بخش اول: مبانی اندیشه
عوالم هستی
‏‏جهنم اعمال ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جهنم اعمال ‏

معاد

‏‏جهنم اعمال ‏

‏جهنم اعمال ‏

‏تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدى و قیاس کردى به آتش دنیا و عذاب دنیا، اشتباه فهمیدى؛ بد قیاس کردى. آتش این عالم یک امر عرَضى سردى است. عذاب این عالَم خیلى سهل و آسان است؛ ادراک تو در این عالَم ناقص و کوتاه ‏

‏است. همه آتشهاى این عالَم را جمع کنند روح انسان را نمى تواند بسوزاند؛ آنجا آتشش علاوه بر اینکه جسم را مى سوزاند روح را مى سوزاند، قلب را ذوب مى کند، فؤاد را محترق مى نماید. تمام اینها را که شنیدى و آنچه تاکنون از هر که شنیدى جهنم اعمال تو است که در آنجا حاضر مى بینى که خداى تعالى مى فرماید:‏‏ وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً.‏‎[1]‎‏ یعنى «یافتند آنچه کرده بودند حاضر.» اینجا مال یتیم خوردى لذت بردى، خدا مى داند آن صورتى که در آن عالَم از آن در جهنم مى بینى و آن ذلتى که در آنجا نصیب توست چیست؟ اینجا بد گفتى به مردم، قلب مردم را سوزانیدى، این سوزش قلب عباد خدا را خدا مى داند چه عذابى دارد در آن دنیا؛ وقتى که دیدى مى فهمى چه عذابى خودت براى خودت تهیه کردى. وقتى غیبت کردى، صورتِ ملکوتى او براى تو تهیه شد، به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 46


‏ ‏

‏تو ردّ مى شود؛ با او محشورى و خواهى عذاب آن را چشید. اینها جهنم اعمال که جهنم سهل و آسان و سرد و گوارا و مال کسانى است که اهل معصیت هستند؛ ولى براى اشخاصى که ملکه فاسده و رذیله باطله پیدا کردند. از قبیل ملکه طمع، حرص، جحود، جدال، شره، حب مال و جاه و دنیا و سایر ملکات پست، جهنمى است که نمى شود تصور کرد؛ صورتهایى است که در قلب من و تو خطور نمى کند که از باطن خودِ نفسْ ظهور مى کند که اهل آن جهنم از عذاب آنها گریزان و به وحشت هستند.‏‏ 20‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 47

  • ( 1). کهف/ 53.