آیت الله مرتضی بنی فضل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ میریان، احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

آیت الله مرتضی بنی فضل

 آیت الله مرتضی بنی فضل‏اینجانب از سال 1334 شمسی در درسهای خارج فقه و اصول مرحوم‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ مرتب حاضر شده ام. در فقه،‏‎ ‎‏مکاسب محرمه تا اواخر بیع فضولی را (به ترتیب مکاسب شیخ انصاری) از‏‎ ‎‏محضرشان استفاده نموده و نوشته ام. همچنین در اصول، مباحث استصحاب،‏‎ ‎‏تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید، تقیه و مباحث الفاظ، اوامر و نواهی، عام و‏‎ ‎‏خاص و مطلق و مقید در درس آن استاد بزرگ حاضر شده ام. مکان دروس‏‎ ‎‏حضرت امام، مسجد سلماسی و مسجد اعظم بود و جلسات درس ایشان‏‎ ‎‏حدود پانصد نفر و در اواخر در مسجد اعظم حدود هزار نفر شاگرد داشت. از‏‎ ‎‏امتیازات درس حضرت امام یکی این بود که شاگردان ایشان طلاب با استعداد‏‎ ‎‏و درسخوان و باتقوا بودند و دیگر اینکه امام خمینی در تدریس اصول از‏‎ ‎‏حیث دقت و تحقیق، فوق العاده بود. در مباحث اصولیه هر مسأله ای را که‏‎ ‎‏مطرح می فرمود اول اقوال علمای معروف نظیر مرحوم شیخ انصاری و‏‎ ‎‏آخوند خراسانی و آقاضیا‏ء ‏عراقی و نائینی و کمپانی و استاد بزرگوارش‏‎ ‎‏حائری و دلیل آنان را با بیان بسیار فصیح نقل می کرد و قول هر کدام موافق‏‎ ‎‏نظرشان نبود، آن را با برهان واضح رد می کرد و این مطلب از قلم روان و‏‎ ‎‏رسای ایشان در کتاب الرساله فی قاعدة لاضرر، الاستصحاب، الخ؛ کاملاً‏‎ ‎‏پیداست و در تدریس فقه عجیب بود؛ یعنی با در نظر گرفتن اینکه قوت و‏‎ ‎‏قدرت ایشان در فلسفه و اصول در بین فقهای متبحر و مشهور کم نظیر بود‏‎ ‎‏مع الوصف در مقام استدلال بر مسائل از روایات، فهم عرفی را کاملاً‏‎ ‎‏محطّ نظر‏‎[1]‎‏ قرار می داد و به دقتهای فلسفه و اصول اعتنا نمی کرد.‏


‎ ‎

  • . محطّ نظر: مورد توجه.