بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏دعوت به نور‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دعوت به نور‏

نبوت

‏‏دعوت به نور‏

‏دعوت به نور‏

‏انبیا اینطور بودند که معاشرتهایشان هم جنبه الهى داشته است؛ ازدواجهاشان هم جنبه الهى داشته؛ همه چیزهایشان؛ هر جهتى که ما به نظرمان یک جهت مادى حیوانى هست آنها این جنبه را انسانى، این جنبه را الهى کرده اند. اگر جنگ مى کنند، جنگهایشان الهى است و براى اوست. اگر صلح مى کنند صلحهایشان هم الهى است و براى اوست. در مقابل طاغوت. یک جنبه الهى در مقابل طاغوت است. طاغوت همه چیزش مادى است؛ شیطانى است؛ معنویات را هم مى کشد طرف مادیات و طرف دنیا. لکن آنها که تابع دستورات الهى هستند همین مادیاتى که همه از آن استفاده مى کنند، همین مادیات را، یک صورت معنویت به آن مى دهند؛ با‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 66


‏ ‏

‏جنبه معنویت به اینها نگاه مى کنند؛ همه عالم را به جنبه الهیت نگاه مى کنند؛ همه را مظاهر خدا مى دانند اگر محبت به مردم داشته باشد، نه به عنوان اینکه این پسر من است؛ دختر من است؛ این برادر من است؛ به آن عنوان معنویت که هست که بنده خداست؛ فرستاده خداست. شیطان عکس این است. طاغوت عکس این است. انبیا آمدند که مردم را از ظلمات به نور دعوت کنند.‏‏ 37‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 67