فهارس
فهرست اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست اشخاص

«فهرست اشخاص»

‏ ‏

‏آخوندخراسانی،ملامحمدکاظم ‏‎ ‎‏15، 16،  98‏

‏آشتیانی، احمد (میرزا ) 6‏

‏آملی، محمدتقی 65‏

‏ابوترابی، علی اکبر 134، 135‏

‏ابوعمران (ساکن نجف) 141، 188‏

‏احمد حسن البکر 128‏

‏اخوان، حسین 266‏

‏ادیب نیشابوری، عبدالجواد 5، 129‏

‏ادیب نیشابوری، محمدتقی 5‏

‏اسلامی، شیخ عباسعلی 44‏

‏اشراقی،شهاب الدین 256، 257، 258، 264، 265‏

‏اصفهانی، جواد 47‏

‏اصفهانی، سیدابوالحسن 16، 145، ‏

‏165، 166‏

‏اصفهانی، سیدموسی 154، 155، 156‏

‏اصفهانی، شیخ الشریعه 16‏

‏اصفهانی، محمدحسین 50، 84، 88‏

‏اصفهانی، مهدی (میرزا) 6، 8، 129‏

‏اکبرزاده (مداح) 64، 65‏

‏الهی، ابوالقاسم (میرزا) 6‏

‏املایی،محمدحسین 121، 211، ‏‎ ‎‏214، 216، 219، 221، 222، ‏‎ ‎‏226، 228، 229، 238،241، ‏‎ ‎‏244، 246، 247، 256‏

‏انصاری، یحیی 18، 25 ‏

‏انصاری (ساکن فردوس) 29 ‏

‏انصاری (ساکن نجف) 121‏

‏انصاری، مرتضی (شیخ) 143‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 273

‏باتمانقلیچ 27، 29‏

‏بازرگان، مهدی 168، 268، 269‏

‏بجنوردی (آیت الله) 190‏

‏بحرالعلوم، محمدتقی 86‏

‏بخارایی، محمد 80‏

‏بختیار، تیمور 139، 154، 155‏

‏بداغی، محمد (شیخ) 67‏

‏برژینسکی 168، 169‏

‏برقعی (عضو روحانیت مبارز) 122‏

‏بروجردی، سید حسین (آیت الله) 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، ‏‎ ‎‏19، 20، 21، 22، 48، 59، 61، ‏‎ ‎‏62، 65، 67، 68، 72، 90، 97، ‏‎ ‎‏99، 100، 129، 132، 133، 145، ‏‎ ‎‏165، 166، 184، 191، 257‏

‏بشاراسد 159‏

‏بنی صدر، ابوالحسن 186، 187، 228،  233، 234، 238، 241، 242، 246،  252، 261، 264، 268‏

‏بنی صدر، سیدنصرالله 187‏

‏بهبهانی، صادق 98‏

‏بهشتی، سید محمد 266‏

‏بی ریا، فایق 252‏

‏بی ریا، محمد 252‏

‏پسندیده، سید مرتضی (آیت الله) 82،  136، 257‏

‏ترکمان، محمد 252‏

‏تنکابنی، مجتبی 3‏

‏تهامی (روحانی) 11، 49‏

‏تهرانی، علی 19، 39‏

‏تهرانی، محمدحسین 67‏

‏تهرانی، جواد (میرزا) 7، 8، 38‏

‏ثقفی (امام جمعه چناران) 121‏

‏جعفری لنگرودی (مسئول دفتر  تبلیغات اسلامی) 149‏

‏جواهری، باقر 98‏

‏جواهری، صادق 98‏

‏چمران، سید مصطفی 159، 172‏

‏حائری یزدی، عبدالکریم (آیت الله)  16، 59، 67، 97، 100، 118‏

‏حائری، مرتضی 47‏

‏حافظ اسد 159، 160‏

‏حبوبی، سیدمحمد سعید 98‏

‏حبیبی، حسن 241‏

‏حسینی (امام جمعه گرمسار) 149‏

‏حکیم، محسن (آیت الله) 6، 14، 33، ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 274

‏72، 97، 98، 101، 128، 129، 164، 165‏

‏حکیم، مهدی 98‏

‏حکیمی، محمد 99، 111، 152، 161، 162، 163، 166‏

‏حکیمی، محمدرضا 162، 186‏

‏حلبی، محمود ‏‏ ذاکرزاده تولائی، محمود‏

‏حلی، حسین 129‏

‏حنیف نژاد، محمد 186‏

‏خاتمی یزدی، سید عباس (آیت الله) 208‏

‏خالصی، محمد 67‏

‏خامنه ای، سیدجواد 26‏

‏خامنه ای، سیدعلی (آیت الله) 39، 61، 249‏

‏خرازی (پدر کمال) 45، 46‏

‏خراسانی، حسین (آیت الله) 6، 7، 9، ‏‎ ‎‏99، 101، 142، 166‏

‏خرم آبادی، روح الله 59‏

‏خزعلی، ابوالقاسم (آیت الله) 18، 20، ‏‎ ‎‏65، 66، 129‏

‏خسروداد، منوچهر 217‏

‏خلخالی، نصرالله 71، 102، 165، ‏‎ ‎‏166، 170، 171‏

‏خلیلی تهرانی، میرزا حسین 3‏

‏خمینی، سید مصطفی 47، 48، 75، ‏‎ ‎‏76، 82، 83، 84، 85، 95، 121، ‏‎ ‎‏150، 154، 158، 159، 160، ‏‎ ‎‏190، 191، 192، 193، 194، ‏‎ ‎‏195، 196، 197، 198، 202، ‏‎ ‎‏256‏

‏خمینی، سید احمد 151، 159، 195، ‏‎ ‎‏203، 204، 205، 211، 216، ‏‎ ‎‏219، 221، 222، 226، 227، ‏‎ ‎‏228، 229، 235، 238، 239، ‏‎ ‎‏241، 242، 243، 245‏

‏خمینی، سیدحسین 256‏

‏خوانساری، محمدتقی، 97، 100، 132، 165‏

‏خویی، سید ابوالقاسم (آیت الله) 6،  84، 89، 97، 98، 99، 101، 127،  129، 132، 140، 147، 150،  161، 167‏

‏داماد (آیت الله)10، 48، 65‏

‏دامغانی، شیخ کاظم 8، 38‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 275

‏دانش (روحانی) 28‏

‏درچه ای، سیدمحمد باقر 16‏

‏دعایی، سیدمحمود 118، 119، 121، ‏‎ ‎‏136، 160، 161، 163، 180، ‏‎ ‎‏187، 193، 194، 197، 199، ‏‎ ‎‏206، 208، 209، 222، 223، ‏‎ ‎‏225، 226، 250‏

‏ذاکره زاده تولائی، محمود 44، 45، 46‏

‏راستی کاشانی، حسین (آیت الله) 89‏

‏ربانی املشی محمدمهدی 68‏

‏رحمت (امام جمعه تنکابن) 121‏

‏رزم آرا 80‏

‏رشتی، محمدعلی 67‏

‏رضاشاه 71، 74، 81، 179‏

‏رضوانی (روحانی) 91، 92، 123، 131، 135، 189، 208، 218‏

‏رفیعی ‏‏ منتظری، محمد‏

‏روحانی، حسن 197‏

‏روحانی، سیدحمید 115، 118، 120، 121، 131، 134، 157، 163، 178، 179، 184، 186، 187، 188‏

‏روح بخش، رحیم 24‏

‏جیمی کارتر 168، 267‏

‏زرآبادی قروینی، سیدموسی 6‏

‏زنجانی، باقر (میرزا) 89‏

‏ژیسکاردستن 234، 245، 267‏

‏سبزواری، حسین 9، 10، 11‏

‏سبزواری، سیدعبدالعلاء 100‏

‏سجادی (روحانی) 121‏

‏سعیدی، سید محمدرضا (آیت الله) 18، 129، 130، 131، 133‏

‏سلامتیان، محمد 268‏

‏سلطانی (مدرس حوزه علمیه قم) 47‏

‏سمیعی‏‏ منتظری، محمد‏

‏سنایی، عبدالکریم 237‏

‏سنجابی، قاسم 268‏

‏سنجابی، کریم 268، 269‏

‏سهرابی (تیمسار) 30، 31، 34، 35‏

‏سیستانی (آیت الله) 129‏

‏شاه 21، 24، 25، 29، 35، 40، 47، 57، 58، 59، 60، 61، 70، 71، 74، 75، 80، 87، 109، 126، 128، 148، 155، 179، 194، 198، 201، 263، 265، 267، 269‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 276

‏شاه آبادی، نصرالله 70‏

‏شاهرودی (آیت الله) 14، 15، 86، 97، 99، 129، 164‏

‏شاهرودی، سیدالحق 183‏

‏شریعت اصفهانی 8‏

‏شریعتمداری، سید کاظم (آیت الله) 13، 21، 34، 58، 66، 67، 69، 70، 100، 134‏

‏شریعتی، علی 172، 173، 174، 176، 177، 178، 179، 181‏

‏شریعتی، محمدتقی 172‏

‏شمس آبادی، سید ابوالحسن ‏‏موسوی شمس آبادی، سید ابوالحسن‏

‏شیخان (رئیس ساواک خراسان) 37‏

‏شیرازی، سید ابوالحسن (آیت الله) 14، 17، 167‏

‏شیرازی، سیدمحمد کاظم 50، 265‏

‏شیرازی، عبدالهای 6، 14، 15، 97‏

‏شیرازی، محمدتقی (میرزا) 3، 16‏

‏شیرازی، محمود (میرزا) 67‏

‏صدام حسین 126، 129، 135، 198، 201‏

‏صدر (آیت الله) 165‏

‏صدر، رضا 10‏

‏صدر، سیدحسین 67‏

‏صدوقی (مدرس حوزه علمیه قم) ‏‎ ‎‏10، 47، 264‏

‏عراقی، ضیاء (آیت الله) 8، 50، 84، ‏‎ ‎‏97، 98‏

‏طارمی، ملاعلی 6‏

‏طالقانی، مرتضی 67‏

‏طاووسی، محمد 121، 143‏

‏طاهری اصفهانی (آیت الله) 132‏

‏طباطبایی، سید محمدحسین (علامه) ‏‎ ‎‏18، 48، 65، 145‏

‏طبسی ‏‏واعظ طبسی، عباس ‏

‏عارفی (روحانی) 28‏

‏عبادی، سیدمهدی 166‏

‏عبدالزهراء (بازاری) 115‏

‏عبدوس 197‏

‏عراقی، مهدی 80، 236، 237، 250، ‏‎ ‎‏251، 254، 260‏

‏عسگراولادی، حبیت الله 250‏

‏عسگری (دانشجوی مقیم پاریس) ‏‎ ‎‏249، 253‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 277

‏علم، اسدالله 23، 42، 73‏

‏علوی (ساکن عراق) 135‏

‏علیزاده (امام جمعه فردوس) 149‏

‏غرضی، محمد 183‏

‏غروی اصفهانی، مهدی (میرزا) 8، 133، 139‏

‏غضنفرپور (ساکن پاریس) 234، 249، 250، 252‏

‏غضنفرپور، سودابه 261‏

‏غفاری، هادی 203، 248‏

‏غنیان (مبارز) 64، 65، 66، 249‏

‏فردوسی، فاضل 121، 175‏

‏فرقانی (روحانی) 93، 195‏

‏فشارکی (روحانی) 6‏

‏فقیه خراسانی، غلامرضا 121‏

‏فلسفی، محمدتقی 23، 41، 42، 47، 128‏

‏قاسم پور (روحانی) 121‏

‏قاضی طباطبایی، سیدمحمد علی 98‏

‏قرهی، عبدالعلی 139، 189‏

‏قزوینی، مجتبی (آیت الله) 3، 4، 5، ‏‎ ‎‏6، 7، 8، 9، 12، 14، 15، 18، 20، ‏‎ ‎‏28، 38، 39، 45، 54، 57، 61، ‏‎ ‎‏63، 64، 65، 66، 68، 69، 70، ‏‎ ‎‏76، 99، 100، 101، 111، 114، ‏‎ ‎‏129، 148، 149، 151، 152، ‏‎ ‎‏162، 208‏

‏قزوینی، سیدابوالحسن 48‏

‏قزوینی، کاظم 38‏

‏قزوینی، هاشم 6، 8، 14، 65، 99، 129‏

‏قشقایی، جهانگیر 16‏

‏قطب زاده، صادق 193، 241، 242، 264، 265‏

‏قمی، حسن (آیت الله) 8، 9، 10، 11، 12، 26، 27، 36، 37، 38، 49، 50، 63، 72، 77، 78، 79، 111‏

‏قمی، محمدعلی 183‏

‏کازرونی، سیداسماعیل 50‏

‏کاشانی، سید ابوالقاسم (آیت الله) 44، 60‏

‏کاشانی، ملامحمد 16‏

‏کرباسی، ابوالمعالی 16‏

‏کرباسی، علی 166‏

‏کروبی، حسن 120، 133‏

‏کریمی (آیت الله) 208‏

‏کفاش زاده، مصطفی 251‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 278

‏کفایی، احمد (میرزا) 9، 10، 54‏

‏کفایی، محمد (میرزا) ‏‏نجفی خراسانی، محمد (میرزا)‏

‏کلانتر، سیداحمد 110‏

‏کلباسی، ابوالمعالی (میرزا) 6، 16‏

‏کمالوند خرم آبادی، روح الله 58، 59‏

‏گلپایگانی، سید محمدرضا (آیت الله) 13، 21، 25، 59، 66، 67، 100، 151‏

‏مازندرانی، مهدی 183‏

‏مجابی (مهندس) 260، 263‏

‏مجاهد (آیت الله) 18‏

‏مجتهد تهرانی، حسنعلی 8‏

‏مجتهدی، سیدمحمود 39‏

‏مجلسی، محمدباقر 177‏

‏محتشمی، سید علی اکبر 122، 123، 147، 158، 202، 203، 250، 260، 264‏

‏محقق داماد (آیت الله) 18، 132‏

‏محلاتی، بهاءالدین 12، 50، 63، 73‏

‏محلاتی، محمداسماعیل 67‏

‏محلاتی، محمدباقر 86‏

‏محلاتی، محمدجعفر 50‏

‏محمدرضا پهلوی ‏‏شاه‏

‏محمدی گیلانی، محمد 145‏

‏مددی بیرجندی، سیدعلی مدد 9، 11‏

‏مدرس، محمدتقی 16، 265‏

‏مدرس یزدی، احمد (میرزا) 5، 38، 63‏

‏مدنی، سید اسدالله (آیت الله) 96، 97، 98‏

‏مرعشی نجفی، سید محمود (آیت الله) 13، 21، 66، 67، 76، 100‏

‏مروارید، حسینعلی 8، 12، 38، 65‏

‏مروارید، مهدی 99‏

‏مشکینی، علی 196‏

‏مصدق، محمد 268‏

‏مطهری، مرتضی 179‏

‏معین فر (مهندس) 266‏

‏مقدس اردبیلی 93، 177‏

‏مکارم شیرازی، ناصر (آیت الله) 68‏

‏منتظری، حسینعلی (آیت الله) 121، 136، 176، 196‏

‏منتظری، محمد 122، 163، 178، 179، 184، 185، 186، 187، 188، 206، 261، 264‏

‏منصور، حسنعلی 73، 80، 81‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 279

‏موسوی (ساکن پاریس) 241‏

‏موسوی، سیدباقر 122‏

‏موسوی، سیدهادی 112، 121‏

‏موسوی خوئینی ها 136‏

‏موسوی شمس آبادی، سید ابوالحسن 183‏

‏مهدوی، ملا علی اکبر 8‏

‏مهری، احمد 205، 210، 212، 213، 216، 256، 257، 262، 263‏

‏مهری، سیدعباس 78، 79، 86، 137، 205‏

‏میرلوحی، سید مجتبی 80، 145‏

‏میلانی (آیت الله) 8، 9، 11، 12، 15، 38، 39، 40، 41، 57، 58، 63، 64، 76، 77، 100، 192‏

‏میلانی، سیدمحمد علی 77، 192‏

‏میلانی، محمدعلی 192‏

‏ناصری، محمدرضا 121، 122، 199، 222‏

‏نایینی، محمدحسین (میرزا) 3، 8، 16، 84، 88، 97، 98، 101‏

‏نجفی خراسانی، محمد (میرزا) 6، 8،‏

‏نجفی (ستوان) 32، 34، 35، 36‏

‏نجم آبادی، حسین 67‏

‏نخجوانی (ساکن نجف) 147‏

‏نصیری (رئیس ساواک) 265‏

‏نعمتی (مدرس حوزه علمیه قم) 121‏

‏نواب صفوی ‏‏میرلوحی، سید مجتبی‏

‏نوری، عبدالنبی 67‏

‏نوغانی، رضا 26، 36، 37، 192‏

‏نهاوندی، محمد 6‏

‏نیکنام (روحانی) 121‏

‏واعظ طبسی، عباس 10، 27، 36، 37، 63، 111، 116‏

‏وحید خراسانی ‏‏خراسانی، حسین‏

‏وحیدی (آیت الله) 42، 43‏

‏هاشمی (معاون ژاندارمری فردوس) 32، 33‏

‏هاشمی، محمد 169‏

‏هاشمی، مهدی 183‏

‏هاشمی نژاد، سیدعبدالکریم 9، 11، 18، 36، 38، 39‏

‏هویدا، امیرعباس 138‏

‏عرفات، یاسر 158، 159، 160، 202، 203‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 280

‏یزدی، احمد 129‏

‏یزدی، ابراهیم 168، 172، 174، ‏‎ ‎‏175، 176، 178، 179، 180، ‏‎ ‎‏181، 188، 216، 219، 220، ‏‎ ‎‏221، 222، 226، 228، 229، ‏‎ ‎‏238، 241، 242، 245، 246، ‏‎ ‎‏250، 255، 256، 261، 262، ‏‎ ‎‏263، 264‏

‏یزدی، سیدمحمد کاظم 7، 16‏

‏یزدی، محمد 145‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 281

‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 282