بخش اول: مبانی اندیشه
جامعیت اسلام
‏‏اسلام براى همه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام براى همه ‏

امامت و تشیع

‏‏اسلام براى همه ‏

‏اسلام براى همه ‏

‏در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، اینطور چیزها مطرح نیست. اسلام براى همه است و به نفع همه. و ما با شما برادر هستیم به حکم قرآن، به حکم اسلام؛ و از هم جدا نیستیم. با کردها، با ترک ها، با بلوچ ها، همه برادر و باید با هم زندگى کنیم.‏‏ 83‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 148