بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏کتاب و سلاح در دست انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏کتاب و سلاح در دست انبیا‏

نبوت

‏‏کتاب و سلاح در دست انبیا‏

‏کتاب و سلاح در دست انبیا‏

‏دینهاى بزرگ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ اسلام در عین حالى که یک دستشان به کتابهاى آسمانى و براى هدایت مردم، دست دیگر به اسلحه ها بود. ابراهیم خلیل- سلام الله علیه- با یک دست صحف را داشت و با دست دیگر تبر براى سرکوبى بتها. موسى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 69


‏ ‏

‏کلیم- سلام الله علیه- با یک دست تورات را داشت و با دست دیگر عصا، عصایى که فرعونیان را به خاک مذلت نشاند، عصایى که اژدها بود، عصایى که خیانتکاران را مى بلعید. پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر براى سرکوبى خیانتکاران و قرآن براى هدایت. آنها که قابل هدایت بودند، قرآن راهنماى آنها بود، آنهایى که هدایت نمى شدند و توطئه گر بودند، شمشیر بر سر آنها.‏‏ 42‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 70