بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏ساده زیستى انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ساده زیستى انبیا‏

نبوت

‏‏ساده زیستى انبیا‏

‏ساده زیستى انبیا‏

‏شما مى بینید که بزرگترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در عین حالى که بزرگتر از همه بودند و همه آنها را به بزرگى مى شناختند، در عین حال ساده ترین افراد بودند در وضع زندگى شان. تمام انبیا این طور بودند و تاریخ، همه آنها را نشان مى دهد که با وضع بسیار ساده اى عمل مى کردند.‏‏ 46‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 72