خاطرات
آیت اللّه مصطفی زمانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرشکاری، اصغر- بصیرت منش، حمید (گردآورندگان)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آیت اللّه مصطفی زمانی

‏138ـ‏‏ می دانیم که وضع مادی در اطمینان خاطر و یا اضطراب فکر، نقش‏

‏مؤثری دارد ولی حضرت استاد از آن بیدهایی نبود که با هر بادی بلرزد.‏‎ ‎‏مخارج ایشان تا درگذشت حضرت آیت اللّه بروجردی از طرف معظم له تأمین‏‎ ‎‏می شد. ماهی پانصد تومان برای استاد فرستاده می شد و حضرت امام با همین‏‎ ‎‏مبلغ با کمال آبرومندی زندگی می کردند. هیچگاه در ضمن درس سخنی از‏‎ ‎‏مادیات از معظم له شنیده نشد، بلکه در فرصت های مختلف از بی ارزش بودن‏‎ ‎‏آن سخن می فرمود و شاگردان را به بی اعتنایی به ثروت اندوزی در دنیا‏‎ ‎‏تشویق می فرمود.‏

‏     می دانیم که اینک حضرت امام شخصاً در امر هیچ نوع پولی دخالت‏‎ ‎‏ندارند و از آغاز ورود به ایران تاکنون نه تنها ملکی برملک شخصی خود‏‎ ‎‏(خانه خشتی) اضافه نکرده اند، بلکه راجع به تعمیر آن خانه هم موافقت‏‎ ‎‏نفرمودند.‏

139ـ ‏تا شروع نهضت، حضرت امام تلفن نداشتند، شهرستانی ها اعتراض‏‎ ‎‏داشتند که ما نیاز به ارتباط با شما داریم و شما تلفن لازم دارید و حضرت امام‏‎ ‎‏هم می فرمودند: «پول بیت المال خرج رسالۀ من و تلفن نشود.» و سرانجام‏‎ ‎‏یکنفر بازاری تلفنی به نام ایشان خرید و در منزل معظم له نصب نمود.‏

140ـ ‏پس از درگذشت حضرت آیت اللّه بروجردی عدۀ زیادی که استاد را‏‎ ‎‏می شناختند مقلد ایشان شدند و بودجۀ بیت المال برای ایشان می رسید، اما‏‎ ‎‏حضرت امام نه تنها خرج کارهای شخصی نمی کردند بلکه سهم سادات،‏‎ ‎‏سهم امام(ع) و پول نماز و روزه را از هم جدا می گذاشتند. ‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎