بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏بسط توحید، مقصد انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بسط توحید، مقصد انبیا‏

نبوت

‏‏بسط توحید، مقصد انبیا‏

‏مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت ‏

‏ ‏

‏بسط توحید، مقصد انبیا‏

‏آنچه که انبیا براى او مبعوث شده بودند و تمام کارهاى دیگر، مقدمه اوست، بسط توحید و شناخت مردم از عالم است که چطور است؛ ارائه عالم به آن طورى که هست، نه به آن طورى که ما ادراک مى کنیم. و دنبال این بودند که همه تهذیبها، تعلیمها و همه کوششها در این باشد که مردم را از این ظلمتکده هایى که همه عالم ظلمت است، نجات بدهند و به نور برسانند. غیر حق تعالى نورنیست، همه ظلمت اند و اگر چنانچه، ما از این حجابهاى ظلمانى بیرون برویم و همین طور اگر موفق بشویم از حجابهاى نورانى هم بیرون برویم و همه حجابها را خرق کنیم، آن وقت حق را به همه صفات و اسمائش مشاهده مى کنیم و غیر او کسى نیست، سراب است. البته به آن معناى کاملش، نادرى از اولیاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 58


‏ ‏

‏خدا به تبع انبیا موفق شدند و دیگران مراتب پایینتر را، تا برسد به ما که هیچ.‏‏ 26‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 59