎ ‎

‏63‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏191-195‏

‏64‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة ‏

‏195-203‏

‏65‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة ‏

‏203-205‏

‏66‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف الاسرار‏

‏134‏

‏67‏

‏18/8/58‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامى‏‎ ‎‏ ‏‏خرم آباد‏

‏11‏

‏22‏

‏68‏

‏23/6/63‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان استان خراسان‏

‏19‏

‏63-65‏

‏69‏

‏4/1/65‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان نظام‏

‏20‏

‏20-22‏

‏70‏

‏11/12/64‏

‏سخنرانى در جمع بانوان جامعة الزهراء‏

‏20‏

‏4-6‏

‏71‏

‏18/12/60‏

‏سخنرانى در جمع رزمندگان اسلام‏

‏16‏

‏87-88‏

‏72‏

‏28/3/60‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران‏

‏14‏

‏472-473‏

‏73‏

‏7/4/59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونى به ملت ایران‏

‏12‏

‏480-481‏

‏74‏

‏15/3/68‏

‏وصیتنامه سیاسى ـ الهى امام خمینى‏

‏21‏

‏396-397‏

‏75‏

‏8/3/58‏

‏سخنرانى در جمع هیأت قائمیۀ تهران‏

‏8‏

‏14‏

‏76‏

‏19/10/57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوتاکونیتنوا»‏

‏5‏

‏407‏

‏77‏

‏6/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏184‏

‏78‏

‏13/4/58‏

‏سخنرانى در جمع پاسداران آباده‏

‏8‏

‏411-415‏

‏79‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏6‏

‏80‏

‏13/4/58‏

‏سخنرانى در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏8‏

‏434-435‏

‏81‏

‏13/4/58‏

‏سخنرانى در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏8‏

‏433-434‏

‏82‏

‏11/8/58‏

‏سخنرانى در جمع دانشجویان عربستانى مقیم ایران‏

‏10‏

‏446‏

‏83‏

‏7/6/58‏

‏سخنرانى در جمع اهالى عجبشیر و جوانرود‏

‏9‏

‏359‏

‏84‏

‏20/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏450-451‏

‏85‏

‏6/6/59‏

‏سخنرانى در جمع خانوادۀ امام موسى صدر‏

‏13‏

‏167-168‏

‏86‏

‏14/12/57‏

‏سخنرانى در جمع گروهى از پاسداران‏

‏6‏

‏313-314‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 250


‎ ‎

‏87‏

‏18/10/57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تایمز»‏

‏5‏

‏389‏

‏88‏

‏26/6/58‏

‏سخنرانى در جمع بانوان لنگرود‏

‏10‏

‏18‏

‏89‏

‏23/2/63‏

‏سخنرانى در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانى ائمه جمعه‏

‏18‏

‏422ـ423 ‏

‏90‏

‏27/5/59‏

‏سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏13‏

‏130-131‏

‏91‏

‏23/2/63‏

‏سخنرانى در جمع شرکت کنندگان کنگره جهانى ائمه جمعه‏

‏18‏

‏422ـ423‏

‏92‏

‏18/10/57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تایمز»‏

‏5‏

‏388ـ389‏

‏93‏

‏2/6/58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونى به ملت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏333-334‏

‏94‏

‏6/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏188‏

‏95‏

‏20/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏447‏

‏96‏

‏29/4/67‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکّه‏

‏21‏

‏76-77‏

‏97‏

‏7/7/58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏10‏

‏158-159‏

‏98‏

‏16/5/65‏

‏پیام به زائران بیت اللّه الحرام به مناسبت ایام حج‏

‏20‏

‏94‏

‏99‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏17-18‏

‏100‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏18-19‏

‏101‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏20-24‏

‏102‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏25‏

‏103‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏24-25‏

‏104‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏27‏

‏105‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏27-29‏

‏106‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏32‏

‏107‏

‏12/10/61‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر‏

‏17‏

‏204-205‏

‏108‏

‏19/8/66‏

‏سخنرانى در جمع مسئولین نظام‏

‏20‏

‏412‏

‏109‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏32-34‏

‏110‏

‏13/4/58‏

‏سخنرانى در جمع پاسداران آباده‏

‏8‏

‏415-416‏

‏111‏

‏19/10/57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «لوتاکونتینوا»‏

‏5‏

‏410‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 251


‎ ‎

‏112‏

‏21/8/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏460ـ461‏

‏113‏

‏26/4/58‏

‏سخنرانى در جمع فرمانداران‏

‏9‏

‏116-117‏

‏114‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏44-45‏

‏115‏

‏20/8/57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ لبنانى «النهار»‏

‏4‏

‏444‏

‏116‏

‏15/8/57‏

‏مصاحبه با مجله «المستقبل»‏

‏4‏

‏334‏

‏117‏

‏19/8/58‏

‏سخنرانى در جمع فرستاده پاپ و آقاى بنى صدر‏

‏11‏

‏34‏

‏118‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏37-39‏

‏119‏

‏10/8/67‏

‏نامه به آقاى محمدعلى انصارى‏

‏21‏

‏177-178‏

‏120‏

‏9/2/68‏

‏پاسخ حضرت امام به نامه مکینى در مورد متمم قانون اساسى‏

‏21‏

‏371‏

‏121‏

‏17/8/58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربى‏

‏11‏

‏1-2‏

‏122‏

‏18/8/57‏

‏سخنرانى در جمع جوانان فرانسوى‏

‏4‏

‏417-418‏

‏123‏

‏30/7/58‏

‏سخنرانى در جمع مردم و عشایر‏

‏10‏

‏310-311‏

‏124‏

‏7/10/58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایى‏

‏11‏

‏464-465‏

‏125‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏40-41 و 61‏

‏126‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏42‏

‏127‏

‏16/10/66‏

‏نامه به آقاى خامنه اى‏

‏20‏

‏451-452‏

‏128‏

‏13/8/58‏

‏سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان‏

‏10‏

‏481‏

‏129‏

‏9/8/58‏

‏سخنرانى در جمع خانواده هاى شهداى 15 خرداد 42‏

‏10‏

‏407‏

‏130‏

‏25/8/57‏

‏مصاحبه با خبرگزارى رویتر‏

‏4‏

‏523‏

‏131‏

‏21/3/58‏

‏سخنرانى در جمع وزراى امور خارجۀ ایران و ترکیه‏

‏8‏

‏85‏

‏132‏

‏8/9/57‏

‏مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربى»‏

‏5‏

‏139‏

‏133‏

‏1/10/57‏

‏سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏262-263‏

‏134‏

‏15/3/68‏

‏وصیتنامۀ سیاسى ـ الهى امام خمینى‏

‏21‏

‏435‏

‏135‏

‏20/10/58‏

‏سخنرانى در جمع نمایندگان سازمانهاى آزادیبخش جهان‏

‏12‏

‏109-110‏

‏136‏

‏12/4/58‏

‏سخنرانى در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد‏

‏8‏

‏395-396‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 252


‎ ‎

‏137‏

‏9/3/58‏

‏سخنرانى در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامى‏

‏8‏

‏22-23‏

‏138‏

‏22/12/61‏

‏سخنرانى در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران‏

‏17‏

‏359‏

‏139‏

‏12/11/57‏

‏سخنرانى در بهشت زهرا‏

‏6‏

‏14‏

‏140‏

‏24/3/58‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى بانک مرکزى ایران‏

‏8‏

‏155‏

‏141‏

‏21/1/61‏

‏سخنرانى در جمع قشرهاى مختلف مردم‏

‏16‏

‏180‏

‏142‏

‏3/9/57‏

‏خلاصه بیانات امام خمینى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏97ـ98‏

‏143‏

‏4/9/57‏

‏خلاصه بیانات امام خمینى در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏113ـ114‏

‏144‏

‏29/1/58‏

‏سخنرانى در جمع فرهنگیان رفسنجان‏

‏7‏

‏57‏

‏145‏

‏16/3/58‏

‏سخنرانى در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز‏

‏8‏

‏65-67‏

‏146‏

‏30/4/58‏

‏سخنرانى در جمع کارکنان رادیو دریا‏

‏9‏

‏200-201‏

‏147‏

‏5/7/58‏

‏سخنرانى در جمع نمایندگان مردم بلوچستان‏

‏10‏

‏135-136‏

‏148‏

‏28/6/61‏

‏سخنرانى در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و‏‏ ‏‎ ‎‏آموزش عالى‏

‏16‏

‏502-503‏

‏149‏

‏17/1/58‏

‏سخنرانى در جمع مبارزین کشورهاى اسلامى‏

‏6‏

‏502‏

‏150‏

‏15/3/68‏

‏وصیتنامۀ سیاسى ـ الهى امام خمینى‏

‏21‏

‏401-402‏

‏151‏

‏14/12/57‏

‏سخنرانى در جمع گروهى از پاسداران‏

‏6‏

‏310‏

‏152‏

‏15/12/57‏

‏سخنرانى در جمع روحانیون‏

‏6‏

‏331‏

‏153‏

‏17/1/58‏

‏سخنرانى در جمع مبارزین کشورهاى اسلامى‏

‏6‏

‏502-504‏

‏154‏

‏19/4/58‏

‏سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اردن و سودان‏

‏9‏

‏38-39‏

‏155‏

‏4/7/58‏

‏سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى خبرگزارى پارس‏

‏10‏

‏128-131‏

‏156‏

‏7/3/63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دورۀ‏‏ ‏‎ ‎‏مجلس‏

‏18‏

‏471‏

‏157‏

‏1346ه . ش‏

‏پیام به انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا‏

‏2‏

‏142‏

‏158‏

‏1346ه . ش‏

‏پیام به انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا‏

‏2‏

‏142-143‏

‏159‏

‏7/12/59‏

‏سخنرانى در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏154-156‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 253


‎ ‎

‏160‏

‏31/1/60‏

‏سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور‏

‏14‏

‏307-309‏

‏161‏

‏12/6/62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج‏

‏18‏

‏89-90‏

‏162‏

‏21/6/59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج‏

‏13‏

‏211-212‏

‏163‏

‏31/1/60‏

‏بیانات امام خمینى در دیدار با کارکنان صنایع نظامى‏

‏14‏

‏306-307‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 254