بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
وحدت اقشار ملت
اسلام، راهنمای وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اسلام، راهنمای وحدت

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

اسلام، راهنمای وحدت

‏ ‏

اسلام، راهنماى وحدت‎ ‎

‏اکنون که مى بینم شما فرزندان عزیز، شاهراه اساس را یافته و بر‏‎ ‎‏پایۀ وحدت اسلامى به هم پیوسته اید، و نور تابناک قرآن مجید ـ‏‎ ‎‏دستور آزادى ملل ضعیف و راهنماى چگونگى نهضت مردان‏‎ ‎‏تاریخ و پیمبران پاک در هر عصرى بر ضد ستمگران و استثمار و‏‎ ‎‏استعمارپیشگان ـ بر قلبهاى شما پرتو افکنده است، به خود نوید‏‎ ‎‏مى دهم که به خواست خداى بزرگ آتیۀ درخشان زندگى نزدیکى‏‎ ‎‏در انتظار ملل مظلوم است.‏

‏بر شما جوانان روشنفکر است که از پاى ننشینید تا خواب‏‎ ‎‏رفته ها را از این خواب مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها‏‎ ‎‏و جنایتهاى استعمارگران و پیروان بى فرهنگ آنها غفلت زده ها را‏‎ ‎‏آگاه نمایید، و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهاى نفسانى که رأس‏‎ ‎‏همۀ فسادهاست احتراز کنید، و به خداوند تبارک و تعالى روى نیاز‏‎ ‎‏آورید که شما را در این راه هدایت فرماید، و با جنود فوق طبیعت‏‎ ‎‏کمک کند؛ اِنّهُ وَلِىٌّ قَدیرٌ. قٰالَ اللّه تَعٰالىٰ و تَقَدَّسَ: ‏وَالَّذینَ جاهَدوُا فینٰا‎ ‎لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ اِنَ اللّه َ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ‏.(158)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 226