احکام طهارت
احکام نجاسات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نجاسات

مساله 135ـ‏ نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود باید‏‎ ‎‏فوراً آن را آب بکشند.‏

مساله 136ـ‏ اگر جلد قرآن نجس شود در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد‏‎ ‎‏باید آن را آب بکشند.‏

مساله 137ـ‏ گذاشتن قرآن روی عین نجس، مانند خون و مردار اگر چه آن عین‏‎ ‎‏نجس خشک باشد حرام است، و برداشتن قرآن از روی آن واجب می باشد.‏

مساله 138ـ‏ نوشتن قرآن با مرکب نجس، اگر چه یک حرف آن باشد حرام‏‎ ‎‏است. و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند، یا بواسطۀ تراشیدن و مانند آن کاری‏‎ ‎‏کنند که از بین برود.‏

مساله 139ـ‏ احتیاط واجب آن است که از دادن قرآن به کافر خودداری کنند، و‏‎ ‎‏اگر قرآن دست اوست در صورت امکان از او بگیرند.‏

مساله 140ـ‏ اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است ـ مثل کاغذی که‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 21

‏اسم خدا یا پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یا امام ‏‏علیه السلام‏‏ بر آن نوشته شده، در مستراح بیفتد بیرون آوردن‏‎ ‎‏و آب کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشد واجب است، و اگر بیرون آوردن آن ممکن‏‎ ‎‏نباشد باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است. و نیز اگر تربت در‏‎ ‎‏مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد باید تا وقتی که یقین نکرده اند به کلی از‏‎ ‎‏بین رفته به آن مستراح نروند.‏

مساله 141ـ‏ خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است و نیز خورانیدن عین‏‎ ‎‏نجس به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می باشد، بلکه اگر ضرر هم‏‎ ‎‏نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند، ولی خوراندن غذاهایی‏‎ ‎‏که نجس شده است به طفل حرام نیست.‏

مساله 142ـ‏ فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید اگر‏‎ ‎‏نجس بودن آن را به طرف نگویند اشکال ندارد، ولی چنانچه انسان بداند که عاریه‏‎ ‎‏گیرنده و خریدار، آن را در خوردن و آشامیدن استعمال می کنند باید نجاستش را به او‏‎ ‎‏بگویند.‏

مساله 143ـ‏ اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد یا با لباس نجس نماز‏‎ ‎‏می خواند لازم نیست به او بگوید.‏

مساله 144ـ‏ اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا‏‎ ‎‏چیز دیگر کسانی که وارد خانۀ او می شوند با رطوبت به جای نجس رسیده است،‏‎ ‎‏لازم نیست به آنان بگوید.‏

مساله 145ـ‏ اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید‏‎ ‎‏به مهمانها بگوید، اما اگر یکی از مهمان ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد،‏‎ ‎‏ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می داند که به واسطۀ نگفتن، خود او هم‏‎ ‎‏نجس می شود باید بعد از غذا به آنان بگوید.‏

مساله 146ـ ‏اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود اگر بداند که صاحبش آن‏‎ ‎‏چیز را در خوردن و آشامیدن استعمال می کند، واجب است به او بگوید.‏

مساله 147ـ‏ بچه ممیزی که خوب و بد را می فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک‏‎ ‎‏است اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، دوباره باید آن را آب کشید، ولی اگر بگوید‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 22

‏چیزی که در دست اوست نجس است احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند. اگر چه‏‎ ‎‏بعید نیست اعتبار قول صبیّ مراهق.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 23