بخش اول: مبانی اندیشه
عوالم هستی
‏‏محدودیت مجازات دنیایى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏محدودیت مجازات دنیایى

معاد

‏‏محدودیت مجازات دنیایى

‏محدودیت مجازات دنیایى ‏

‏کسى که یک نفر را بکشد، یک جان را از بین ببرد، جان او هم به اندازه اوست ... او [را] به اندازه یک نفر که کشته شد ما قصاص مى توانیم بکنیم. کسى که صدها هزار نفر را به کشتن داده است، کسى که صدها هزار نفر را به زجر در زندانها و در بیغوله ها جاى داده است، جز اینکه در یک عالَم دیگرى که ابدى است براى هر یک از اینها یک حسابى باز مى شود.‏‏ 13‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 39