احکام نماز
لباس نمازگزار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

لباس نمازگزار

مساله 798ـ‏ لباس نمازگزار شش شرط دارد: اوّل: آن که پاک باشد. دوم: آن که‏‎ ‎‏مباح باشد. سوم: آن که از اجزاء مردار نباشد. چهارم: آن که از حیوان حرام گوشت‏‎ ‎‏نباشد. پنجم و ششم: آن که اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلاباف‏‎ ‎‏نباشد و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می شود.‏

‏ ‏

شرط اول

‏ ‏

مساله 799ـ‏ لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً با بدن یا لباس نجس‏‎ ‎‏نماز بخواند، نمازش باطل است.‏

مساله 800ـ‏ کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و مقصّر در‏‎ ‎‏ندانستن حکم مساله باشد اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل‏‎ ‎‏می باشد.‏

مساله 801ـ ‏اگر بواسطۀ تقصیر در ندانستن مساله، چیز نجسی را نداند نجس‏‎ ‎‏است، مثلاً نداند عرق شتر نجاستخوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 802ـ‏ اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 128

‏بوده نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره آن‏‎ ‎‏نماز را بخواند.‏

مساله 803ـ‏ اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد‏‎ ‎‏از آن یادش بیاید، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.‏

مساله 804ـ‏ کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز، بدن یا‏‎ ‎‏لباس او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود‏‎ ‎‏که نجس شده، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس‏‎ ‎‏شده یا از پیش نجس بوده، در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن‏‎ ‎‏لباس یا بیرون آوردن آن، نماز را به هم نمی زند، باید در بین نماز بدن یا لباس را آب‏‎ ‎‏بکشد یا لباس را عوض نماید یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون‏‎ ‎‏آورد، ولی چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند‏‎ ‎‏یا بیرون آورد، نماز به هم می خورد و اگر لباس را بیرون آورد برهنه می ماند، باید نماز‏‎ ‎‏را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند.‏

مساله 805ـ‏ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز لباس او‏‎ ‎‏نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس شده،‏‎ ‎‏یا بفهمد که لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش‏‎ ‎‏نجس بوده، در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس، نماز را به‏‎ ‎‏هم نمی زند و می تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا‏‎ ‎‏اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند، اما اگر‏‎ ‎‏چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی تواند آب بکشد یا عوض کند‏‎ ‎‏باید لباس را بیرون آورد و به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را تمام کند.‏‎ ‎‏ولی چنانچه طوری است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند، نماز به هم‏‎ ‎‏می خورد و به واسطۀ سرما و مانند آن نمی تواند لباس را بیرون آورد، باید با همان‏‎ ‎‏حال نماز را تمام کند و نمازش صحیح است.‏

مساله 806ـ‏ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز بدن او‏‎ ‎‏نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود که نجس‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 129

‏شده، یا بفهمد بدن او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش‏‎ ‎‏نجس بوده، در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی زند، باید آب بکشد و‏‎ ‎‏اگر نماز را به هم می زند، باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است.‏

مساله 807ـ‏ کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنانچه نماز‏‎ ‎‏بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نماز او صحیح است.‏

مساله 808ـ‏ اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز‏‎ ‎‏بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است.‏

مساله 809ـ‏ اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خونهای‏‎ ‎‏نجس نیست، مثلاً یقین کند که خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از‏‎ ‎‏خونهایی بوده که نمی شود با آن نماز خواند، نماز او صحیح است.‏

مساله 810ـ‏ هرگاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است‏‎ ‎‏که نماز با آن صحیح است، مثلاً یقین کند خون زخم و دمل است، اگر چنانچه بعد از‏‎ ‎‏نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است نمازش صحیح است.‏

مساله 811ـ‏ اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به‏‎ ‎‏آن برسد و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح‏‎ ‎‏است. ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و‏‎ ‎‏بدون این که خود را آب بکشد، غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است.‏‎ ‎‏و نیز اگر جایی از اعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده‏‎ ‎‏برسد و پیش از آن که آنجا را آب بکشد، وضو بگیرد و نماز بخواند، وضو و نمازش‏‎ ‎‏باطل می باشد.‏

مساله 812ـ‏ کسی که یک لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازۀ‏‎ ‎‏آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد، باید‏‎ ‎‏بدن را آب بکشد و نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد و اگر‏‎ ‎‏بواسطۀ سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد، در صورتی که نجاست هر دو‏‎ ‎‏مساوی باشد مثلاً هر دو بول یا خون باشد یا نجاست بدن شدیدتر باشد مثلاً‏‎ ‎‏نجاستش بول باشد که باید دو مرتبه آن را آب کشید، احتیاط واجب آن است که بدن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 130

‏را آب بکشد، و اگر نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد هر کدام از بدن یا لباس را‏‎ ‎‏بخواهد می تواند آب بکشد.‏

مساله 813ـ‏ کسی که غیر از لباس نجس، لباس دیگری ندارد و وقت تنگ است‏‎ ‎‏یا احتمال نمی دهد که لباس پاک پیدا کند، اگر بواسطۀ سرما یا عذر دیگر نمی تواند‏‎ ‎‏لباس را بیرون بیاورد باید در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحیح است ولی‏‎ ‎‏چنانچه بتواند لباس را بیرون بیاورد، باید نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته‏‎ ‎‏شد به جا آورد.‏

مساله 814ـ‏ کسی که دو لباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است و نتواند‏‎ ‎‏آنها را آب بکشد و نداند کدام یک آنهاست، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس‏‎ ‎‏نماز بخواند. مثلاً اگر می خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر کدام یک نماز‏‎ ‎‏ظهر و یک نماز عصر بخواند ولی اگر وقت تنگ است، باید نماز را به دستوری که‏‎ ‎‏برای برهنگان گفته شد به جا آورد، و به احتیاط واجب آن نماز را با لباس پاک قضا‏‎ ‎‏نماید.‏

‏ ‏

شرط دوم

‏ ‏

مساله 815ـ‏ لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که می داند پوشیدن لباس‏‎ ‎‏غصبی حرام است، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر‏‎ ‎‏آن غصبی است نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید.‏

مساله 816ـ‏ کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی نمی داند‏‎ ‎‏نماز را باطل می کند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند باید آن نماز را با لباس‏‎ ‎‏غیرغصبی بخواند.‏

مساله 817ـ‏ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز‏‎ ‎‏بخواند نمازش صحیح است، ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد و بعداً‏‎ ‎‏فراموش کرده و با آن نماز خوانده به احتیاط واجب باید آن نماز را اعاده کند.‏

مساله 818ـ‏ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز‏‎ ‎‏بفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می تواند فوراً یا بدون اینکه‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 131

‏موالات یعنی پی در پی بودن نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن‏‎ ‎‏را بیرون آورد و نمازش صحیح است و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا‏‎ ‎‏نمی تواند لباس غصبی را فوراً بیرون آورد، یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به‏‎ ‎‏هم می خورد در صورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را‏‎ ‎‏بشکند و با لباس غیرغصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال‏‎ ‎‏نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید.‏

مساله 819ـ‏ اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، یا مثلاً‏‎ ‎‏برای این که دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.‏

مساله 820ـ‏ اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز‏‎ ‎‏خواندن در آن لباس باطل است و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله‏‎ ‎‏قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.‏

‏ ‏

شرط سوم

‏ ‏

مساله 821ـ‏ لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده ای که خون جهنده دارد،‏‎ ‎‏یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می کند، نباشد. بلکه اگر از‏‎ ‎‏حیوان مرده ای که مانند ماهی، خون جهنده ندارد لباس تهیه کند، احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که با آن نماز نخواند.‏

مساله 822ـ‏ باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب همراه نمازگزار نباشد، گرچه لباس او هم نباشد.‏

مساله 823ـ‏ اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد‏‎ ‎‏همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده اند، نماز بخواند نمازش صحیح‏‎ ‎‏است.‏

‏ ‏

شرط چهارم

‏ ‏

مساله 824ـ‏ لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن‏‎ ‎‏هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 132

مساله 825ـ‏ اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند‏‎ ‎‏گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و‏‎ ‎‏عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است.‏

مساله 826ـ‏ اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد‏‎ ‎‏اشکال ندارد. و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد.‏

مساله 827ـ‏ اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا‏‎ ‎‏حرام گوشت، چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه، نماز خواندن با آن مانعی‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 828ـ‏ اگر انسان احتمال دهد تکمۀ صدفی و مانند آن از حیوان است نماز‏‎ ‎‏خواندن با آن مانعی ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت‏‎ ‎‏نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد.‏

مساله 829ـ‏ با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشکال ندارد.‏

مساله 830ـ‏ اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است نماز‏‎ ‎‏بخواند نمازش صحیح است، ولی اگر فراموش کرده باشد، بنابر احتیاط واجب باید‏‎ ‎‏آن نماز را دوباره بخواند.‏

‏ ‏

شرط پنجم

‏ ‏

مساله 831ـ‏ پوشیدن لباس طلاباف برای مرد حرام و نماز با آن باطل است، ولی‏‎ ‎‏برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.‏

مساله 832ـ‏ زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به‏‎ ‎‏دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها‏‎ ‎‏باطل است. و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند،‏‎ ‎‏ولی زینت کردن به طلا، برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.‏

مساله 833ـ‏ اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباسش از طلا است‏‎ ‎‏و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است.‏

مساله 834ـ‏ لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد و در غیرنماز هم‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 133

‏پوشیدن آن برای مرد حرام است، و در چیزی که نماز در آن تمام نمی شود مانند بند‏‎ ‎‏شلوار و عرقچین نیز به احتیاط واجب نباید از حریر خالص باشد.‏

مساله 835ـ‏ اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن ابریشم خالص باشد،‏‎ ‎‏پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است.‏

مساله 836ـ‏ لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، پوشیدن‏‎ ‎‏آن اشکال ندارد، و نماز با آن صحیح است.‏

مساله 837ـ‏ دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و‏‎ ‎‏نماز را باطل نمی کند.‏

مساله 838ـ‏ پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.‏

مساله 839ـ‏ پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از‏‎ ‎‏مردار تهیه شده در حال ناچاری مانعی ندارد. و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد‏‎ ‎‏و لباس دیگری غیر از اینها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاری او از بین نمی رود،‏‎ ‎‏می تواند با این لباسها نماز بخواند.‏

مساله 840ـ ‏اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری‏‎ ‎‏ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 841ـ‏ اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری‏‎ ‎‏ندارد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند. و‏‎ ‎‏اگر ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند.‏

مساله 842ـ‏ اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلاباف، لباس دیگری‏‎ ‎‏نداشته باشد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستوری که برای‏‎ ‎‏برهنگان گفته شد نماز بخواند.‏

مساله 843ـ‏ اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب‏‎ ‎‏است اگرچه به کرایه یا خریداری باشد، تهیه نماید. ولی اگر تهیۀ آن بقدری پول لازم‏‎ ‎‏دارد که نسبت به دارایی او زیاد است، یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 134

‏برساند، به حال او ضرر دارد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 844ـ‏ کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد،‏‎ ‎‏چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد، باید قبول کند بلکه اگر عاریه‏‎ ‎‏کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست، باید از کسی که لباس دارد، طلب‏‎ ‎‏بخشش یا عاریه نماید.‏

مساله 845ـ‏ بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا‏‎ ‎‏رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری‏‎ ‎‏کند، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.‏

مساله 846ـ‏ احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد‏‎ ‎‏ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.‏

مساله 847ـ‏ کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشک‏‎ ‎‏او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که در نماز خود را با آنها نپوشاند.‏

‏ ‏

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

‏ ‏

مساله 848ـ‏ در سه صورت که تفصیل آنها بعداً گفته می شود، اگر بدن یا لباس‏‎ ‎‏نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:‏

‏اول: آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دملی که در بدن او است لباس یا بدنش‏‎ ‎‏به خون آلوده شده باشد.‏

‏دوم: آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (که تقریباً به اندازۀ یک اشرفی‏‎ ‎‏می شود) به خون آلوده باشد.‏

‏سوم: آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، و در دو صورت اگر‏‎ ‎‏فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است.‏

‏اول: آن که لباسهای کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.‏

‏دوم: آن که لباس زنی که پرستار بچه است نجس شده باشد و احکام این پنج‏‎ ‎‏صورت مفصلاً در مسائل بعد گفته می شود.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 135

مساله 849ـ‏ اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل باشد،‏‎ ‎‏چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر‏‎ ‎‏مردم یا برای خصوص او سخت است، تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب‏‎ ‎‏نشده است، می تواند با آن خون نماز بخواند و همچنین است اگر چرکی که با خون‏‎ ‎‏بیرون آمده یا دوایی که روی زخم گذاشته اند و نجس شده، در بدن یا لباس او باشد.‏

مساله 850ـ‏ اگر خون بریدگی و زخمی که به زودی خوب می شود و شستن آن‏‎ ‎‏آسان است، در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است.‏

مساله 851ـ‏ اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم‏‎ ‎‏نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولاً‏‎ ‎‏به رطوبت زخم آلوده می شود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 852ـ‏ اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست خونی به بدن یا‏‎ ‎‏لباس برسد، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند، ولی با خون بواسیر‏‎ ‎‏می شود نماز خواند اگرچه دانه هایش در داخل باشد.‏

مساله 853ـ‏ کسی که بدنش زخم است، اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و‏‎ ‎‏نداند از زخم است یا خون دیگر، با آن نماز خواندن مانعی ندارد.‏

مساله 854ـ‏ اگر چند زخم در بدن باشد و بطوری نزدیک هم باشند که یک زخم‏‎ ‎‏حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد.‏‎ ‎‏ولی اگر بقدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود، هر کدام که‏‎ ‎‏خوب شد، باید برای نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد.‏

مساله 855ـ‏ اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس، در بدن یا لباس نمازگزار باشد‏‎ ‎‏نماز او باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه، در بدن یا لباس‏‎ ‎‏نمازگزار نباشد، ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت‏‎ ‎‏و خون سگ و خوک و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت اگرچه در چند جای بدن و‏‎ ‎‏لباس باشد در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد، (که تقریباً به اندازۀ یک‏‎ ‎‏اشرفی می شود) نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است که‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 136

‏از خون سگ و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت اجتناب کند.‏

مساله 856ـ‏ خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد، یک خون‏‎ ‎‏حساب می شود ولی اگر پشت آن، جدا خونی شود، بنابر احتیاط واجب باید هر کدام‏‎ ‎‏را جدا حساب نمود، پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر از‏‎ ‎‏درهم باشد، نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن باطل است.‏

مساله 857ـ‏ اگر خون، روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به‏‎ ‎‏آستر بریزد و روی لباس خونی شود، باید هر کدام را جدا حساب نمود، پس اگر خون‏‎ ‎‏روی لباس و آستر، کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن‏‎ ‎‏باطل است.‏

مساله 858ـ‏ اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد در‏‎ ‎‏صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازۀ درهم یا بیشتر شود و اطراف را‏‎ ‎‏آلوده کند، نماز با آن باطل است، بلکه اگر رطوبت و خون به اندازۀ درهم نشود و‏‎ ‎‏اطراف را هم آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال دارد، ولی اگر رطوبت مخلوط به‏‎ ‎‏خون شود و از بین برود نماز صحیح است.‏

مساله 859ـ‏ اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی بواسطۀ رسیدن به خون نجس‏‎ ‎‏شود اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمی شود با آن نماز خواند.‏

مساله 860ـ‏ اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست‏‎ ‎‏دیگری به آن برسد، مثلاً یک قطره بول روی آن بریزد، نماز خواندن با آن جایز‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 861ـ‏ اگر لباسهای کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی شود‏‎ ‎‏با آنها عورت را پوشانید نجس باشد، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست‏‎ ‎‏نشده باشد، نماز با آنها صحیح است و نیز اگر با انگشتری نجس نماز بخواند اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 862ـ‏ احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می شود عورت را پوشاند‏‎ ‎‏همراه نمازگزار نباشد، ولی کسی که این مساله را نمی دانسته و مثلاً مدتی با این طور‏‎ ‎‏نماز خوانده، لازم نیست آن نمازها را قضا کند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 137

مساله 863ـ‏ زنی که پرستار بچه است و بیشتر از یک لباس ندارد، هرگاه‏‎ ‎‏شبانه روزی یک مرتبه لباس خود را آب بکشد، اگر چه تا روز دیگر لباسش به بول‏‎ ‎‏بچه نجس شود، می تواند با آن لباس نماز بخواند. ولی احتیاط واجب آن است که‏‎ ‎‏لباس خود را در شبانه روز یک مرتبه برای اولین نمازی که لباسش پیش از آن نجس‏‎ ‎‏شده آب بکشد، و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد ولی ناچار است که همۀ آنها را‏‎ ‎‏بپوشد، چنانچه شبانه روزی یک مرتبه به دستوری که گفته شده همۀ آنها را آب‏‎ ‎‏بکشد کافی است.‏

‏ ‏

چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

‏ ‏

مساله 864ـ‏ چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است:‏‎ ‎‏عمامه با تحت الحنک، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی‏‎ ‎‏خوش و دست کردن انگشتری عقیق.‏

‏ ‏

چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است

‏ ‏

مساله 865ـ‏ چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است و از آن جمله است:‏‎ ‎‏پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباس شرابخوار و لباس کسی که از نجاست‏‎ ‎‏پرهیز نمی کند و لباسی که نقش صورت دارد و نیز باز بودن تکمه های لباس و دست‏‎ ‎‏کردن انگشتری که نقش صورت دارد مکروه می باشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 138