احکام طهارت
غسلهای واجب
احکام حائض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام حائض

مساله 450ـ‏ چند چیز بر حائض حرام است:‏

‏اول: عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم به جا آورده شود، ولی‏‎ ‎‏به جا آوردن عبادتهایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست، مانند نماز‏‎ ‎‏میّت، مانعی ندارد.‏

‏دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.‏

‏سوم: جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به‏‎ ‎‏مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که‏‎ ‎‏مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند و در دبر زن حائض، وطی کردن، کراهت‏‎ ‎‏شدیده دارد.‏

مساله 451ـ ‏جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً‏‎ ‎‏باید برای خود حیض قرار دهد حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند‏‎ ‎‏و باید به دستوری که بعداً گفته می شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار‏‎ ‎‏دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.‏

مساله 452ـ‏ اگر شمارۀ روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در‏‎ ‎‏قسمت اول آن، با زن خود در قبل جماع کند، بنابر احتیاط واجب باید هیجده نخود‏‎ ‎‏طلا کفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم‏‎ ‎‏جماع کند، باید چهار نخود ونیم بدهد. مثلاً زنی که شش روز خون حیض می بیند،‏‎ ‎‏اگر شوهرش در شب یا روز اوّل و دوم با او جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد و‏‎ ‎‏در شب یا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود‏‎ ‎‏و نیم بدهد.‏

مساله 453ـ‏ وطی در دبر زن حائظ، کفاره ندارد.‏

مساله 454ـ‏ لازم نیست طلای کفاره را از طلای سکه دار بدهد، ولی اگر‏‎ ‎‏بخواهد قیمت آن را بدهد باید قیمت سکه دار بدهد.‏

مساله 455ـ‏ اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر‏‎ ‎‏بدهد فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که می خواهد به فقیر بدهد حساب کند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 67

مساله 456ـ ‏اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت‏‎ ‎‏سوم حیض، با زن خود جماع کند، باید هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و‏‎ ‎‏نیم می شود بدهد.‏

مساله 457ـ‏ اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفارۀ آن را داده‏‎ ‎‏دوباره جماع کند باز هم باید کفاره بدهد.‏

مساله 458ـ‏ اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند و در بین آنها کفاره ندهد‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد.‏

مساله 459ـ ‏اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا‏‎ ‎‏شود و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.‏

مساله 460ـ‏ اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی به گمان این‏‎ ‎‏که عیال خود او است جماع نماید، احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد.‏

مساله 461ـ‏ کسی که نمی تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه ای به فقیر‏‎ ‎‏بدهد، و اگر نمی تواند بنابر احتیاط واجب باید استغفار کند، و هر وقت توانست باید‏‎ ‎‏کفاره را بدهد.‏

مساله 462ـ‏ طـلاق دادن زن در حال حیض، بطوری که در کتاب طلاق گفته‏‎ ‎‏می شود باطل است.‏

مساله 463ـ‏ اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، باید حرف او را قبول‏‎ ‎‏کرد.‏

مساله 464ـ‏ اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او باطل است.‏

مساله 465ـ‏ اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نماز او صحیح‏‎ ‎‏است ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 466ـ‏ بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و‏‎ ‎‏عبادتهای دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم به جا آورده شود، غسل کند. و‏‎ ‎‏دستور آن مثل غسل جنابت است، ولی برای نماز باید پیش از غسل یا بعد از آن وضو‏‎ ‎‏هم بگیرد. و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 68

مساله 467ـ‏ بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد،‏‎ ‎‏طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می تواند با او جماع کند، ولی احتیاط مستحب‏‎ ‎‏آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در‏‎ ‎‏وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نکند بر‏‎ ‎‏او حلال نمی شود.‏

مساله 468ـ‏ اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند‏‎ ‎‏یا غسل کند یا وضو بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و بدل از وضو تیمم‏‎ ‎‏نماید. و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد، باید وضو بگیرد و‏‎ ‎‏عوض غسل تیمم نماید و اگر برای هیچ یک از آنها آب ندارد، باید دو تیمم کند، یکی‏‎ ‎‏بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.‏

مساله 469ـ‏ نمازهای یومیه ای که زن در حال حیض نخوانده، قضا ندارد، ولی‏‎ ‎‏روزه های واجب را باید قضا نماید.‏

مساله 470ـ‏ هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند که اگر نماز را تاخیر بیندازد‏‎ ‎‏حائض می شود، باید فوراً نماز بخواند.‏

مساله 471ـ‏ اگر زن نماز را تاخیر بیندازد و از اوّل وقت به اندازۀ انجام واجباتِ‏‎ ‎‏یک نماز بگذرد و حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب است، ولی در تند خواندن‏‎ ‎‏و کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظۀ حال خود را بکند، مثلاً زنی که مسافر‏‎ ‎‏نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار‏‎ ‎‏خواندن چهار رکعت نماز به دستوری که گفته شد از اوّل ظهر بگذرد و حائض شود،‏‎ ‎‏و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است و‏‎ ‎‏نیز باید ملاحظۀ تهیۀ شرایطی را که دارا نیست بنماید، پس اگر به مقدار فراهم آوردن‏‎ ‎‏آن مقدمات و خواندن یک نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است و گرنه واجب‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 472ـ‏ اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و به اندازۀ غسل و وضو‏‎ ‎‏و مقدمات دیگر نماز مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن یک رکعت‏‎ ‎‏نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 69

‏قضای آن را به جا آورد.‏

مساله 473ـ‏ اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد ولی می تواند با‏‎ ‎‏تیمم نماز را در وقت بخواند آن نماز بر او واجب نیست، اما اگر گذشته از تنگی وقت‏‎ ‎‏تکلیفش تیمم است، مثل آن که آب برایش ضرر دارد، باید تیمم کند و آن نماز را‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 474ـ‏ اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند که برای نماز وقت دارد یا‏‎ ‎‏نه، باید نمازش را بخواند.‏

مساله 475ـ‏ اگر به خیال این که به اندازۀ تهیۀ مقدمات نماز و خواندن یک رکعت‏‎ ‎‏وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به جا آورد.‏

مساله 476ـ‏ مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید‏‎ ‎‏و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد تیمم نماید و‏‎ ‎‏در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.‏

مساله 477ـ‏ خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و‏‎ ‎‏مابین خطهای قرآن و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 70