فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏پیش درآمد‏ ‏ 17 ‏

‏فصل اول / خاطرات حمید حاجی عبدالوهاب‏

‏مبارزات سیاسی برادرم‏ ‏ 5 ‏

‏آشنایی با رسالة امام‏ ‏ 5 ‏

‏رحلت آیت الله بروجردی‏ ‏ 6 ‏

‏مرجعیت امام‏ ‏ 6 ‏

‏شجاعت محمد منتظری‏ ‏ 7 ‏

‏پخش اعلا میه‏ ‏ 9 ‏

‏دوران دبیرستان‏ ‏ 9 ‏

‏دستگیری روحانیون و مبارزین‏ ‏ 10 ‏

‏ ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه V

‏پخش جزوات دست نویس‏ ‏ 11 ‏

‏دوران دانشجویی؛ اعتراضات و اعتصابات‏ ‏ 12 ‏

‏ 15 خرداد 1342 در تهران ‏ ‏ 12 ‏

‏دوران سربازی‏ ‏ 13 ‏

‏وضع مردم زاهدان‏ ‏ 14 ‏

‏انتقال به مازندران ؛ تخلفا ت تیمسار کمند ‏ ‏ 16 ‏

‏رابطه فرماندهان ارتش با مستشاران‏ ‏ 17 ‏

‏مفاسد اخلا قی / روابط نامشروع‏ ‏ 17 ‏

‏توزیع زمین بین امرا / دخترهای ترکمن صحرا‏ ‏ 19 ‏

‏تصمیم به ترور شاه‏ ‏ 20 ‏

‏رونق مارکسیست / جو جامعه‏ ‏ 21 ‏

‏مسجد دانشگاه علم و صنعت‏ ‏ 24 ‏

‏روحانیون مبارز و مساجد فعال‏ ‏ 24 ‏

‏مسجد ارک هم نقش مهمی داشت ‏ ‏ 25 ‏

‏جشنهای 2500 ساله ‏ ‏ 25 ‏

‏احزاب رستاخیز و ایران نوین ‏ ‏ 26 ‏

‏ماجرای دستگیری سال 1353 ‏ ‏ 27 ‏

‏شرایط نامساعد زندان‏ ‏ 27 ‏

‏شکنجه گاه کمیته مشترک / انواع شکنجه‏ ‏ 28 ‏

‏آشنایی با افراد و گروهها‏ ‏ 31 ‏

‏آشنایی با مسعود رجوی‏ ‏ 31 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه VI

‏ ‏

‏محکومیت در دادگاه نظامی‏ ‏ 34 ‏

‏زندان قصر‏ ‏ 34 ‏

‏افراد و گروهها در زندان / عملکرد میثمی‏ ‏ 35 ‏

‏جریان منزوی در زندان‏ ‏ 38 ‏

‏زندانیان پیش کسوت‏ ‏ 38 ‏

‏جریانات فعال در زندان‏ ‏ 39 ‏

‏شکست تئوری مارکسیسم‏ ‏ 40 ‏

‏تلا ش برای شهردار شدن مسعود رجوی‏ ‏ 40 ‏

‏انسجام نیروهای مقلد امام‏ ‏ 41 ‏

‏رویای صادقه‏ ‏ 42 ‏

‏افزایش فساد و فحشا در رژیم شاه‏ ‏ 42 ‏

‏مفاسد شمال و کنار دریا‏ ‏ 43 ‏

‏مراکز رسمی فساد و فحشا‏ ‏ 44 ‏

‏نماز عید فطر‏ ‏ 44 ‏

‏اوج گیری انقلاب‏ ‏ 44 ‏

‏ورود امام به میهن‏ ‏ 45 ‏

‏طرح گروه میثمی‏ ‏ 46 ‏

‏ترکیب کمیته استقبال در مدرسه رفاه‏ ‏ 47 ‏

‏وقایع مدرسه رفاه‏ ‏ 48 ‏

‏پیروزی انقلاب / دستگیری عوامل رژیم‏ ‏ 49 ‏

‏ماجرای سروان جاویدی‏ ‏ 50 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه VII

‏ ‏

‏توصیه امام: مدارا با زندانیان‏ ‏ 51 ‏

‏همبستگی روزهای پیروزی‏ ‏ 51 ‏

‏نحوه تشکیل کمیته و سپاه‏ ‏ 51 ‏

‏تشکیلا ت پاسا‏ ‏ 52 ‏

‏هسته اولیه سپاه پاسداران ‏ ‏ 54 ‏

‏بحرانهای مختلف همزمان با شکل گیری سپاه‏ ‏ 57 ‏

‏رابطه بنی صدر با سپاه ‏ ‏ 59 ‏

‏طرح استعفای شورای عالی سپاه در محضر امام‏ ‏ 59 ‏

‏نفوذ کلا م امام‏ ‏ 60 ‏

‏فصل دوم / خاطرات مهدی فرهودی‏

‏آغاز فعالیتهای سیاسی‏ ‏ 65 ‏

‏ 15 خرداد 1342 ‏ ‏ 66 ‏

‏دوستان دوران مبارزه‏ ‏ 67 ‏

‏دستگیری ها‏ ‏ 68 ‏

‏جلسات و دوستان هیأت‏ ‏ 69 ‏

‏ارتباط با روحانیون مبارز‏ ‏ 71 ‏

‏بازداشت در دوران سربازی‏ ‏ 71 ‏

‏زندان و شکنجه‏ ‏ 72 ‏

‏فرار اصغر از دست مأموران ساواک‏ ‏ 73 ‏

‏استراتژی بازجوهای ساواک‏ ‏ 74 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه VIII

‏ ‏

‏اتهامات من‏ ‏ 75 ‏

‏شکنجه های ساواک‏ ‏ 76 ‏

‏انتقال به زندان قصر‏ ‏ 77 ‏

‏گروههای داخل زندان‏ ‏ 77 ‏

‏دادگاه اول من‏ ‏ 78 ‏

‏دادگاه دوم‏ ‏ 79 ‏

‏مدت زندانی در کمیته مشترک و قصر ‏ ‏ 79 ‏

‏بازتاب ترور عوامل ساواک در زندان‏ ‏ 80 ‏

‏اقدامات سرهنگ زمانی در زندان قصر ‏ ‏ 80 ‏

‏مسأله نجس و پاکی‏ ‏ 81 ‏

‏درخواست عفو‏ ‏ 82 ‏

‏سیاست انتقال اطلا عات در زندان‏ ‏ 82 ‏

‏انتقال به زندان اوین‏ ‏ 82 ‏

‏آزادی از زندان‏ ‏ 83 ‏

‏همکاری با گروه منصورون‏ ‏ 84 ‏

‏تغییر تاکتیک مبارزه‏ ‏ 85 ‏

‏همکاری با کارخانه چیت سازی‏ ‏ 85 ‏

‏کارخانه رادیولوژی‏ ‏ 86 ‏

‏دستگیریهای خیابانی‏ ‏ 86 ‏

‏کمک به خانواده زندانیان سیاسی‏ ‏ 87 ‏

‏ساخت نارنجک‏ ‏ 87 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه IX

‏ ‏

‏زندگی مخفی‏ ‏ 89 ‏

‏فعالیتهای فرهنگی و نظامی‏ ‏ 90 ‏

‏فعالیتهای مسجد قبا‏ ‏ 91 ‏

‏تظاهرات عید فطر‏ ‏ 92 ‏

‏ 17 شهریور ‏ ‏ 92 ‏

‏آیت الله طالقانی‏ ‏ 93 ‏

‏تظاهرات و سخنان ازهاری‏ ‏ 94 ‏

‏توزیع نفت و مواد غذایی‏ ‏ 94 ‏

‏مساجد، پایگاه استقبال از امام‏ ‏ 95 ‏

‏ورود امام به میهن‏ ‏ 95 ‏

‏سقوط پادگانها‏ ‏ 95 ‏

‏حوادث روزهای پیروزی‏ ‏ 97 ‏

‏حمله گارد شاهنشاهی به نیروی هوایی‏ ‏ 97 ‏

‏پس از پیروزی‏ ‏ 98 ‏

‏تأسیس کتابفروشی‏ ‏ 100 ‏

‏دستگیری جاسوس اسرائیل در ایران‏ ‏ 101 ‏

‏فصل سوم / خاطرات علی محمدآقا‏

‏شرکت در مراسم دعا در مهدیه کافی‏ ‏ 107 ‏

‏شرکت در کلا سهای ابوشریف‏ ‏ 108 ‏

‏فعالیتهای انقلا بی در دبیرستان‏ ‏ 111 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه X

‏ ‏

‏خدمت سربازی / شرکت در جلسات حسینیه ارشاد‏ ‏ 112 ‏

‏دستگیری و انتقال به کمیته مشترک‏ ‏ 112 ‏

‏بازجویی و عکس امام‏ ‏ 114 ‏

‏محکومیت‏ ‏ 115 ‏

‏چراغ زنبوری های رکن 2 ‏ ‏ 116 ‏

‏تبعید به مشهد‏ ‏ 117 ‏

‏دعوت کمیته مشترک برای همکاری ‏ ‏ 118 ‏

‏دستگیری و بازجویی‏ ‏ 119 ‏

‏دکتر شریعتی در زندان ‏ ‏ 120 ‏

‏شکنجه ها‏ ‏ 121 ‏

‏آخوربند‏ ‏ 122 ‏

‏انواع شکنجه‏ ‏ 123 ‏

‏کابل‏ ‏ 123 ‏

‏شکستن فک‏ ‏ 124 ‏

‏ناخن کشی‏ ‏ 124 ‏

‏حفظ اطلا عات تا 24 ساعت ‏ ‏ 124 ‏

‏اوج شکنجه ها‏ ‏ 125 ‏

‏شکنجه های روحی و روانی ‏ ‏ 126 ‏

‏برنامه های زندان قصر‏ ‏ 127 ‏

‏صبحگاه در زندان‏ ‏ 127 ‏

‏فضای داخل سلولها‏ ‏ 129 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه XI

‏ ‏

‏ورود زندانیان جدید‏ ‏ 129 ‏

‏فحاشیه ای نگهبان‏ ‏ 130 ‏

‏کار و برنامه زندانیان‏ ‏ 130 ‏

‏بازجویی و مقاومت‏ ‏ 131 ‏

‏روحیه زندانیان‏ ‏ 132 ‏

‏ماجرای کمون‏ ‏ 132 ‏

‏زیر هشت‏ ‏ 135 ‏

‏درگیری با گارد‏ ‏ 136 ‏

‏اعتصاب غذا‏ ‏ 138 ‏

‏مبارزات حاجی شعبانی‏ ‏ 140 ‏

‏چهره های دیگر‏ ‏ 141 ‏

‏سازمان مجاهدین خلق و مارکسیستها‏ ‏ 142 ‏

‏بچه مذهبی ها‏ ‏ 143 ‏

‏گروه محسن مخملباف‏ ‏ 144 ‏

‏گروه قوطی‏ ‏ 144 ‏

‏چریکهای فدایی خلق اکثریت و اقلیت‏ ‏ 144 ‏

‏برگزاری نماز جماعت / گرایش به مارکسیسم‏ ‏ 146 ‏

‏نحوه ورود کتاب به زندان‏ ‏ 147 ‏

‏جزوات ریزنویسی‏ ‏ 148 ‏

‏تفتیش سلولها‏ ‏ 148 ‏

‏برنامه های تفریحی در زندان‏ ‏ 149 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه XII

‏ ‏

‏عروسی در زندان‏ ‏ 149 ‏

‏جوِّ زندان‏ ‏ 150 ‏

‏درخت امامزاده‏ ‏ 151 ‏

‏پاکی و نجسی در زندان‏ ‏ 151 ‏

‏توزیع روزنامه‏ ‏ 152 ‏

‏خلا قیت زندانیان‏ ‏ 152 ‏

‏معالجه زندانیان با داروهای گیاهی‏ ‏ 153 ‏

‏نحوه مبادله اخبار‏ ‏ 153 ‏

‏سرشماری شبانه‏ ‏ 154 ‏

‏ترور تیمسار زندیپور‏ ‏ 154 ‏

‏اعدام 10 نفر از زندانیان‏ ‏ 155 ‏

‏ملّی کِشی‏ ‏ 156 ‏

‏سیرهِ آقای رجایی در زندان ‏ ‏ 156 ‏

‏انتقال به زندان اوین‏ ‏ 157 ‏

‏سفر کارتر به ایران و بازتاب آن ‏ ‏ 158 ‏

‏آزادی از زندان‏ ‏ 159 ‏

‏همکاری با دفتر جمعیت حقوق بشر‏ ‏ 159 ‏

‏حوادث روزهای پیروزی‏ ‏ 160 ‏

‏تظاهرات‏ ‏ 161 ‏

‏ 12 بهمن روز ورود امام ‏ ‏ 161 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه XIII

‏ ‏

‏فصل چهارم / خاطرات حسن ملک‏

‏رحلت آیت الله بروجردی‏ ‏ 165 ‏

‏آشنایی با امام‏ ‏ 166 ‏

‏ 15 خرداد 1342 ‏ ‏ 166 ‏

‏پرداخت وجوهات‏ ‏ 167 ‏

‏آشنایی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق‏ ‏ 167 ‏

‏ساخت انبار اسلحه‏ ‏ 168 ‏

‏ماجرای جاسازی در خانه مهدی غیوران‏ ‏ 169 ‏

‏خنثی سازی بمب‏ ‏ 170 ‏

‏مخفی کردن دستگاه تایپ‏ ‏ 170 ‏

‏لو رفتن جمال شریف زاده‏ ‏ 171 ‏

‏کشته شدن داماد جمال شریف زاده‏ ‏ 173 ‏

‏دستگیری و زندان‏ ‏ 173 ‏

‏بازجویی و شکنجه‏ ‏ 174 ‏

‏سلول انفرادی‏ ‏ 176 ‏

‏انتقال به بند عمومی ‏ ‏ 177 ‏

‏انتقال به بیمارستان‏ ‏ 177 ‏

‏آشنایی با مهدی بخارایی‏ ‏ 178 ‏

‏کشته شدن بهرام آرام‏ ‏ 179 ‏

‏انواع شکنجه‏ ‏ 180 ‏

‏شکنجه روحی‏ ‏ 181 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه XIV

‏ ‏

‏انتقال به زندان اوین‏ ‏ 182 ‏

‏اولین ملا قات با خانواده پس از دستگیری‏ ‏ 183 ‏

‏تأمین هزینه خانواده در ایام زندان‏ ‏ 184 ‏

‏معرفی جمال شریف زاده‏ ‏ 184 ‏

‏ماجرای درگیری و کشته شدن جمال شریف زاده‏ ‏ 185 ‏

‏کناره گیری از سازمان مجاهدین خلق‏ ‏ 185 ‏

‏دادگاه در اوین‏ ‏ 185 ‏

‏محکومیت به 5 سال زندان‏ ‏ 187 ‏

‏آشنایی با مبارزان در زندان‏ ‏ 188 ‏

‏آشنایی با گروهها در زندان‏ ‏ 189 ‏

‏برنامه نیروهای مذهبی در زندان اوین‏ ‏ 189 ‏

‏انتقال به زندان قصر و اعتصاب غذا ‏ ‏ 190 ‏

‏انتقال به زندان قزل حصار‏ ‏ 191 ‏

‏اعتصاب غذا ‏ ‏ 192 ‏

‏کشتار 17 شهریور‏ ‏ 192 ‏

‏بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان‏ ‏ 192 ‏

‏آزادی زندانیان سیاسی‏ ‏ 194 ‏

‏بازگشت به زندان قصر / آزادی‏ ‏ 195 ‏

‏حضور در بهشت زهرا‏ ‏ 195 ‏

‏مقاومت مردم‏ ‏ 196 ‏

‏حوادث روزهای پیروزی‏ ‏ 196 ‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه XV

‏ ‏

‏بازگشت امام‏ ‏ 196 ‏

‏تصرف پادگان عشرت آباد‏ ‏ 197 ‏

‏تصرف رادیو - تلویزیون‏ ‏ 198 ‏

‏شکستن حکومت نظامی‏ ‏ 198 ‏

‏پیوستن به سپاه پاسداران‏ ‏ 199 ‏

‏عزیمت به جبهه‏ ‏ 200 ‏

‏همکاری با بانک صادرات‏ ‏ 201 ‏

‏همکاری با صنایع دفاع‏ ‏ 201 ‏

‏دیدار با امام‏ ‏ 202 ‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه XVI